AHMET CEVDET PAŞA VE HUKUKÇULUĞU (1822-1895)

Modernleşme dönemi Osmanlı bürokrasisinde önemli görevler üstlenmiş bir devlet adamı olan Cevdet Paşa aynı zamanda çok yönlü bir bilim insanıdır. Tarihten hukuka, mantıktan gramere geniş bir yelpazede kalem oynatmış bir bilim insanı olarak ortaya koyduğu çalışmalar sahasında referans olarak kabul edilecek niteliktedir. Onun tüm yönleri içinde kanaatimizce hukukçu yönü müstesna niteliktedir. Bundan dolayı bu çalışmamızda onun hukukçu kimliği üzerinde duracağız

AHMET CEVDET PASHA; AS A LEGIST (1822-1895)

Cevdet Pasha who assumed important duties in the modernization period of the Ottoman bureaucracy was a statesmen as well as a sophisticated scholar. As a scholar who wrote in a wide range from history to law, and from logic to grammar, his works are regarded as a reference in their fields. In our opinion, his lawyer skill was an exceptional position from others. Therefore, we will focus on his lawyer identity in this presentation

Kaynakça

AKGÜNDÜZ, Ahmet, “1274/1858 Tarihli Osmanlı Ceza Kanunnâmesinin Hukuki Kaynakları,Tatbik Şekli ve Men’-i İrtikap Kanunnâmesi, Belleten, Cilt: 51, sayı: 199, Ankara 1987.

ARSEBÜK, Esat, Türkiyede Medeni Hukukun İnkişaf Safhası, (A.Ü.H.F.D.) c. I, s: 1 Maarif Matbaası, Ankara 1943.

AYDIN, M. Âkif, Bir Hukukçu Olarak Ahmed Cevdet Paşa, Ahmed Cevdet Paşa Semineri (27-28 Mayıs 1985) Edebiyat Fakültesi Basımevi, İstanbul 1986.

BARKAN, Ömer Lütfi, Türk Toprak Hukuku Tarihinde Tanzimat ve 1274 (1858) Tarihli Arazi Kanunnamesi, Tanzimat I, Milli Eğitim Basımevi, İstanbul 1999.

BELGESAY, Mustafa Reşit, Mecelle’nin Külli Kaideleri ve Yeni Hukuk, İ. H. F. M. c. XII, s: 2-3, İstanbul 1946.

BERKES, Niyazi, Türkiye’de Çağdaşlaşma, (Yayına hazırlayan: Ahmet Kuyaş) Y K Y, İstanbul 2002.

CEVDET Paşa, Tezâkir 1-2 (Yayınlayan: Cavid Baysun) Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara 1991.

ÇAĞIL, Orhan Münir, Hukuka ve Hukuk İlmine Giriş, Fakülteler Matbaası, İstanbul 1971.

EKİNCİ, Ekrem Buğra- Şimşirgil, Ahmet, Ahmed Cevdet Paşa ve Mecelle, İhlas Gazetecilik aş. İstanbul 2008.

GENCER, Bedri, Hikmet Kavşağında Edmund Burke ile Ahmed Cevdet, Melisa Matbaacılık, İstanbul 2011.

GÜR, A. Refik, Hukuk Tarihi ve Tefekkürü Bakımından Mecelle, Çeltüt Matbaası, İstanbul (t. y.).

HALAÇOĞLU, Yusuf, Kendi Kaleminden Ahmed Cevdet Paşa, Ahmed Cevdet Paşa Semineri (27-28 Mayıs 1985) Edebiyat Fakültesi Basımevi, İstanbul 1986.

KAŞIKÇI, Osman, Osmanlı Medeni Kanunu: Mecelle, Adâlet Kitabı, (ed: Bülent Arı, Selim Aslantaş) (m.y.) Ankara 2007.

KURAN, Ercüment, Türk Tefekkür Tarihinde Ahmed Cevdet Paşa’nın Yeri, Ahmed Cevdet Paşa Semineri (27-28 Mayıs 1985) Edebiyat Fakültesi Basımevi, İstanbul 1986.

LEWİS, Bernard, Modern Türkiye’nin Doğuşu, (Çev. Metin Kıratlı) Türk Tarih Kurumu Basımevi, (5. Baskı) Ankara 1993.

MARDİN, Ebul’ula, Medeni Hukuk Cephesinden Ahmed Cevdet Paşa, (T.D.V.Y) Ankara 2009.

NEUMANN, Christoph K. Paradigmalar Arasında Ahmed Cevdet ve Aidiyet, Düşünen Siyaset, Ağustos- Eylül 1999.

