17. YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİ'NDE MAKBUL İKEN MAKTUL OLAN BİR DEVLET ADAMI: KAPTAN-I DERYA SİLAHDÂR YUSUF PAŞA (1604-1646)

17. yüzyıl, Osmanlı Devleti’nde, devlet yönetiminde bulunan kişilerin birbirlerine muhalefet ettiği ve bu yüzdenkutuplaşmaların yoğun olduğu bir dönemdir. Bu muhalif durum hem devlet adamlarına hem de devlete çok zararvermiştir. Kötü niyetli devlet adamları padişaha telkinlerde bulunarak kendi çıkarları için başarılı devlet adamlarınınortadan kaldırılmasına yönelik faaliyetlerde bulunmuşlardır. Bu süreçte çeşitli mevkilerde önemli başarılar elde etmişolan devlet adamları canlarından olmuştur. Nitekim bu akıbete uğrayanlardan birisi de Kaptan-ı Derya Silahdâr YusufPaşa’dır. Yusuf Paşa, bir saray mabeyincisi tarafından saraya alındıktan sonra saray kapıcısı, baltacı ve bostancı gibihizmetlerde bulunmuştur. Sultan İbrahim bu genci fark etmekte gecikmemiş, zekâsını ve çalışkanlığını takdir ederekonu 1643’te silahdârı yapmıştır. Akabinde Sultan’ın musâhibi olurken, 1644 yılında ise Kaptan-ı Deryalığagetirilmiştir. 1645 yılında Girit Seferi’nde kara ve deniz kuşatma birliklerinin serdârı olmuştur. 22 Ağustos 1645tarihinde Hanya Kalesi’ni fethederek “Hanya Fâtihi” unvanını almıştır. Fakat onun bu başarısı, başta SadrazamSultanzâde Mehmed Paşa olmak üzere bazı devlet adamlarının çıkarlarına ters düşmüş ve onun hakkında aleyhte sözlersarf ederek Sultan İbrahim’i kışkırtmışlardır. Neticede, her an ruh hali değişen Sultan İbrahim, önemli başarılara imzaatan silâhdarı Yusuf Paşa’ya kıymıştır. Bu çalışmada, dönemin kaynakları ve araştırma eserler ışığında Yusuf Paşa’nınhayatı ve katline giden süreç ortaya konulmaya çalışılmıştır.

A Statesman Who Murdered While Favorited in the Ottoman Empire in the 17th Century: Kaptan-ı Derya Silahdar Yusuf Pasha (1604-1646)

The 17th century was a period of intense polarization in the Ottoman Empire due to the opposition of thepeople in the state administration to each other. This opposition has done a lot of damage to both the statesmen and thestate. characterized by malice statesmen made suggestions to the sultan and carried out activities to eliminate successfulstatesmen for their own interests. In this process, statesmen who had achieved significant success in various positionslost their lives. As a matter of fact, one of those who suffered this fate is Kaptan-ı Derya Silahdar Yusuf Pasha. YusufPasha, after being taken to the palace by a palace chamberlain, served as a palace porter, axeman and gardener. Sultanİbrahim, the sultan of the period, was not late in noticing this young man, appreciating his intelligence and hard work,and made him his Silahdar in 1643 instead of the murdered Silahdar Mustafa. Subsequently, he became a companion of Sultan İbrahim. In 1644, he was appointed as the Kaptan-ı Derya by Sultan İbrahim. In 1645, he has been thecommander of the land and sea siege troops in the Crete Campaign. He conquered the Castle of Chania on August 19,1645 and received the title of "Conqueror of Chania". However, this success of his was against the interests of somestatesmen, especially Grand Vizier Sultanzade Mehmed Pasha, and they provoked Sultan İbrahim by speaking againsthim. As a result, Sultan İbrahim, whose mood changed every moment, killed Silâhdar Yusuf Pasha, who achievedimportant success. In this study, Yusuf Pasha's life and the process leading to his murder was tried to be revealed in thelight of the sources and research works of the period

