Doğu Anadolu Bölgesi ve Çevresinin Flora ve Vejetasyon Formasyonlarının Genel Özellikleri

Doğu Anadolu bölgesi ve çevresi Türkiye’nin İran-Turan bölgesinde yer alır. Ülkenin yüksek dağlık bölge silsilesinde (ortalama 1900 m) yer alan bölge Quaterner yaşlı ve volkanik karakterlidir. Fırat, Dicle, Karasu, Aras ve Çoruh gibi tarihi ve uluslararsı öneme haiz çoğu ırmak bölge boyunca akar. Bölge tipik kontinental iklim özelliği taşır. Toprakları genellikle allüviyal, kolluviyal, kestane-kahverengi, regosol ve bazalttır. Alan, 8 milyon ha’ın üzerinde çayır ve otlaklara sahiptir. Bu alan Türkiye toplam çayır ve otlaklarının yaklaşık % 41’ini teşkil eder. Sığır üretimi bölgede giderek yükseliyor. Orman vejetasyonu esas itibariyle Pinus sylvestris, Quercus libani, Q. longipes, Q. brantii, Q. macranthera, Juniperus excelsa ve Betula pendula’dır. Ormanlık alanların çoğu tahrip edilmiştir. Bitki örtüsü İran-Turan elementleri bakımından çok zengindir. Fakat biz Akdeniz ve Avrupa-Sibirya elementleri açısından da bir dereceye kadar zengin bulduk. Bölgedeki takson sayısı bakımından en zengin familyalar; Asteraceae, Fabaceae, Poaceae, Lamiaceae, Caryophyllaceae ve Apiaceae; en zengin cinsler ise Astragalus, Verbascum, Centaurea, Ranunculus, Alyssum, Vicia, Silene, Dianthus, Veronica ve Trifolium’dur. Endemiklerin sayısı çok yüksektir, yaklaşık 950. Aynı zamanda bölge Astragalus, Gypsophila, Cousinia and Acanthophyllum gibi cinslerin gen merkezidir. Bölgenin vejetasyonunda hakim tipik bazı birlikler; TrisetoPinetum sylvestris, Trifolio-Pinetum sylvestris, Ballato-Rhamnetum pallasii, Caragano-Minuartietum lineatea, Hippophaetum rhamnoidis, Typho-Juncetum inflecii, Hordeetum violaceumii, Deschampsio-Ranunculetum brachylobus, Hordeeto - Ranunculetum comosae and Polygon-Primuletum auriculatae vs.dir. Hakim vejetasyonu steptir. Yerli halkın kullandığı çok sayıda doğal bitki türü vardır.  

General Characteristics of Flora and Vegetation Formations of Eastern Anatolia Region and Its Environs (Türkiye)

Eastern Anatolia and its environs are included in the Irano-Turanian phytogeographical region of Türkiye. The region abounds in highest mountain ranges (average 1900 m) of the country some of which are of quarternary age and volcanic character. Many rivers of historical and international importance like Euphrates, Dicle, Murat, Karasu and Aras. Tigris, Aras and Çoruh flow through the region. It experiencens a typical continental climate. Soils are generally of alluvial, colluvial, chestnut-brown, regosal and basaltic types. The area embodies over 8 million ha of meadows and grasslands which is 41% of Türkiye’s total pasturelands as such cattle raising is very high in this area. Forest vegetation is represented mainly by Pinus sylvestris, Quercus libani, Q. longipes, Q. brantii, Q. macranthera, Juniperus excelsa and Betula pendula. Most of these are highly degraded. Plant cover is rich in Irano - Turanian elements but we find Mediterranean and Euro-Siberian elements too to some extent, richest families being Asteraceae, Fabaceae and Poaceae, Lamiaceae, Caryophyllaceae and Apiaceae richest genera being Astragalus, Verbascum, Centaurea, Ranunculus, Alyssum, Vicia, Silene, Dianthus, Veronica and Trifolium. The number of endemics is very high, being around 950.And also the region has gene centers of genera Astragalus, Gypsophila, Cousinia,Acanthophyllum etc. The some typical associations one comes across in this area are; Triseto-Pinetum sylvestris, Trifolio-Pinetum sylvestris, Ballato-Rhamnetum pallasii, CaraganoMinuartietum lineatea, Hippophaetum rhamnoidis, Typho-Juncetum inflecii, Hordeetum violaceumii, Deschampsio-Ranunculetum brachylobus, Hordeeto-Ranunculetum comosae and Polygon-Primuletum auriculatae. Dominantly vegetation of the region is steppe. The are a lot of natural plant taxa using local people

