YOĞUNLAŞMALARIN (BİRLEŞME VEYA DEVRALMALARIN) KONTROLÜNDE ŞARTLI İZİN VE 2010/4 SAYILI TEBLİĞ’İN GETİRDİĞİ YENİLİKLER

Rekabet Kurumu, kuruluşundan kısa bir süre sonra yoğunlaşmaların rekabet üzerindeki olumsuz etkilerini kontrol altına almak üzere 1997/1 sayılı “Rekabet Kurulu’ndan İzin Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında Tebliğ”i çıkarmıştır. Ancak rekabet ortamının dinamik yapısı ve AB rekabet mevzuatındaki gelişmeler, Türk birleşme ve devralmalar mevzuatını da etkilemiş ve Kurul, 01.01.2011 tarihinde yürürlüğe giren yeni bir Tebliğ yayınlamıştır1. Bu çalışmada yeni Tebliğ’in; birleşme ve devralmalar hususunda 1997/1 sayılı Tebliğ’den farklı yanları, getirdiği yenilikler, özellikle şart ve taahhüde yönelik hükümleri incelenecektir

CONDITIONAL PERMISSION IN THE CONTROL OF CONCENTRATIONS (MERGERS AND ACQUISITIONS) AND IMPROVEMENTS OF NOTIFICATION NO: 2010/4

The Competition Authority, shortly after its establishment, issued the Notification (Regulation) Concerning the Mergers and Acquisitions calling for the Authorization of the Competition Board (Notification No. 1997/1) in order to control the negative effects of concentrations on the competition. However, the dynamic nature of competition and developments in competition legislation of the European Union have revealed that there is a need for a new arrangement on mergers and takeovers in the Turkish legislation. With these requirements, the Board issued a new Notification, entered into force on 01.01.2011. In this study, different sides of the new Notification from the Notification No. 1997/1 regarding mergers and acquisitions, improvements, especially the commitment and the conditions are handled

Kaynakça

AKINTÜRK, T., “Şart ve Mükellefiyet Kavramları Üzerine Bir İnceleme”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Y: 1970, C: 27, S. 3-4, s. 219-247 /3174.pdf adresinden ulaşmak mümkündür (12.03.2011)].

http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/38/322

AKİPEK, Ş., “Tamamlayıcı Olgunun Hukuki İşleme Etkisi”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Y: 1995, C: 44, S. 1- 4, s. 269- 291.

ALTAY, S. A., Anonim Ortaklıklar Hukuku’nda Sermayeye Katılmalı Ortak Girişimler, Vedat Kitapçılık, İstanbul 2009.

ASLAN, İ. Y., Rekabet Hukuku, Ekin Kitabevi, Bursa 2001.

AŞÇIOĞLU ÖZ, G.,“Türk Rekabet Hukuku Çerçevesinde Pazarda Hâkim Durumun Kötüye Kullanılması Ve Birleşme Ve Devralmaların Kontrolü”, Rekabet Hukuku ve Yargı Sempozyumu, Ankara, 5 Mart 1999, s. 107-119.

AKSOY, N./BOLATOĞLU, H./YAVUZ, Ş., “Rekabet Hukukunda Muafiyet ve Birleşme/Devralma Kararlarının Şarta Bağlanması”, Rekabet Dergisi, S: 25, Ankara 2006, s. 3-28.

AKSOY, N./YAVUZ, Ş., “Birleşme ve Devralma İşlemlerinde Rekabet Kurulu’nun Denetim Yetkisinin Hukuki Niteliği ve Sınırları”, Rekabet Dergisi, 10(2), Ankara, 2009, s. 7-27.

ARI, M.H./AYGÜN, E./KEKEVİ, H.G., “Rekabet Hukukunda Taahhüt ve Uzlaşma”, Rekabet Hukukunda Güncel Gelişmeler Sempozyumu - VII, Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi - Rekabet Kurumu (17-18 Nisan 2009), Rekabet Kurumu Yayını, 2009, s. 229-294.