___

 • BOA, TS. MA.d, Nr. 10055. BOA, TS.MA.d, Nr. 6929. BOA, TS.MA.e, Nr. 272-23. BOA, TS.MA.e, Nr. 272-24. BOA, TS.MA.e, Nr. 800-6. BOA, TS.MA.e, Nr. 857/63.
 • Cezar, M. (2011). Mufassal Osmanlı Tarihi, TTK Basımevi Ankara.
 • Danişmend, İ. H. (1972). İzahlı Osmanlı Tarihi Kronolojisi, İstanbul.
 • Eickhoff, E. (1991). “Denizcilik Tarihinde Kandiye Muharebesi”, Atatürk Konferansları 1964-1968, II, Ankara, s.149-150.
 • Emecen, F. M. (2000). “İbrâhim”, TDV İslâm Ansiklopedisi, Cilt: XXI, İstanbul, s. 274-281.
 • Emecen, F. M. (2016). İmparatorluk Çağının Osmanlı Sultanları-II, İSAM Yayınları, İstanbul.
 • Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi. (2008). Cilt: II, 1. Kitap, (Hazırlayanlar: Seyit Ali Kahraman-Yücel Dağlı), YKY, İstanbul, s. 169-170.
 • Gökbilgin, M. T. (1978). “İbrâhim”, İA, V/2, MEB Basımevi, İstanbul, s. 880-885.
 • Gülsoy, E. (1997). Girit’in Fethi ve Adada Osmanlı İdaresinin Tesisi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayımlanmamış Doktora Tezi, İstanbul.
 • Hafız Hüseyin Ayvansarayi. (1978). Vefeyat-ı Selatin ve Meşahir-i Rical, (Haz. Fahri Ç. Derin), İstanbul.
 • Hüseyin Kami Hanyevi. (1288). Girid Tarihi, Cilt: I, İstanbul.
 • Kâtib Çelebi. (2007). Fezleke Tahlil ve Metin-I, (Haz. Zeynep Aycibin),
 • Kâtib Çelebi. (2018). Tuhtetü’l-Kibâr fî Esfâri’l-Bihâr, (Haz. İdris Bostan), Türkiye Bilimler Akademisi, Türk-İslâm Bilim Kültür Mirası Dizisi: 21, Ankara.
 • Lamartine, A. D. (tarihsiz). Sonun Başlangıcı (Türkiye Tarihi), Cilt: V, Tercüman 1001 Temel Eser, İstanbul.
 • Levend, A. S. (1962). “Siyasetnameler”, Belleten, Türk Dili Araştırmaları Yıllığı, Ankara, s. 162-169.
 • Mehmed Süreyya. (1996). Sicil-i Osmanî, Cilt: V, (Yayına Haz. Nuri Akbayar), (Eski Yazıdan Aktaran: Seyit Ali Kahraman)
 • Mustafa Naîmâ Efendi. (1968). Naîmâ Tarihi, (Çev. Zuhuri Danışman), Cilt: III, Bahar Matbaası, İstanbul.
 • Mustafa Nuri Paşa. (2008). Netâyicü’l-Vukû’ât, (Kurumlarıyla Osmanlı Tarihi), Cilt: I-IV, (Haz. Yılmaz Kurt), Birleşik Yayınları, Ankara.
 • Hammer-Purgstall, B. J. V. (2010). Büyük Osmanlı Tarihi, Cilt: V, (Yayına Haz. Mümin Çevik), Milliyet Yayınları, İstanbul.
 • Ramiz Paşazâde Mehmet İzzet. (1285). Harita-yı Kapudanan-ı Derya, Cerîdehâne Matbaası, İstanbul.
 • Tournefort, J. D. (2013). Tournefort Seyahatnamesi, (Edit. Stefanos Yerasimos), Kitap Yayınevi, İstanbul.
 • Uluçay, M. Ç. (2012). “Sultan İbrahim Deli miydi? Hasta mıydı?”, Sancaktan Saraya Seçme Yazılar, (Haz. M. Ç. Uluçay, M. S. Koz, H. Şahin)