___

 • Altınlı, E., 1966. Geograpy of East and Southeast Anatolia, MTA Jour. 61: 36-68, Ankara.
 • Adızel, Ö., Durmuş, A., Kaycı, L., Koyuncu, M., Özçelik, H., Özgökçe, F., Özkol, H., Ünal, M., [ 2 ]
 • 2006b. Türkiye'nin Önemli Doğa Alanları (Erek Dağı ve Turna Gölü), Ibid, 378-381. Adıgüzel, N., Bani, B., Pınar, S.M. 2006. Rare and Endemic Species from Van and Hakkari
 • Provinces, East Anatolia/Turkey and Their Threat Categories, Proceeding of IV Balkan
 • Botanical Congress, Sofia: 229-233. Ainsworth, H.K., 1842. Travels and researches in Asia Minor, Mesopotamia, Chaldea and America, London. Akan, H., Fırat, M., Ekici, M., 2008. Astragalus bahcesarayensis (Leguminosae-Papilionoideae), A
 • New Species of Section Alopecuroidei DC. from Turkey, Botanical Journal of the Linnean
 • Society, 156: 439–44. [ 6 ] Akman, Y., 1990a. İklim ve Biyoiklim, Palme Yayınları, Ankara. Akman, Y., 1990b. İklim ve Biyoiklim (Biyoiklim Metodları ve Türkiye Biyoiklimleri), Palme
 • Yayınları, Ankara. [ 8 ] Akman, Y., Ketenoglu, O., 1986. The Climate and Vegetation of Turkey-Proc., Roy. Soc. Edinburgh 89B: 123-134. Aksoy, A. 1982. Sociability of the Weeds Growing in the Wheat and Oat Fields of Erzurum, Atatürk
 • Univ. Sci. Fac. Cour., 1231-240. Altan, Y., Behçet, L., 1995. Hizan (Bitlis) Florası, Tr J of Botany, 19: 331-344. Altan, Y., Gücin, F., Babaç, T., 1986. Gülveren Köyü(Erzurum-Şenkaya) Florasına Ait Gözlemler,
 • E.Ü. Journal of Science Fac., Ser. 9, supp. 1, vol. 8. Andiç, C., Kurt, Ş., 1992. Van Yöresinde Doğal Çayır ve Mer’alarda Sorun Oluşturan Yabancı Otlar
 • Üzerinde araştırmalar, YYÜ, Fen Bil. Enst. Derg., 1(2): 101-109. Altan, Y., 1985. Malatya-Pütürge Florası, Fırat Üniv. Fen Bilimleri Enst., Biyoloji A. Bilim Dalı
 • Ortam Faktörleri için Ekolojik İndikatör Bitki Gruplarının Tespiti, Atatürk Üniv. Ziraat Fak.
 • Tarla Bitkileri Bölümü (Doçentlik Tezi), Erzurum. Anonymous, 1971. Van Gölü Havzası Toprakları, Tarım Orman ve Köy İşleri Bakanlığı(TOKB),
 • Topraksu Genel Müdürlüğü Yayınları, Ankara. Anonymous, 2001a. Ortalama Ekstrem ve Yağış ve Yağış Değerleri Bülteni, Devlet Meteoroloji
 • İşleri Genel Müdürlüğü (DMIGM) Yayını, Ankara. Anonymous, 2001b. IUCN Red List Categories: Version 3,1. Prepared by the IUCN Species
 • Survival Commission. IUCN, Gland, Switzerland and Cambridge, UK. Altıok, A., Behçet, L., 2005. The Flora of Bitlis River Valley, Turk J Bot 29: 355-387. Adızel, Ö., Durmuş, A., Kaycı, L., Koyuncu, M., Özçelik, H., Özgökçe, F., Özkol, H., Ünal, M.,
 • 2006a. Türkiye'nin Önemli Doğa Alanları (İspiriz Dağı), 2: 404-407, Doğa Derneği Yayınları, Ankara. Atalay, İ., 1983a. The Soils of the Erzurum Plain and its Surroundings, Ege Geography Journal 1: 68-99. Atalay, İ. 1983b. The Geomophology and Soil Geography of the Muş plain and its Surroundings,
 • Ege Univ. Press, İzmir. Aznavour, G.V., 1918. List of Plants Collected by Post from Rize and Agri Dagi, Magyar Bot.
