İFLÂSIN EVRENSELLİĞİ BAĞLAMINDA İSVİÇRE HUKUKUNDA SON GELİŞMELER

Öz 2019 Ocak ayında İsviçre Milletlerarası Özel Kanunu’nda iflâs hukukuna ilişkin yapılan değişiklikler yürürlüğe girmiştir. Bu düzenlemeler, İsviçre doktrininde dünyadaki gelişmelere uyum sağlamak için bir zorunluluğun yerine getirilmesi olarak değerlendirilmiştir. Bu çalışmada genel olarak evrensel hukuk düzenlemelerindeki ve özelde İsviçre’de iflasın evrenselliği ilkesindeki gelişmeler anlatılacaktır. Ayrıca bir Zürih istinaf mahkemesi kararı değerlendirilerek iflas hukukunda evrensellik ilkesi ile mülkilik ilkesinin nasıl bağdaştırılabileceği hakkında İsviçre uygulaması açıklanacaktır.

Kaynakça

KAYNAKÇA Aksar, Yusuf; Teori ve Uygulamada Uluslararası Hukuk I, 5. Baskı, Seçkin Yayımcılık, Ankara 2019. Ansay, Sabri Şakir; Hukuk İcra ve İflas Usulleri, 5. Bası, Ankara 1960. Atalı, Murat; “Avrupa Birliğinde İdare Merkezi Teorisinin Milletlerarası İflâs Hukuku Bakımından Geçerliliği”, MİHDER, 2006, C. 2, No. 4, s. 881-907. Basler Kommentar Über Bundesgesetzüber Schuldbetreibungs und Konkurs I, 2. Auflage, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basel Schweiz 2017. Basler Kommentar Über Bundesgesetzüber Schuldbetreibungs und Konkurs II, 2. Auflage, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basel Schweiz 2017. Bayram, Mehmet Hanifi; Avrupa Birliği Hukuku Dersleri, 3. Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2018. Belgesay, M. Reşid; İcra Ve İflâs Hukuku İkinci Cild, İkinci Basım, Fakülteler Matbaası, İstanbul 1953. Berkin, Necmeddin M.; İflâs Hukuku, Fakülteler Matbaası, İstanbul 1972. Braun, Eberhard; Insovenzordnung (InsO mit EuInsVO) Kommentar, 8. Auflage, München 2020 (beckonline E.T. 20.04.2020). Brubaker, Ralph; On The Nature Of Federal Banktuptcy Jurisdiction: A General Statutory And Constitutional Theory, William And Mary Law Review Volume 41 N. 3 2000, s. 743-941 (hein-online E.T. 16.12.2019). Bruner, Alexander; Glaubigerschutz im International Konkursrecht, Aktuelle Juristische Praxis 1995 S. 3, s. 3-24. Bryant, Jennifer; Konfliktmanagement im Internationalen Rechtsverkehr, Prozessevermeiden - Prozessevorbereiten - Prozesseführen, Bern 2017, s. 236-253. BSK-SutterSomm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3. Auflage. Schultess Verlag, Basel 2016. Budak, Ali Cem; “İflâsın Belirli Uluslararası Yönleri Hakkında Avrupa Konseyi Konvansiyonu” İstanbul Barosu Dergisi, 1990, S. 2, s. 836-857. Budak, Ali Cem; İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takip, Oniki Levha Yayıncılık İstanbul 2010. Çetin, Emre; Yabancılık Unsuru Taşıyan İflâs İşlemlerinde Uygulanacak Hukuk Ve Mahkemenin Yetkisi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), İstanbul 2016. Daley, Paul P. ve Shuster, George W; Bankruptcy Court Jurisdiction, DePaul Business and Commercial LawJournal Volume 3 Issue 3 Spring 2005, s. 383- 435. Ekşi, Nuray; Budak, Ali Cem; “Uluslararası Aciz Usulüne İlişkin Avrupa Birliği Konsey Tüzüğü”, Dokuz Eylül Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 5 S. 1 2003, s. 41- 76. Fritzche Hans, Pestalozzi Alice; Zivilprozeßrecht und Internationales Privatrecht der Schweiz im Jahre 1937 Zeitschrift für Ausländisches und 187 │ Ömer ÇON Internationales Privatrecht 12. Jahrg., H. 3/4 (1938/39), pp. 577- 604 (https://www.jstor.org/stable/27872746?seq=23#metadata_info_tab_contents E.T. 16.12.2019). Gehri Myriam A./Kostkiewicz Gregor H., Anerkennung Ausländischer Insolvenzentscheide in der Schweiz – einneuer RéduitNational?, SZIER 2009 s. 193- 215. Gottwald, Peter; Insolvenzrechts- Handbuch, Kapitel XIV. Internationales Insolvenzrecht § 135. Übereinkommen und Modellregeln zum Internationalen Insolvenzrecht Rn. 8, beck-online. Güneysu Güngör, Gülin; Milletlerarası