___

Bibtex @araştırma makalesi { sisad987261, journal = {Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi}, issn = {2587-2621}, address = {Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Burdur}, publisher = {Mehmet Ali KARAMAN}, year = {2021}, volume = {5}, number = {3}, pages = {527 - 553}, doi = {10.30692/sisad.987261}, title = {17. YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİ'NDE MAKBUL İKEN MAKTUL OLAN BİR DEVLET ADAMI: KAPTAN-I DERYA SİLAHDÂR YUSUF PAŞA (1604-1646)}, key = {cite}, author = {Menekşe, Metin} }
APA Menekşe, M. (2021). 17. YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİ'NDE MAKBUL İKEN MAKTUL OLAN BİR DEVLET ADAMI: KAPTAN-I DERYA SİLAHDÂR YUSUF PAŞA (1604-1646) . Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi , 5 (3) , 527-553 . DOI: 10.30692/sisad.987261
MLA Menekşe, M. "17. YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİ'NDE MAKBUL İKEN MAKTUL OLAN BİR DEVLET ADAMI: KAPTAN-I DERYA SİLAHDÂR YUSUF PAŞA (1604-1646)" . Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi 5 (2021 ): 527-553 <
Chicago Menekşe, M. "17. YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİ'NDE MAKBUL İKEN MAKTUL OLAN BİR DEVLET ADAMI: KAPTAN-I DERYA SİLAHDÂR YUSUF PAŞA (1604-1646)". Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi 5 (2021 ): 527-553
RIS TY - JOUR T1 - 17. YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİ'NDE MAKBUL İKEN MAKTUL OLAN BİR DEVLET ADAMI: KAPTAN-I DERYA SİLAHDÂR YUSUF PAŞA (1604-1646) AU - MetinMenekşe Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.30692/sisad.987261 DO - 10.30692/sisad.987261 T2 - Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 527 EP - 553 VL - 5 IS - 3 SN - 2587-2621- M3 - doi: 10.30692/sisad.987261 UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi 17. YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİ'NDE MAKBUL İKEN MAKTUL OLAN BİR DEVLET ADAMI: KAPTAN-I DERYA SİLAHDÂR YUSUF PAŞA (1604-1646) %A Metin Menekşe %T 17. YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİ'NDE MAKBUL İKEN MAKTUL OLAN BİR DEVLET ADAMI: KAPTAN-I DERYA SİLAHDÂR YUSUF PAŞA (1604-1646) %D 2021 %J Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi %P 2587-2621- %V 5 %N 3 %R doi: 10.30692/sisad.987261 %U 10.30692/sisad.987261
ISNAD Menekşe, Metin . "17. YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİ'NDE MAKBUL İKEN MAKTUL OLAN BİR DEVLET ADAMI: KAPTAN-I DERYA SİLAHDÂR YUSUF PAŞA (1604-1646)". Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi 5 / 3 (Kasım 2021): 527-553 .
AMA Menekşe M. 17. YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİ'NDE MAKBUL İKEN MAKTUL OLAN BİR DEVLET ADAMI: KAPTAN-I DERYA SİLAHDÂR YUSUF PAŞA (1604-1646). ssad. 2021; 5(3): 527-553.
Vancouver Menekşe M. 17. YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİ'NDE MAKBUL İKEN MAKTUL OLAN BİR DEVLET ADAMI: KAPTAN-I DERYA SİLAHDÂR YUSUF PAŞA (1604-1646). Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi. 2021; 5(3): 527-553.
IEEE M. Menekşe , "17. YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİ'NDE MAKBUL İKEN MAKTUL OLAN BİR DEVLET ADAMI: KAPTAN-I DERYA SİLAHDÂR YUSUF PAŞA (1604-1646)", , c. 5, sayı. 3, ss. 527-553, Kas. 2021, doi:10.30692/sisad.987261