USUL EKONOMİSİ İLKESİNİN İHLALİNE KARŞI BAŞVURU YOLLARI

Usul Ekonomisi İlkesi, yargılamanın amacına hizmet eden emredici bir düzenlemedir. Anayasal bir ilke olması nedeniyle Usul ekonomisinin ihlali durumunda başvurulacak birden fazla kanun yolu bulunmaktadır. Bu çalışmada usul ekonomisi ilkesi ve ihlali halinde taraflara tanınmış başvuru yolları incelenecektir

Judicial Economy is one of mandatory provision that serves the aim of trail. Due to the constitutional principle, In case of violation of Judicial economy, appeals are differentiating diversified. In this study, judicial economy and well-known remedies for violations of this principle will be discussed

Kaynakça

Akkan, Mine: Medenî Usûl Hukukunda Etkin Hukuki Koruma (MİHDER 2007/6, mys. 29-68).

Althammer, Christoph/Schäuble, Daniel: Effektiver Rechtsschutz bei überlanger Verfahrensdauer-Das neue Gesetz aus zivilrechtlicher Perspektive (NJW, 2012/1-2, mys. 1-7).

Bock, Hans-Christian: Das Rechtsschutzbedürfnis im Vewaltungsprozess, Göttingen 1971.

Bohnet, François: CPCN Code de Procédure Civile Neuchâteloise, Commenté, Bâle 2003.

Braun, Johann: Münchener Kommentar zur Zivilprozessordnung, B. II, München 2013.

Breuer, Marten: Staatshaftung für judikatives Unrecht, Tübingen 2011.

Brüning, Christoph: Staathaftung bei überlanger Dauer von Gerichtsverfahren (NJW, 2007/16, mys. 1094-1099).

Buchegger, Walter/Deixler-Hübner, Astrid/Holzhammer, Richard: Praktisches Zivilprozessrecht I, Streitiges Verfahren, Wien/New York 1998.

Doğru, Osman: İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi Kararlarının İç Hukuklara Etkisi (Anayasa Yargısı Dergisi, 2000/17, mys. 194-225).

Dorp, Tomas/Link, Peter: Rechtsschutz bei überlangen Gerichtsverfahren, München 2012.

Ekinci, Hüseyin/Sağlam, Musa: 66 Soruda Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru, Ankara 2012.

Erdem, Mustafa Ruhan/Korkmaz, Ömer: Yargılamanın Yenilenmesi Olarak Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin İhlâli (DESBED, 2003/2, mys. 182-212).

Eren, Fikret: Sorumluluk Hukuku Açısından Uygun İlliyet Bağı Teorisi, Ankara 1975.

Faber, Ronald/Frank, Stefan Leo: Der verfassungsgerichtliche Rechtsschutz gegen Entscheidungen des Asylgerichtshofes das Beschwerdeverfahren nach Art 144a BVG (JBI, 2008/8, mys. 477-489).

Fasching, Hans W.: Rechtsbehelfe zur Verfahrensbeschleunigung (Festschrift für Wolfram Henckel zum 70. Geburtstag am 21. April 1995, Berlin 1995, mys. 161-172).

Frédéric, Edel: The Length of Civil and Criminal Proceedings in the Case Law of European Human Rights Court, Strasbourg 2007.

Gemalmaz, Mehmet Semih: İnsan Hakları Belgeleri, C.I, İstanbul 2003.

Grabenwarter, Christoph: Europäische Menschenrechtskonvention, München 2005.

Hütten, Peter: Die Prozessökonomie als rechtserheblicher Entscheidigungsgesichtspunkt (Diss.), Würzburg 1975.

İnceoğlu, Sibel: İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi Kararlarında, Adil Yargılanma Hakkı, İstanbul, 2008.

Karslı, Abdurrahim: İcra Tetkik Mercii Kararlarının Temyizi, İstanbul 1995.

Ketizmen, Muammer: Uzlaşmanın Sirayet Etmezliği İlkesinin Sonucu Olarak Mağdurun Yargılanacak Kişiyi Seçebilme Yetkisi (HÜHFD, 2012/2, mys. 1-10).

Kılıçoğlu, Ahmet: Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Ankara 2009.

Kılınç, Bahadır: Karşılaştırmalı Anayasa Yargısında Bireysel Başvuru (Anayasa Şikâyeti) Kurumu ve Türkiye Açısından Uygulanabilirliği (Anayasa Yargısı Dergisi, 2008/25, mys. 19-59).

Kloepfer, Michael: Verfahrensdauer und Verfassungsrecht, Verfassungsrechtliche Grenzen der Dauer von Gerichtsverfahren (JZ, 06 Nisan 1979, mys.209-216)

Kornbichler, Hendrik/Polster, Julian/Tiede, Wolfgang/Urabl, Armin: Verfassungsrecht Schnell Erfasst, Berlin/Heidelberg/New York 2001.

Kroppenberg, Inge: Rechtsschutz gegen den untätigen Zivilrichter (ZZP, 2006/2, mys. 177-198).

Kuru, Baki/Arslan, Ramazan/Yılmaz, Ejder: İcra ve İflas Hukuku, Ankara 2013 (Kuru/Arslan/Yılmaz-İcra).