ONAR, Sıddık Sami İdare İlmi Bakımından Türkiyenin Durumu, Tahir Taner’e Armağan, İsmail Akgün Matbaası, İstanbul 1956.

SERTOĞLU, Midhat Değerlendirme, Ahmed Cevdet Paşa Semineri (27-28 Mayıs 1985) Edebiyat Fakültesi Basımevi, İstanbul 1986.

SÖZEN, Kemal, Ahmed Cevdet Paşa, İslâm Felsefesi Tarihi, c. II, Grafiker-Ofset Matbaacılık, Ankara 2012.

ŞAFAK, Ali, Hukukun Temel İlkeleri Açısından Mecelle’ye Bir Bakış, Ahmed Cevdet Paşa Sempozyumu (9-11 Haziran 1995) İkinci Baskı, (T.D.V.) Ankara 2009.

ŞENTOP, Mustafa, Tanzimat Dönemi Kanunlaştırma Faaliyetleri Literatürü, TALİD, c. III (5) 2005.

TANER, Tahir, Tanzimat Devrinde Ceza Hukuku, Tanzimat I, Milli Eğitim Basımevi, İstanbul 1999.

TANPINAR, Ahmet Hamdi, 19 uncu Asır Türk Edebiyatı Tarihi, Çağlayan Basımevi, İstanbul 1988.

ÜLKEN, Hilmi Ziya, Türkiye’de Çağdaş Düşünce Tarihi, Kent Basımevi, İstanbul 1994.

VELİDEDEOĞLU, Hıfzı Veldet, Kanunlaştırma Hareketleri ve Tanzimat, Tanzimat I, Milli Eğitim Basımevi, İstanbul 1999.

YAVUZ, Hulusi, Mecelle’nin Tedvini ve Cevdet Paşa’nın Hizmetleri, Ahmed Cevdet Paşa Semineri (27-28 Mayıs 1985) Edebiyat Fakültesi Basımevi, İstanbul 1986.

YILDIRIR, Mehmet - Kadıoğlu, Songül, Defterhâne’den Tapu ve Kadastro’ya, Semih Ofset ve Matbaacılık, Ankara 2010.

Kaynak Göster

Bibtex @ { sduhfd245769, journal = {Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi}, issn = {2146-7129}, address = {SDÜ Hukuk Fakültesi Doğu Kampüsü Çünür}, publisher = {Süleyman Demirel Üniversitesi}, year = {2016}, volume = {5}, pages = {117 - 141}, doi = {}, title = {AHMET CEVDET PAŞA VE HUKUKÇULUĞU (1822-1895)}, key = {cite}, author = {Yıldırımer, Şahban} }
APA Yıldırımer, Ş . (2016). AHMET CEVDET PAŞA VE HUKUKÇULUĞU (1822-1895) . Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi , 5 (1) , 117-141 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/sduhfd/issue/22971/245769
MLA Yıldırımer, Ş . "AHMET CEVDET PAŞA VE HUKUKÇULUĞU (1822-1895)" . Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 5 (2016 ): 117-141 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/sduhfd/issue/22971/245769>
Chicago Yıldırımer, Ş . "AHMET CEVDET PAŞA VE HUKUKÇULUĞU (1822-1895)". Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 5 (2016 ): 117-141
RIS TY - JOUR T1 - AHMET CEVDET PAŞA VE HUKUKÇULUĞU (1822-1895) AU - Şahban Yıldırımer Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 117 EP - 141 VL - 5 IS - 1 SN - 2146-7129- M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi AHMET CEVDET PAŞA VE HUKUKÇULUĞU (1822-1895) %A Şahban Yıldırımer %T AHMET CEVDET PAŞA VE HUKUKÇULUĞU (1822-1895) %D 2016 %J Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi %P 2146-7129- %V 5 %N 1 %R %U
ISNAD Yıldırımer, Şahban . "AHMET CEVDET PAŞA VE HUKUKÇULUĞU (1822-1895)". Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 5 / 1 (Ağustos 2016): 117-141 .
AMA Yıldırımer Ş . AHMET CEVDET PAŞA VE HUKUKÇULUĞU (1822-1895). sduhfd. 2016; 5(1): 117-141.
Vancouver Yıldırımer Ş . AHMET CEVDET PAŞA VE HUKUKÇULUĞU (1822-1895). Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi. 2016; 5(1): 117-141.
IEEE Ş. Yıldırımer , "AHMET CEVDET PAŞA VE HUKUKÇULUĞU (1822-1895)", Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, c. 5, sayı. 1, ss. 117-141, Ağu. 2016