ARITÜRK, R. Ö., Birleşmelerin Kontrolünde Kullanılan Esasa ilişkin Test, Rekabet Kurumu Yayını, Ankara 2009.

ASUNAKUTLU, T./BAYDUR, C. M., “Ekonominin Yeni Trendleri Üzerine Bir Değerlendirme”, Muğla Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Bahar 2001, S:3, s. 1-15.

ATEŞ, M., “Son Yapılan Düzenlemeler Işığında AB Rekabet Hukuku ve Politikasına Genel Bir Bakış”, Avrupa Çalışmaları Dergisi, C: 7, No: 2, Bahar 2008, Ankara, s. 47-76.

BADUR, E./ERTEM, B., “Rekabeti Sınırlayıcı Uygulamalara İlişkin İnceleme ve Araştırma Usulü”, Rekabet Dergisi, S: 33, 2008, s. 3-59.

BOLATOĞLU, H., Rekabet Kurulu Kararlarının Yargısal Denetimi, Rekabet Kurumu Yayını, Ankara 2004.

BROUWER, M. T., “Horizontal Mergers And Efficiencies Theory And Anti Trust Practice”, European Journal of Law and Economics, 26 (1), 2008, s. 11-26.

BURNLEY, R., “An Appropriate Jurisdictional Trigger for the EC Merger Re- gulation and the Question of Decentralisation”, World Competition, 25 (3), 2002, s. 263–277.

COPPI, L./WALKER, M., “Substantial Convergence or Paralel Paths? Similarities and Differences in the Economic Analysis of Horizontal Mergers in US and EU Competition Law”, The Antitrust Bulletin, Spring-Summer 2004, s. 101-152.

EĞERCİ, A., Rekabet Kurulu Kararlarının Hukuki Niteliği ve Yargısal Denetimi, Rekabet Kurumu Yayını, Ankara 2004.

ERDEM, H. E., “Yoğunlaşmaların Kontrolünde Taahhüt ve Şartlı İzin”, BATİDER, Cilt: 15, S: 4, 2009, s. 135-207.

ERDEM, E., Rekabet Hukuku İle İlgili Makaleler, Beta Yayınevi, İstanbul 2007.

GÜNGÖRDÜ, A., AT ve Türk Rekabet Hukukunda Yoğunlaşmalarda Kontrol Unsuru, Rekabet Kurumu Yayını, Ankara 2003.

GÜRKAYNAK, G./İKİLER, B./YENİARAS, A. G., “Yoğunlaşmaların Kontrolünde Taahhüt ve Koşullu İzin Yaklaşımları”, Rekabet Hukukunda Güncel Gelişmeler Sempozyumu VII, Kayseri, 17- 18 Nisan 2009, s. 171-228.

GÜVEN, P., Türk Rekabet Hukuku ve Avrupa Birliği Rekabet Hukukunda Birleşme ve Devralmaların Denetlenmesi, Yetkin Yayınları, Ankara 2003.

İNAN, N./PİKER, M., Rekabet Hukuku El Kitabı, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü Yayını, Ankara 2007.

KAVAK, A., Sermaye Şirketlerinin Tasfiye, Birleşme, Devir ve Bölünme İşlemleri, Maliye ve Hukuk Yayınları, Ankara 2009.

KAYA, Ş. D./MADAN, Z./SESLİ, E., “Yoğunlaşmalarda Yapısal Tedbir Mekanizması Ve Etkinlik Değerlendirmesi”, Rekabet Dergisi, Ankara, 2009, 10 (2), s. 29-71.

KAYAR, İ., “Rekabet Hukukunda Birleşme ve Devralmalarda Kontrol Olgusu”, Rekabet Hukukunda Güncel Gelişmeler Sempozyumu I, Kayseri 2003, s. 151-194.