 • Lapok. 171-12): 1-26. Balls, E.K., 1936. Eight Thousand Miles of Travel in Anatolia, Gard. Chron. Ser. 3 (99): 14–15, 29- 30. Bani, B., Adıgüzel, N. 2008. Flora of an Important Plant Area: Çatak Valley I-(Çatak-Pervari) Van
 • Erzurum/Turkey) and Bahçe Tuzlası (Malazgirt, Muş/Turkey) and their Environment, Biological
 • Diversity and Conservation, Vol. 2, 3: 122-155. Behçet, L., Tatlı, A. 1989. Dumlu Dağları (Erzurum) Vejetasyonu Üzerine Fitososyolojik Bir
 • Araştırma, Doğa Bilim Dergisi, 13(5), 3: 389-416. Behçet, L. 1988. Dumlu Dağı Florası Üzerine Bir Ön Çalışma, Journal of Faculty of Science Ege
 • University Series B, Vol. 10. No. 2. Year. Behçet, L., Ünal, M., 1999. The vegetation of Pirreşit Mountain (Muradiye-Van), 1st International
 • Symposium on Protection of Natural Environment & Ehrami Karaçam (Pinus nigra Arnold. ssp.
 • pallasiana (Lamb.) Holmboe var. pyramidata (Acet) Yaltırık), 23-25 September 1999, Kütahya: 101-120. Behçet, L., Ünal, M., 2005. Pirreşit Dağı, in: Özhatay N, Byfield A & Atay S (eds.) Türkiye’nin 122
 • Önemli Bitki Alanı, pp. 340-341. WWF Türkiye, Mas Matbaacılık A.Ş., İstanbul. Bornmuller, J., 1917. Zur Plora des nordlichen Mesopotamiem. Abtizbl Konigl. Bot. Gart. Berlin
 • Dahlem, 7, 64: 133-678. Bornmuller, J., 1921. Kleimer Beitray Zur Kemtris for Flora and Steppengebietes an oberen Euphart
 • soviet Nort-Syrious, Beih. Bot. Centralbl. 38/2(3): 431-457. Bozakman, I.H., 1963. Botany and Distribution of Some Oak Species of East Anatolia, Forest Res.
 • Inst. Jour. 9(2): 18-31. Browicz, K. 1975. Distribution of Speiciea form the Genus Betula L. in Turkey, Iran and Iraq. Arbor.
 • Komichkie 20: 37-46. Browicz, K., 1977. Chorlogy of Populus euphratica, Arbor. Kornickil, 22: 5-27. Chiovenda, E. 1900. Contributions to the Flora of Mesopotamia, Malphigia, 14: 1-38. Cullen, J., 1963. Materials for Flora of Turkey: VII, Notes RBG. Edinburgh 25(1)41-48. Çetik, A.R., Tatlı, Â., 1979. A Phytosocialogical and Ecological Study on the Vegetation of
 • Palandoken Mountains, Com. dela Fac. SC. d’Ank. Ser. C. 2, 19: 1-24. Davis, P.H., 1971. Distribution Patterns in Anatolia with Particular Reference to Endemision In:
 • Davies, Pllet. al. Plant Life in SW Asia, Edinburgh: 15-27. Davis, P.H., 1965-1988. Flora of Turkey and the East Agean Islands. Vol.1-9, Edingburgh Univ. Press. Davis, P.H., Mill, R.R., Tan, K. (eds.) 1988. Flora of Turkey and the East Aegean Islands, vol. 10.
 • Edinburgh University Press. Davis, S.D., Heywood, V.H., Hamilton, A. C. 1994. Centres of Plant Diversity, Vol.1 WWF and
 • IUCN. IUCN Publications Unit, Cambridge, U.K. 354 pp. Demirkuş, N., 1994. Çiçek Dağı ve Çevresinin (Posof-Kars) Florası Üzerine Bir Araştırma,
 • Hacettepe Üniv. Fen ve Müh. Bil. Derg., 15: 147. Demiriz, H., Mısırdalı, H., 1977. Studies on Turkish Flora: IV on the Delphinium and Consolida