Kuru, Baki/Arslan, Ramazan/Yılmaz, Ejder: Medeni Usûl Hukuku, Ankara 2013 ((Kuru/Arslan/Yılmaz-Usul).

Ladewig, Jens Meyer: EMRK, Europeische Menschenrechtskonvention, München 2011.

Lansnicker, Frank/Schwirtzek, Thomas: Rechtsverhinderung durch überlange Verfahrensdauer, Verletzung des Beschleunigungsgebots nach Art. 6 I (EMRK (NJW, 2001/28, mys. 1969-1974).

Lorenz, Dieter: Das Gebot effektiven Rechtsschutzes des Art. 19. ABS. 4 GG (Juristische Ausbildung, 1983, mys. 393-400).

Matscher, Franz: Zum Problem der überlangen Verfahrensdauer in Zivilrechtssachen; Art. 6 Abs. 1 EMRK und das österreichische Zivilgerichtliche Verfahren (Festschrift für Hans W. Fasching zum 65. Geburtstag, Wien 1988, mys. 351-375).

Maunz, Theodor/Dürig, Günter: Grundgesetz-Kommentar, München 2013. Holzinger, Gerhart: Avusturya Anayasa Hukukunda Anayasa Şikâyeti ve Bireysel Başvuru (Anayasa Yargısı Dergisi, 2009/26, mys. 61-79).

Maunz, Theodor/Schmidt Bleibtreu, Bruno/Klein, Franz/Bethge, Herbet: Bundesverfassungsgerichtsgesetz, Kommentar, B.I, München 2013.

Meyer Holz, Ulrich: Keidel Kommentar zum Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit, München 2011.

Meyer-Scheidler, Alfred: Verzögerungsrüge und Entschädigungsanspruch bei Ausbleiben einer Terminierung im Verwaltungsprozess (LKV, 2012/6, mys. 241-288).

Ottaviano, Marco: Der Anspruch auf rechtzeitigen Rechtsschutz im Gemeinschaftsprozessrecht, Tübingen 2009.

Özbek, Mustafa: Avrupa Konseyince Adalet Hizmetlerinin Etkinliğinin Arttırılması İçin Öngörülen Tedbirler (AÜHFD, 2006/1, mys. 207- 292).

Özmen, Münci: AİHM’e Bireysel Başvuru’nun Önemi, Ankara 2013. Pekcanıtez, Hakan/Atalay, Oğuz/Özekes, Muhammet: Medeni Usûl Hukuku, Ankara 2013.

Pekcanıtez, Hakan: İcra ve İflâs Hukukunda Şikâyet, Ankara 1986 (Pekcanıtez-Şikayet).

Pekcanıtez, Hakan: Medeni Usûl Hukukunda Yeni Bir Yargılamanın Yenilenmesi Sebebi (75. Yaş Günü İçin Prof. Dr. Baki Kuru’ya Armağan, Ankara 2004, mys. 515-551) (Pekcanıtez- Yargılamanın Yenilenmesi).

Pekcanıtez, Hakan: Mukayeseli Hukukta Medeni Yargıda Verilen Kararlara Karşı Anayasa Şikâyeti (Anayasa Yargısı Dergisi, 1995/12, mys.257- 287) (Pekcanıtez-Anayasa Şikayeti).

Pekcanıtez/Atalay/Özekes s. 132; Kuru, Baki/Arslan, Ramazan/Yılmaz, Ejder: Medeni Usûl Hukuku, Ankara 2013.

Pestalozza, Christian: Verfassungsprozessrecht (Die Verfassungsgerichtsbarkeit des Bundes und der Länder mit einem Anhang zum Internationalen Rechtsschutz), München 1991.

Pickenbrock, Andreas: Rechtsschutz gegen gerichtiche Säumnis und Gehörsverletzungen in Österreich (Festschrift für Achim Krämer zum 70. Geburtstag am 19. September 2009, mys. 515-525).

Rechberger, Walter H. (çev. Kamil Yıldırım): Die Verfahrenskonzentration im österreichischen Zivilprozess (İlkeler Işığı Altında Medeni Yargılama Hukuku, İstanbul 2011, mys. 1-15).

Redeker, Konrad: Kann eine Untätigkeitsbeschwerde helfen? (NWJ, 2003/7, mys. 465-536).

Rupp, Hans Heinrich: Die Verfassungsbeschwerde im Rechtsmittelssystem (ZZP, 1969/82, mys. 1-24).

Schmid, Sebastian/Wallnöfer, Klaus: Volkanwaltschaft und Gerichtsbarkeit (JRP, 2008/3, mys. 177-188).

Schoibl, Norbert A.: Der Fristsetzungsantrag im österreichischen Zivilverfahrensrecht als Beschwerde gegen unzumutbare Verfahrensverzögerungen (ZZP, 2005/118, mys. 205-240).

Schorkopf, Frank: Rainer Grote und Thilo Marauhn, EMRK/GG Konkordanzkommentar zur europäischen und deutschen Grundrechtsschutz, Tübingen 2006, bys. 1559-1659).