KORTUNAY, A., “Rekabet Hukuku Açısından Birleşme ve Devralmalarda “Erken Başlama Sorunu” (Gun Jumping)”, Rekabet Hukukunda Güncel Gelişmeler Sempozyumu VIII, Kayseri, 14-15 Mayıs 2010, Rekabet Kurumu Yayını, s. 329-348.

MOUSSİS, N., Avrupa Birliği Politikaları Rehberi, Mega Press, İstanbul 2001.

NOMER, H. N., Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Beta Yayınevi, İstanbul 2008.

ÖZ, G.,“Özelleştirme Sürecinde Rekabet Kurumu’nun Yeri”, Rekabet Politikası ve Özelleştirme Sempozyumu, Ankara 1999, s. 46-56.

POLAT, Ç., “Yoğunlaşma ve Piyasa Yapısı İlişkisi Çerçevesinde Türk Çimento Sektörünün Yapısal Analizi”, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, C: 7, S: 2, 2007, s. 97-115.

PULAŞLI, H., Şarta Bağlı İşlemler ve Hukuki Sonuçları, Dayınlarlı Yayınları, Ankara 1989.

SARICA, S., “ABD, AB ve Türkiye’nin Firma Birleşmelerine Yaklaşımı”, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, C: 4, Y: 4, S: 1, Bahar 2008, s. 51-82.

SARIKAMIŞ, C., Şirket Birleşmeleri, Avcıol Basım Yayın, İstanbul 2003.

SENYÜCEL, O., “AT Komisyonu’nun Yoğunlaşmalarla İlgili Yeni Duyurusu Işığında Türkiye Açısından Çıkarımlar”, Rekabet Dergisi, Ankara, Sayı: 38, 2009, s. 73-114.

SEZEN, A., “Birleşme ve Devralmalar”, İkinci Rekabet Hukuku Sempozyumu, Bildiriler- Tartışmalar, URTEB Yayınları, Bursa 09 Haziran 2007, s. 105-114.

SİRMEN, L., Türk Özel Hukukunda Şart, Banka ve Ticaret Hukuku Enstitüsü Yayını, Ankara 1992.

SOLMAZ, E., Yoğunlaşmaların Kontrolünde Bildirim Eşikleri, Rekabet Kurumu Yayını, Ankara 2009.

TEKDEMİR, Y., “Niçin Yoğunlaşmaların Kontrolü”, Rekabet Politikası ve Yoğunlaşmaların (Birleşme/Devralmaların) Kontrolü, Rekabet Kurumu Yayını, Ankara, 2003.

TOPCUOĞLU, M., “İşletmenin Devri ve Devir İşlemine Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un Etkisi”, Bilgi Toplumunda Hukuk, Ünal Tekinalp'e Armağan, C. II, İstanbul 2003, s. 71-118.

TYSON, N., “Joint Venture Regulation under European Competition Laws: An Update”, European Law Journal, V: 13 (3), 2007, s. 408–423.

UYGUR, T., Açıklamalı- İçtihatlı Borçlar Kanunu Genel Hükümler, C: II, (Madde 61-181), Seçkin Yayınevi, Ankara 1990.

VAROL, N., Rekabeti Kısıtlayıcı Birleşme ve Devralmalarda Çözümler ve Taahhütler, Rekabet Kurumu Yayını, Ankara 2009.