 • speices of the Southeast and East Anatolian regions, Ist. Univ. Sci. Fac. Jour. 42: 87-90. Ekim, T., Koyuncu, M., Vural, M., Duman, H., Aytaç, Z., Adıgüzel, N., 2000. Türkiye Bitkileri
 • Kırmızı Kitabı, Ankara: TTKD ve Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yayını. Evren, H., 1988. Some Observations on the Flora of Mastar, Kup, Yaylım Mountains (Elaziğ),
 • Cumhuriyet Univ. Sci. and Arts Fac. Sci. Jour. 6(1): 65-72. Gepp, J., 1977. Nemrut Mountain in East Anatolia, Alpengaten 20(1): 26-29. Ghahremaninejad, F., Behçet, L., Demir, İ., 2009. Astragalus guzelsuensis(Fabaceae: Galegeae), a [ 53 ]
 • New Species from Turkey, Ann. Bot. Fennici, 46: 151-154. [ 54 ] Gümüş, İ. (1991). Ağrı Eleşkirt Ovasının Buğday Tarlalarındaki Yabancı Otların Fitososyoloji ve
 • Peryodisiteleri Üzerine Bir Araştırma, Doğa Türk Tarım ve Ormancılık Dergisi, 15, 885-898. [ 55 ] Gümüş, İ., 1992a. Çakmak Dağları (B9 Ağrı) Florasına Giriş, Doğa Turk J Bot., 16: 54-70. Gümüş, İ., 1992b. Tahir Dağları ve Güzeldere Havzası (Ağrı) Step Vejetasyonunun Bitki Sosyolojisi
 • Yönünden Araştırılması, Doğa, Tr J of Botany, 16, 153-175. Gümüş, İ., 1993. Tahir Dağları (Ağrı) Florasına Katkılar, S.Ü. Fen Edebiyat Fakültesi, Fen Dergisi,
 • Sayı; 11, 85, 96., Konya. Güner, A., Özhatay, N., Ekim, T., Başer, KHC. (eds.) 2000. Flora of Turkey and the Aegean Islands,
 • Vol. 11, Edinburgh University Press. Güneş, O., 1982. Aladağ (Kars) Florası, TÜBİTAK, TBAG, 421 no’lu Proje, Ankara. Hamzaoğlu, E., 2006. Phytosociological Studies on the Steppe Communities of East Anatolia,
 • Ekoloji, 15, 61: 29-55. Handel-Mazzetti, H.V., 1914. Beitroge zur Kenntrius der orientalischen Flora, I. Verh. K.K. Zool
 • Bot. Ges. Wien, 64(9-10): 309-320. Huber-Morath, A., 1952. Materials for a flora of Turkey XXVIII Cousinia, Notes RBG. Edinburgh, 32(1): 49-56. Hus, S. 1946. Forestry Position in Malatya, Orman ve Av Derg., 18(2): 76-83. İlçim, A., Özçelik, H., 1997. Cousinia boissieri Buhse ve Cousinia vanensis Hub.-Mor. (Asteraceae)
 • Türleri Üzerinde Morfolojik, Ekolojik ve Biyosistematik Araştırmalar, OT Sistenatik Botanik
 • Dergisi, 3, 2: 73-88. İlçim, A., Özçelik, H., Çenet, M., 2013. A New Natural Hybrid of Cousinia Cass. (Asteraceae) from
 • Türkiye, Biological Diversity and Conservation, 6,1: 71-75. İnal, S., 1937. Forests of Tunceli. Orman ve Av Derg., 10(5-6): 211-219. Karabacak, O., Behçet, L., 2007. The Flora of Akçadağ (Van-Turkey), TÜBITAK Turk J Bot., 31: 495-528. Kaya, Y., 1996. Tercan Çevresi ile Şengül (Erzincan) ve Bağırbaba (Tunceli) Dağlarının Florası,
 • Turk J Bot 20: 75-98. Korkmaz, M., Özçelik, H., Kandemir, A., İlhan, V., 2013. Erzincan ve Çevresinde Yayılış Gösteren
 • Doğal Gül (Rosa L.) Taksonları, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
