AHİLİĞİN SOSYO-EKONOMİK ETKİLERİ VE GÜNÜMÜZE YANSIMALARI

Çalışmanın amacı, Ahilikte, insana verilen değer ve tüketiciyi korumaya yönelik faaliyetler ile sosyo-ekonomik hayata etkilerinin belirlenmesi ve günümüze yansımalarının tespit edilmesidir. Bu bağlamda, modern çalışma hayatında Ahiliği çağrıştıran uygulamalar üzerinde durulmuştur. 13. yüzyılda Ahi Evran döneminde gelişen Ahilik, özünü Türk–İslam evren tasavvuru ile bilgi ve beceri sisteminden almaktadır. Bu sistemde zengin ile fakir, üretici ile tüketici, işgücü ile sermaye ve millet ile devlet arasında iyi ilişkiler ve denge söz konusudur. Çalışmada, ahilik felsefesinin günümüz toplam kalite yönetimi, müşteri memnuniyeti, çalışma ve çevre standartları, iş ahlakı vb. konularla paralellik gösterdiği belirtilmiştir.

Ahiliğin Sosyo-Ekonomik Etkileri ve Günümüze Yansımaları

Keywords:

-,

___

 • 1. ANADOL Cemal, Türk-Đslam Medeniyetinde Ahilik Kültürü ve Fütüvvetnameler, Kültür Bakanlığı Halk Kültürünü Araştırma Dairesi Yayınları:150, Ankara,1991.
 • 2. ANBARLI Şeniz, Aykut ACAR, “Bir Selçuklu ve Osmanlı Örgütlenme Örneği Olarak Ahiliğin Yapısı ve Fonksiyonları”, Selçuk Üniversitesi Karaman Đktisadi ve idari Bilimler Fakültesi Dergisi , Cilt:5, Sayı:1, 2005.
 • 3. BAYRAM Mikail, Ahi Evran ve Ahi Teşkilatı’nın Kuruluşu, Damla Matbaacılık, Konya, 1991. 4. ÇAĞATAY Neşet, Ahilik Nedir?, Kültür Bakanlığı Halk Kültürünü Araştırma Dairesi Yayınları:137, Ankara, 1990.
 • 5. ÇALIŞKAN Yaşar, M.Lütfi ĐKĐZ, Kültür ve Sanat Medeniyetimizde Ahilik, Kültür Bakanlığı Halk Kültürlerini Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Yayınları:193, Gelenek-Görenek ve Đnançlar Dizisi:15, Ankara, 1993.
 • 6. DEMĐR Galip, “Ahilik ve Yükselen Değerler”, Görüş, Ocak, 2001.
 • 7. Demirpolat Aznavur, Akça Gürsoy, “Ahilik ve Türk Sosyo-Kültürel Hayatına Katkıları”, Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırma Dergisi, 15.Sayı, 2004.
 • 8. DOĞAN Hulusi, “The Search of Tacit Knowledge in Akhism Culture”, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (12) 2006.
 • 9. ECER Ahmet Vehbi, “Ahmet Yesevi Dervişi Ahi Evren ve Kayseri’de Ahilik”, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı:11, Bahar, 2001.
 • 10. EKĐNCĐ Yusuf, Ahilik, Sistem Ofset, 2.Baskı, Ankara 1989a.
 • 11. EKĐNCĐ Yusuf, Ahilik ve Meslek Eğitimi, Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları:862, Milli Eğitim Basımevi, Ankara, 1989b.
 • 12. ENGĐNER Aysun, “A Relational Analysis Between Mentorship and Akhi Organization”, Procedia Social and Behavioral Sciences 1, (2009)
 • 13. ERDEM Ekrem, Ahilik, Ahlakla Kalitenin Buluştuğu bir Örgütlenme Modeli, Kayseri Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği, 2.B, Kayseri, Ekim-2004.
 • 14. GÖKTÜRK Đsmail, YILMAZ Mehmet, “Hayatın Anlam Bilgisine Dair Yahut Günümüz Ahi Kişiliği Üzerine Bir Deneme”, I. Ahi Evran-ı Velî ve Ahilik Araştırmaları Sempozyumu, 12-13Ekim Kırşehir, 2004.
 • 15. HAS HACĐB Yusuf, Kutadgu Bilig, Çeviren: Reşid Rahmeti Arat, 6.Baskı, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara, 1994.
 • 16. ĐRMĐŞ Ayşe, “Bir Örgüt Kültürü Örneği Olarak Türk Milli Kültüründe Ahilik”, Türk Yurdu, Cilt:18, Sayı: 126, 1998.
 • 17. KALLĐMCĐ Hasan, Denizli Ahileri, AHĐYAD (Ahi Sinan Esnaf Tüccar ve Sanayiciler Yardımlaşma Derneği ) Fazilet Neşriyat, 2.Baskı, Đstanbul, 2008.
 • 18. KIZILÇELĐK Sezgin, “Küreselleşme, Beden ve Şizofreni”, Cumhuriyet Ünv. Tıp Fakültesi Dergisi 25 (4), 2003 Özel Eki.
 • 19. KOÇEL Tamer, Đşletme Yöneticiliği, Arıkan Yayınları, Đstanbul, 2007.
 • 20. SARIKAYA, SARIDEMĐR Seda, “Buldan Dokumacılarının Örgütlenmesi; Kooperatifleşme”, Buldan Sempozyumu Bildirileri, Cilt:2, 23-24 Kasım 2006.
 • 21. ŞAHĐN Rukiye, Şafak ÖZTÜRK, Mehmet ÜNALMIŞ, “Professional ethics and moral values in Akhi institution”, Procedia Social and Behavioral Sciences 1, (2009).
 • 22. ŞANAL Mustafa, Mustafa GÜÇLÜ, “Bir Toplumsallaştırma Aracı Olarak Ahilik”, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı:23, 2007/2.
 • 23. ŞĐMŞEK Muhittin, TKY ve Tarihteki Bir Uygulaması, Ahilik, Hayat Yayınları:134, Yönetim Dizisi:21, Đstanbul, Ekim 2002.
 • 24. TATAR Taner, Mehmet Dönmez, “Zihniyet ve Đktisat Đlişkisi Çerçevesinde Ahilik Kurumu”, Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmaları, 2008.
 • 25. ÜLGER Billur, Gürdal ÜLGER, “Akhism as a Non-Govermental Association Model in the History of the Turkish Nation and Assesment of Today’s Business Ethics: A Relationship or a Contradiction?”, Journal of Human Values, 11:1: 2005.

___

APA Durak,  . Y. İ. & Yücel, D. A. (2010). AHİLİĞİN SOSYO-EKONOMİK ETKİLERİ VE GÜNÜMÜZE YANSIMALARI . Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 15 (2) , 151-168 .