Kaynak Göster

Bibtex @ { sduhfd245815, journal = {Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi}, issn = {2146-7129}, address = {SDÜ Hukuk Fakültesi Doğu Kampüsü Çünür}, publisher = {Süleyman Demirel Üniversitesi}, year = {2016}, volume = {1}, pages = {91 - 124}, doi = {}, title = {YOĞUNLAŞMALARIN (BİRLEŞME VEYA DEVRALMALARIN) KONTROLÜNDE ŞARTLI İZİN VE 2010/4 SAYILI TEBLİĞ’İN GETİRDİĞİ YENİLİKLER}, key = {cite}, author = {Topçuoğlu, Metin and Dolmacı, Nilgün} }
APA Topçuoğlu, M , Dolmacı, N . (2016). YOĞUNLAŞMALARIN (BİRLEŞME VEYA DEVRALMALARIN) KONTROLÜNDE ŞARTLI İZİN VE 2010/4 SAYILI TEBLİĞ’İN GETİRDİĞİ YENİLİKLER . Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi , 1 (1) , 91-124 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/sduhfd/issue/22980/245815
MLA Topçuoğlu, M , Dolmacı, N . "YOĞUNLAŞMALARIN (BİRLEŞME VEYA DEVRALMALARIN) KONTROLÜNDE ŞARTLI İZİN VE 2010/4 SAYILI TEBLİĞ’İN GETİRDİĞİ YENİLİKLER" . Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 1 (2016 ): 91-124 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/sduhfd/issue/22980/245815>
Chicago Topçuoğlu, M , Dolmacı, N . "YOĞUNLAŞMALARIN (BİRLEŞME VEYA DEVRALMALARIN) KONTROLÜNDE ŞARTLI İZİN VE 2010/4 SAYILI TEBLİĞ’İN GETİRDİĞİ YENİLİKLER". Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 1 (2016 ): 91-124
RIS TY - JOUR T1 - YOĞUNLAŞMALARIN (BİRLEŞME VEYA DEVRALMALARIN) KONTROLÜNDE ŞARTLI İZİN VE 2010/4 SAYILI TEBLİĞ’İN GETİRDİĞİ YENİLİKLER AU - Metin Topçuoğlu , Nilgün Dolmacı Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 91 EP - 124 VL - 1 IS - 1 SN - 2146-7129- M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi YOĞUNLAŞMALARIN (BİRLEŞME VEYA DEVRALMALARIN) KONTROLÜNDE ŞARTLI İZİN VE 2010/4 SAYILI TEBLİĞ’İN GETİRDİĞİ YENİLİKLER %A Metin Topçuoğlu , Nilgün Dolmacı %T YOĞUNLAŞMALARIN (BİRLEŞME VEYA DEVRALMALARIN) KONTROLÜNDE ŞARTLI İZİN VE 2010/4 SAYILI TEBLİĞ’İN GETİRDİĞİ YENİLİKLER %D 2016 %J Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi %P 2146-7129- %V 1 %N 1 %R %U
ISNAD Topçuoğlu, Metin , Dolmacı, Nilgün . "YOĞUNLAŞMALARIN (BİRLEŞME VEYA DEVRALMALARIN) KONTROLÜNDE ŞARTLI İZİN VE 2010/4 SAYILI TEBLİĞ’İN GETİRDİĞİ YENİLİKLER". Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 1 / 1 (Ağustos 2016): 91-124 .
AMA Topçuoğlu M , Dolmacı N . YOĞUNLAŞMALARIN (BİRLEŞME VEYA DEVRALMALARIN) KONTROLÜNDE ŞARTLI İZİN VE 2010/4 SAYILI TEBLİĞ’İN GETİRDİĞİ YENİLİKLER. sduhfd. 2016; 1(1): 91-124.
Vancouver Topçuoğlu M , Dolmacı N . YOĞUNLAŞMALARIN (BİRLEŞME VEYA DEVRALMALARIN) KONTROLÜNDE ŞARTLI İZİN VE 2010/4 SAYILI TEBLİĞ’İN GETİRDİĞİ YENİLİKLER. Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi. 2016; 1(1): 91-124.
IEEE M. Topçuoğlu ve N. Dolmacı , "YOĞUNLAŞMALARIN (BİRLEŞME VEYA DEVRALMALARIN) KONTROLÜNDE ŞARTLI İZİN VE 2010/4 SAYILI TEBLİĞ’İN GETİRDİĞİ YENİLİKLER", Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, c. 1, sayı. 1, ss. 91-124, Ağu. 2016