Özel Hukukta İflâs, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, Ankara 1997. Güneysu Güngör, Gülin; UNCITRAL Model Kanun Tasarısı ve Milletlerarası İflas, Banka Hukuk Dergisi 19 (2), S. 65-88. Günter Michael, Internationale Schiedsgerichtsbarkeit und Insolvenz, Zur Berücksichtigung von Insolvenzverfahren und Ihren Auswirkungen vor Internationalen Schiedsgerichten mit Sitz in der Schweiz, Zürich - Basel - Genf 2011. Häusermann Marco/Hofer Urs, Pfandrechte in der Insolvenz / III. Pfandrechte in der Insolvenz / 2. - 4., in: Sprecher Thomas (Hrsg.), Sanierung und Insolvenz von Unternehmen VII, Kreditsicherheiten , Zürich - Basel - Genf 2016. Hanağası, Emel; Davada Menfaat , Yetkin Yayıncılık, Ankara 2009. Hüppi Janick, Konkursanfechtungen im Schweizerischen Hilfskonkurs, Unterbesonderer Berücksichtigung des Vorentwurfs zur Revision des 11. Kapitels des IPRG, Zürich - Basel - Genf 2018 (= ZStV 186). Jakob Marjolaine, Die Prozessführungsbefugnis ausländischer Insolvenzverwalter, Zürich - Basel - Genf 2018 (= ZStV 184), s. 31-41. Jakob Marjolaine, Hunsperger Reto; Zur Liberalisierung des Schweizerischen Internationalen Insolvenzrechts, NZI 2018, s. 545-550 (beck-online). Kindler, Peter; Nachmann, Josef; Handbuch Inzolvensrecht in Europa, 2. Teil: Länderberichte Schweiz 4. Erganzungslieferung 2014 Rn. 210, 211 (beckonline). Kuru, Baki; İcra ve İflâs Hukuku El Kitabı, Adalet Yayınevi, Ankara 2013. Kuru, Baki; İflâs ve Konkordato Hukuku, Alfa Basımevi, İstanbul 1992. Kuru, Baki; Hukuk Muhakemeleri Usulü C. VI, Demir Yayıncılık, İstanbul 2001. Kren Kostkiewicz Jolanta, in: SchKG Kommentar, Schuldbetreibungs- und Konkursgesetz mit weiteren Erlassen, 19. Aufl., Zürich 2016. LG KielBeschl. v. 31.10.2011 – 13 T 138/11, BeckRS 2012 (beckonline). Lüke, Wolfgang; Zivilprozessrecht, 9. Baskı. C.H. Beck. München 2006. Markus, Alexander R., Das neue UNCITRAL-Modellgesetz Betreffend Grenzüberschreitende Insolvenz, SZW 1998, s. 15-36. İflâsın Evrenselliği Bağlamında İsviçre Hukukunda Son Gelişmeler Hakemli Makale 188 SDÜHFD CİLT: 10, SAYI: 1, YIL: 2020 Mulligan, Lumen N.; You Can’t Go Holmes Again, Northwestern University Law Review Volume 107 Number 1, 2012, s. 237-284 ( https://scholarlycommons.law.northwestern.edu/nulr/vol107/iss1/ E.T. 19.12.2019). Müller-Chen Markus, in: Zürcher Kommentar zum IPRG - Band I - Art. 1- 108, Kommentar zum Bundesgesetz über das Internationale Privatrecht (IPRG) vom 18. Dezember 1987, 3. Aufl., Zürich - Basel - Genf 2018. Münchener Kommentar InsO, Band 3, 3. Auflage 2014, beck-online. Nomer, Ergin; Devletler Hususi Hukuku, 22. Baskı, Beta, İstanbul 2017. Önal, Ali; Yabancı Unsurlu İflas Davalarında Türk Mahkemelerinin Yetkisi Sorunu, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 16, Özel Sayı 2014, s. 2881-2907. Özmumcu, Seda; Avrupa Birliği Külli Takip Hukukunda Temel Menfaatler Merkezi (Centre Of Main Interests) Ve Forum Shopping, Oniki Levha Yayıncılık, İstanbul 2010. Rodriguez Rodrigo, in: Zürcher Kommentar zum IPRG - Band II - Art. 108a200, Kommentar zum Bundesgesetz über das Internationale Privatrecht (IPRG) vom 18. Dezember 1987, 3. Aufl., Zürich - Basel - Genf 2018. Rodriguez Rodrigo/ Meier Niklaus; “Entwicklungen im Schweizerischen und Internationalen Inzolvenzrecht”, Zeitschrift für Europarecht, s. 96-117. Savigny, Friedrich Carl; System des Heutigen Römischen Rechts, Band 8 Berlin 1849, s. 8. (http://www.deutschestextarchiv.de/book/view/savigny_system08_1849?p=30 E.T. 17.12.2019). Siehr, Kurt; Grundfragen des Internationalen Konkursrechts, SJZ 95/1999, s. 85-94. Spühler Karl / Rodriguez Rodrigo, Internationales Zivilprozessrecht, 2. Aufl., Zürich - Basel - Genf 2013. Staehelin, Daniel; I Internationales Privat- und