 • Dergisi, 17(1): 49-59. Lamond, J. M. 1973. The Transcaucasian and Iranian collection. J.N.Szovits. 32(2): 239-245. Mendenova, I.P., 1975. Taxonomical Notes on Some Turkish speices of Astragalus, Zam. Syst.
 • Georg. Rast. (Tiblisi), 31: 26-25. Meriçli, A.H., Süzgeç, S., Bitiş, L., Meriçli, F., Özçelik, H., Zapp, J., Becker, H., 2006. Diterpenoid
 • Alkaloids from the Roots of Aconitum cochleare, Pharmazie, 61, 5: 483-485. Meriçli, A.H., Yurdusever, N.Ç., Özçelik, H., Zapp, J., Kiemer, A.K., 2012. A New Diterpenoid
 • Alkaloid from the Roots of a White-Flowering Aconitum orientale Sample, Helvetica Chimica
 • Acta, 95,314-319. [ 74 ] Muca, B., Armağan, M., Fidan, M., Özçelik, H., Özgökçe, F., Korkmaz, M., 2012. Kağızman'ın
 • (Kars) Çövenleri, I. Uluslararası Kağızman Sempozyumu, Bildiriler Kitabı: [ 75 ] Ocakverdi, H., 1986. Akkaya, Arpaçay, Melikköy ve Değirmenköprü Köy Yaylaları (Kars) ile
 • Sovyet Sınırı Arasında Kalan Bölgenin Florası, Doğa TU Biol. Derg., Cilt 10, Sayı: 3, 412-437. [ 76 ] Ocakverdi, H., 1987. Çıldır Gölü (Kars) Çevresi Florası, Selçuk Üniv. Eğitim Fak. Derg. 1: 129-157. Öğün, E., Altan, Y., 1992. Toprakkale (Van) Florası, YYÜ. Fen Bil. Enst. Derg., 1: 201-211. Özçelik, H., 1987. Erek Dağı (Van) Vejetasyonu Üzerinde Fitoekolojik Araştırmalar, T.C. [ 78 ]
 • Başbakanlık Çevre Gn.Md.'lüğü, Çevre Derg., 4: 3-15. Özçelik, H., 1994. Notes on the Economic Plants (on the Herbal Cheese from East Anatolia-Turkey),
 • Economic Botany, 48, 2: 214-217. [ 80 ] Özçelik, H., Behçet, L. 1992. Flora of Van Castle and its Environs, Journal of Faculty of Science
 • Ege University, Ser. B, 14, 2: 49-63. [ 81 ] Öztürk, F., Behçet, L., 1998. Kurubaş Geçidi (Van) Florası, Ot Sist. Bot. Derg., 6: 39-56. Özçelik, H., Altan, Y., Behçet, L., 1993. Doğu İllerimizde Bitki Göçü, Journal of Faculty of Science
 • Ege University, Ser. B., Sup. 16(1): 757-769. Özçelik, H., Babaç, M.T., 1993. Erek Dağı (Van) Florası Üzerinde Çalışmalar (III), Yüzüncü Yıl
 • Üniv. Fen Bilimleri Enst. Derg., 1, 2: 18-47. Özçelik, H., Koyuncu, M., 2005. ÖBA Projesi(Erek Dağı), Türkiye'nin 122 Önemli Bitki Alanı(Edt.
 • N.Özhatay, A.Byfield, S.Atay): 342-344, WWF, Türkiye-İstanbul. Özçelik, H., Öztürk, M., 1991. Doğu Anadolu Bölgemizin Bazı Endemik Bitki Taksonları Üzerinde
 • Morfolojik, Anatomik ve Ekolojik Araştırmalar, Ege Üniv. Fen Bil. Ens. Derg., 2, 3: 23-26. Özçelik, H., Öztürk, M., 2000. Studies on the Morphology and Ecology of Delphinium
 • cyphoplectrum Boiss. (Ranunculaceae) Populations, Flora Mediterranea, 10: 283-302. Özçelik, H., 2002. Two New Silene L.(Caryophyllaceae) from Turkey: Silene eminentis H. Özçelik
 • and Silene guerbuezii H. Özçelik, Bio-Science Research Bulletin,18(2): 121-129. Özgökçe, F., Behçet, L. 2008. The Flora of Özalp District (Van-Turkey). OT Sistematik Botanik
 • Dergisi, 14: (2) 9-62. Özhatay, N., Özçelik, H., 2005. ÖBA Projesi(Kop Dağı), Türkiye'nin 122 Önemli Bitki Alanı(Edt.