Stürner, Rolf: Die Kontrolle zivilprozessualer Verfahrensfehler durch das Bundesverfassungsgericht (JZ, 1986/11, mys. 526-534).

Surlu, M. Handan: Hukuk ve Cezada Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararı Nedeniyle Yargılamanın Yenilenmesi, Ankara 2003.

Şahbaz, İbrahim: Anayasa Mahkemesi’ne Bireysel Başvuru ve Sorunlar (Anayasa Mahkemesi’ne Bireysel Başvuru, Panel, Ankara 2011, mys. 71-127).

Tanrıver, Süha: Hukuk Yargısı (Medeni Yargı) Bağlamında Adil Yargılanma Hakkı (Makalelerim I, Ankara 2005, 211-236).

Umar, Bilge: Hukuk Usûlü Muhakemeleri Kanunu’muzun Kaynağı Neuchâtel Kantonu Medenî Yargılama Usûlü Kanunu (Ege Üniversitesi İktisadî ve Ticarî Bilimler Fakültesi Dergisi, 1974/12, mys 155-184).

Ünal, Şeref: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararlarının Türk İç Hukukuna Etkileri, (Anayasa Yargısı Dergisi, 2000/17, mys. 63-86).

Villiger, Mark E.: Handbuch der Europäischen Menschenrechtskonvention unter besonderer Berücksichtigung der schweizerischen Rechtslage, Zürich 1999.

Widmaier, Gunter: Münchener Anwaltshandbuch Strafverteidigung, München 2006.

Yanık, Murat: Karşılaştırmalı Hukuk ve Uluslararası Standartlar Işığında HSYK’nın Oluşumu ve Çalışma Maddî ve Kararlarının Denetimi (Anayasa Yargısı Dergisi, 2010/27, mys. 161-216).

Yıldırım, Zeki: 6384 Sayılı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine Yapılmış Bazı Başvuruların Tazminat Ödenmek Suretiyle Çözümüne Dair Kanun: İnsan Hakları İhlallerinin Çözümüne Dair Farklı Bir Yaklaşım (GÜHFD, 2013/1-2, mys. 1725-1756).

Zuck, Rüdiger: Das Recht der Verfassungsbeschwerde, München 2006 (Zuck-Recht)

Zuck, Rüdiger: Rechtliches Gehör im Zivilprozess (NJW, 2005/18, mys. 1217-1312) (Zuck- Rechtliches Gehör)

Kaynak Göster

Bibtex @ { sduhfd245676, journal = {Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi}, issn = {2146-7129}, address = {SDÜ Hukuk Fakültesi Doğu Kampüsü Çünür}, publisher = {Süleyman Demirel Üniversitesi}, year = {2016}, volume = {4}, pages = {173 - 213}, doi = {}, title = {USUL EKONOMİSİ İLKESİNİN İHLALİNE KARŞI BAŞVURU YOLLARI}, key = {cite}, author = {Rüzgaresen, Cumhur} }
APA Rüzgaresen, C . (2016). USUL EKONOMİSİ İLKESİNİN İHLALİNE KARŞI BAŞVURU YOLLARI . Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi , 4 (2) , 173-213 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/sduhfd/issue/22956/245676
MLA Rüzgaresen, C . "USUL EKONOMİSİ İLKESİNİN İHLALİNE KARŞI BAŞVURU YOLLARI" . Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 4 (2016 ): 173-213 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/sduhfd/issue/22956/245676>
Chicago Rüzgaresen, C . "USUL EKONOMİSİ İLKESİNİN İHLALİNE KARŞI BAŞVURU YOLLARI". Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 4 (2016 ): 173-213
RIS TY - JOUR T1 - USUL EKONOMİSİ İLKESİNİN İHLALİNE KARŞI BAŞVURU YOLLARI AU - Cumhur Rüzgaresen Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 173 EP - 213 VL - 4 IS - 2 SN - 2146-7129- M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi USUL EKONOMİSİ İLKESİNİN İHLALİNE KARŞI BAŞVURU YOLLARI %A Cumhur Rüzgaresen %T USUL EKONOMİSİ İLKESİNİN İHLALİNE KARŞI BAŞVURU YOLLARI %D 2016 %J Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi %P 2146-7129- %V 4 %N 2 %R %U
ISNAD Rüzgaresen, Cumhur . "USUL EKONOMİSİ İLKESİNİN İHLALİNE KARŞI BAŞVURU YOLLARI". Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 4 / 2 (Ağustos 2016): 173-213 .
AMA Rüzgaresen C . USUL EKONOMİSİ İLKESİNİN İHLALİNE KARŞI BAŞVURU YOLLARI. sduhfd. 2016; 4(2): 173-213.
Vancouver Rüzgaresen C . USUL EKONOMİSİ İLKESİNİN İHLALİNE KARŞI BAŞVURU YOLLARI. Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi. 2016; 4(2): 173-213.
IEEE C. Rüzgaresen , "USUL EKONOMİSİ İLKESİNİN İHLALİNE KARŞI BAŞVURU YOLLARI", Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, c. 4, sayı. 2, ss. 173-213, Ağu. 2016