Zivilverfahrensrecht, Schiedsgerichtsbarkeit sowie nationales Verfahrensrecht / Die Revision des schweizerischen Internationalen Insolvenzrechts und das UNCITRAL Model Law, in: Grolimund Pascal/Koller Alfred/Loacker Leander D./Portmann Wolfgang (Hrsg.), Festschrift für Anton K. Schnyder, zum 65. Geburtstag , Zürich - Basel - Genf 2018, s. 357-372. Şanlı, Cemal; Milletlerarası Özel Hukuk, 7. Bası, Beta Yayıncılık, İstanbul 2019. Tanrıver, Süha; Medeni Usûl Hukuku Cilt 1. Yetkin Yayınları, Ankara 2018. Taşpınar Ayvaz, “İcra ve İflâs Hukukunda Hükümsüz İşlemler ve Hükümsüzlük”, AÜHFD Ramazan Arslan Armağanı, Yetkin Yayıncılık, Ankara 2015, s. 1539-1553. Tekin, Ceren; Avrupa Birliği ve Türk Hukukunda Çok Uluslu Şirketlerin İflası, Güncel Yayınevi, İzmir 2007. Topuz, Gökçen; Hisse Haczi ve Satışı, Yetkin Yayıncılık, Ankara 2009. 189 │ Ömer ÇON Uhlenbruck-Lüer/Knof; InsO, InsO vor § 335, 15. Auflage 2019, beckonline E.T. 23.04.2020. US Bankruptcy Court New York, Entscheidung vom 27.04.2009 9/10314 (BeckRS 2011, 2521, beck-online E.T. 12.12.2019) Vock Dominik / Aepli-Wirz Martina, in: Kren Kostkiewicz Jolanta/Vock Dominik (Hrsg.), Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs SchKG, 4. Aufl., Zürich - Basel - Genf 2017. Walters, Adrian; Modified Universalisms and The Role Of Local Legal Culture In The Making Of Cross-Boarder Insolvency Law, American Bankruptcy Law Journal Volume 93 47 (2019), s. 47-110. Yeşilırmak, Ali; Uluslararası Hukukta İflas, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul 2010.

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { sduhfd755478, journal = {Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi}, issn = {2146-7129}, address = {SDÜ Hukuk Fakültesi Doğu Kampüsü Çünür}, publisher = {Süleyman Demirel Üniversitesi}, year = {2020}, volume = {10}, pages = {167 - 189}, doi = {}, title = {İFLÂSIN EVRENSELLİĞİ BAĞLAMINDA İSVİÇRE HUKUKUNDA SON GELİŞMELER}, key = {cite}, author = {Çon, Ömer} }
APA Çon, Ö . (2020). İFLÂSIN EVRENSELLİĞİ BAĞLAMINDA İSVİÇRE HUKUKUNDA SON GELİŞMELER . Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi , 10 (1) , 167-189 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/sduhfd/issue/55039/755478
MLA Çon, Ö . "İFLÂSIN EVRENSELLİĞİ BAĞLAMINDA İSVİÇRE HUKUKUNDA SON GELİŞMELER" . Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 10 (2020 ): 167-189 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/sduhfd/issue/55039/755478>
Chicago Çon, Ö . "İFLÂSIN EVRENSELLİĞİ BAĞLAMINDA İSVİÇRE HUKUKUNDA SON GELİŞMELER". Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 10 (2020 ): 167-189
RIS TY - JOUR T1 - İFLÂSIN EVRENSELLİĞİ BAĞLAMINDA İSVİÇRE HUKUKUNDA SON GELİŞMELER AU - Ömer Çon Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - DO - T2 - Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 167 EP - 189 VL - 10 IS - 1 SN - 2146-7129- M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi İFLÂSIN EVRENSELLİĞİ BAĞLAMINDA İSVİÇRE HUKUKUNDA SON GELİŞMELER %A Ömer Çon %T İFLÂSIN EVRENSELLİĞİ BAĞLAMINDA İSVİÇRE HUKUKUNDA SON GELİŞMELER %D 2020 %J Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi %P 2146-7129- %V 10 %N 1 %R %U
ISNAD Çon, Ömer . "İFLÂSIN EVRENSELLİĞİ BAĞLAMINDA İSVİÇRE HUKUKUNDA SON GELİŞMELER". Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 10 / 1 (Haziran 2020): 167-189 .
AMA Çon Ö . İFLÂSIN EVRENSELLİĞİ BAĞLAMINDA İSVİÇRE HUKUKUNDA SON GELİŞMELER. sduhfd. 2020; 10(1): 167-189.
Vancouver Çon Ö . İFLÂSIN EVRENSELLİĞİ BAĞLAMINDA İSVİÇRE HUKUKUNDA SON GELİŞMELER. Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi. 2020; 10(1): 167-189.
IEEE Ö. Çon , "İFLÂSIN EVRENSELLİĞİ BAĞLAMINDA İSVİÇRE HUKUKUNDA SON GELİŞMELER", Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, c. 10, sayı. 1, ss. 167-189, Haz. 2020