 • N.Özhatay, A.Byfield, S. Atay): 319-321, WWF, Türkiye-İstanbul. Öztürk, M., Özçelik, H., 1991. Doğu Anadolu'nun Faydalı Bitkileri(Useful Plants of East Anatolia),
 • SİSKAV Vakfı(Siirt), Semih Ofset ve Matb., Ankara. Öztürk, M., Özçelik, H., Sakçalı, S., Güvensen, A., 2004. Land Degratation Problems in the
 • Euphrates Basin-Turkey, Environews, July 2004: 7-9. Öztürk, F., Tugay, O., 2003. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Florasına Katkılar, SÜ. Fen-Edb. Fak.
 • Derg., 22: 7- 17. Özçelik, H., Yıldırım, B., 2011. Türkiye Çövenlerinin (Gypsophila L. ve Ankyropetalum Fenzl spp.)
 • Ekonomik Önemi, Kullanım Olanakları ve Korunması Üzerine Düşünceler, SDU Faculty of
 • Forestry Journal, 12: 57-61. Öztürk, M., Özçelik, H., Ay, G., 1991. Impact of Anthropogenic factors on the plant cover in Van
 • Lake basin. Urban Ecology (ed. M.A. Öztürk et al.) Ege Univ. Press., Izmir-Turkey: 376-385. Öztürk, M., Özçelik, H., Behçet, L., Güvensen, A., Özdemir, F., 1995. Halophytic flora of Van lake
 • basin-Turkey. In Biology of salt Telerant Plants (Khan and Unguveds) Book Crafters, Michigan, USA: 306-315. Peşmen, H., 1973. A Study on the Flora of Nemrut Dagi (Bitlis). Proc. 1st. Symp. Abies equi-trojani
 • and Turkish Flora: 271-287. [ 97 ] Pınar, S.M., Adıgüzel, N., 2011. Flora of an Important Plant Area: Çatak Valley-II (Çatak-Van
 • /Turkey), Biological Diversity and Conservation, 4, 2: 99-124. Raunkiaer, C., 1934. The Life Forms of Plants and Statistical Plant Geography. Oxford: Clarendon
 • Press. Rechinger, K.H. (ed.) (1965-1977). Rechinger, K.H., 1954. Die Gattung Thymus in Persien unda angrenzenden Gebieten, Phyton, 5(4): 280-303. Rechinger, K.H., 1965-1977. Flora Iranica Vol: 1-9, Graz-Austria: Akademisch Drucku
 • Verlangsanstalt. Regel, C.von 1963. Türkiye Flora ve Vejetasyonuna Genel Bakış. Ege Univ. Sci. Fac. Monoğraflar 1, 43s. Serin, M., Bakır, Y., 2004. Köse Dağları (Eleşkirt-Ağrı) ve Çevresinde Yayılış Gösteren Endemik
 • Bitkiler, XVII. Ulusal Biyoloji Kongresi. Adana, Türkiye. Serin, Y., Tan, M., Koç, A., Zengin, H., Karaca, A., Şentürk, T., Özbay, O., Özçelik, H., ... 2008.
 • Türkiye'nin Çayır ve Mera Bitkileri, T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Tarımsal Üretim ve
 • Geliştirme Genel Müdürlüğü, Çayır, Mera, Yem Bitkileri ve Havza Geliştirme Daire Başkanlığı, Ankara. Tamamschian, S., 1968. On Some Relationships in the Floras of Transcaucasia, Anatolia and Iran-I.
 • Notes RBG., Edinburgh, 28(2): 201-208. Tarım Orman ve Köy İşleri Bakanlığı, 1975. Ağrı İli Toprak Kaynağı, Envanter raporu, Toprak Su
 • Genel Müdürlüğü Yayın., Ankara, 289. Tatli, Â., 1982. Investigaitons on the Plant Sociology and Plant Ecology of Nemrut Daği, Atatürk
 • Univ. Sci. Fac. Jour. Suppl. 1(1): 537-549. Tatli, Â., 1982. A New Alliance form Alpine and Subalpine Vegetation of East Anatolia, TUBITAK
 • VII. Congress: 703-726. Tatlı, A. (1984). Gâvur Dağları, Çoruh Nehri ile Serçeme Vadisi Vejetasyonunun Bitki Sosyolojisi
 • ve Ekolojisi Yönünden Araştırılması, Atatürk Üniv. Fen-Edeb. Fak. Derg., 1,(4): 60-73. Tatli, Â., 1985. A Phytosocilogical Investigation of the Vegetation of Gâvur Mountains (Erzurum)
 • Doga Sci. Jour. 19(3): 531-564. Tatlı, Â., Altan, Y., 1987. Iğdır Ovası Florasına Katkılar, Doğa Tr J of Botany, 13: 102-108.
 • [ 111 ] Tatlı, Â., 1989. Allahuekber Dağları (Erzurum) Florasına Katkılar, Doğa Tr J of Botany, 13: 355- 374.
 • Tatlı, A., Gümüş, İ., Tel, A.Z., 2000. A New Syntaxon In East Anatolia (Turkey), Plant Life in
 • South-West and Central Asia, Proceedings of the Vth Internatinal symposium, 18-22 May. 1998,
 • Tashkent, Uzbekistan: 173. Towsend, C.C., Guest, E., 1966-1985. Flora of Iraq Vol. 1-8. Baghdad: Ministry of Agriculture, Iraq.
 • [ 114 ] Tchihatchef, P., 1860. Reisen and Forschungen in Klein-Asian, 1848 bis 1858. “Mitth. Iustus
 • Perthes” Geogr. Aust. 6(8): 313-317.
 • [ 116 ] Tetik, M., 1980. Plant Cover of Upper Kura Basin and Posof Envirous, For Res. Inst. Jour. 26(51): 7-39.
 • [ 117 ] Tetik, M., 1986. Ecological Demands of Pure (Pinus sylvestris) Stands in NE Anatolia, 177: 1-64.
 • [ 118 ] Tumajanov, I. I., 1971. Changes the Great Caucasus Forest Vegetation During the Pleistocene and
 • Holocune, In: P.H. Davis let of (eds.) PLS.W., Edinburgh. Ünal, M., Behçet, L., 2007. Flora of Pirreşit Mountain (Van, Turkey), TÜBİTAK Turk J Bot., 31: 193-223.
 • [ 120 ] Van Zeist, W., Weldring, H., 1978. A Postglacial Pollen Diagram from Lake Van in East Anatolia,
 • Rev. Palcokot Palynol. 26(1-4): 249-276.
 • [ 121 ] Vavilov, N.I. 1949-1950. The Origin, Variation, and Breeding of Cultivated Plants, Chro. Bot. 13(1- 6): 1-366.
 • [ 122 ] Walter, H., 1956. Vegetations Gliederuny Anatolians, Flora, 143(2): 245-326.
 • Yaltırık, F. 1984. Türkiye Meşeleri Teşhis Kılavuzu, Yenilik Basımevi, İstanbul.
 • Yıldırımlı, Ş., 1995. Munzur Dağları (Erzincan-Tunceli) Florası, OT Sist. Bot. Derg., 2: 1-78.
 • Yıldırımlı, S. & Erik, S., 1985. Principle Vegetation Types of Munzur Mountains, Doga Sci. Jour.
 • 9(3): 598-685. Yurdakulol, E., Altan, Y., 1984. Contributions to the Flora of Hazar Mountains (Elazig), Comm.
 • Fac. Sci. Univ. Ank., 2(4): 59-86. Zohary, M. 1973. Geobotanical Foundations of the Middle East (2 vols.), Stuttgart.
 • Münir Öztürk e-posta: munirozturk@ hotmail.com
 • Âdem Tatlı e-posta:atatli(at)mehmetakif.edu.tr
 • Lütfi Behçet e-posta:lbehçet2000@yahoo.com
 • Figure 2. Land used for hausing in Eastern Anatolia Tunce Van Vilayets Agri
Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi-Cover
 • Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
 • Başlangıç: 2006
 • Yayıncı: Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi
Sayıdaki Diğer Makaleler

Doğu Anadolu Bölgesi ve Çevresinin Flora ve Vejetasyon Formasyonlarının Genel Özellikleri

Münir ÖZTÜRK, Dem TATLI, Hasan ÖZÇELİK, Lütfi BEHÇET

Nanokil Katkılı PAN Nanolif Sentezi ve Karakterizasyonu

Selda ÖZEK, Şengül ÇİFTÇİ, Fethiye GÖDE, Kasım AKSOY, Sennur ALAY AKSOY

Benzen ve Su Çözeltilerinde α-Fenil-N-Tert-Bütil Nitrone'nin Bazı Radikal Ürünlerinin Teorik Optimize Yapıları ve İnce Yapı Çiftlenim Sabitleri

Sinem GÜRKAN AYDIN, Fatih UCUN

Ladik Gölü (Samsun, Türkiye)’ndeki Çapak Balığı, Abramis brama (L., 1758)’nın Yaşı, Büyümesi ve Üreme Dönemi

Savaş YILMAZ, Mesut ERBAŞARAN, Okan YAZICIOĞLU, Nazmi POLAT

Isparta İl Merkezindeki İş Yerlerinde Atmosferik Radon Ölçümleri

Mehmet KÜRKÇÜOĞLU, Fatih TOZUN

Farklı Yapıdaki Organik Patlayıcı Maddelerin LC-MS-MS ile Belirlenmesi

Nilgün ŞEN, Uğur ÜZEK, Çağdaş AKSOY, Taner BORA, Orhan ATAKOL

16O+16O Esnek Saçılmasının 5 MeV/n Civarında Sığ Ek-Potansiyeller Kullanılarak Tek-Kanal Optik Model Analizleri

Mehmet KÜRKÇÜOĞLU, Merve TÜLÜLER

Nanokil Katkılı PVA/Kitosan Nanolif Sentezi ve Karakterizasyonu

Şengül ÇİFTÇİ, Selda ÖZEK, Sennur ALAY AKSOY, Kasım AKSOY, Fethiye GÖDE

Gama Kameraların Kalite Kontrol Testleri

Duygu TUNÇMAN, Bilal KOVAN, Leyla POYRAZ, Veli ÇAPALI, Bayram DEMİR, Cüneyt TÜRKMEN

Farklı Yoğunluktaki Malzemelerin Nötron Zayıflatma Özelliklerinin İncelenmesi

Demet SARIYER, Rahmi KÜÇER