XYZ Kuşakları Karakteristik Özelliklerinin Siyasal Katılımdaki Rolü: İstanbul İli Örneği

Yönetim şekli demokrasi olan ülkelerde siyasal süreçte işleyen mekanizmaları etkilemek ve yönlendirmek bireylerin siyasal katılım sürecine katılmalarıyla etkilidir. Demokratik ülkelerin modernleşmesinin ilk koşulu siyasal katılımdır ve siyasal katılım karar almada önemli rol oynamaktadır. Siyasal katılım, bireyin toplumsal varlığa yönelik tutumunu ve bu tutumu belirleyen faktörleri içeren farklı bir süreçtir. Siyasal katılımı etkileyen bu faktörler kişiden kişiye toplumdan topluma farklılık göstermektedir. Bu çalışmada İstanbul seçim bölgelerinde ikamet eden seçmenlerden XYZ kuşağında olan seçmenlerin siyasal katılım oranı gözden geçirilmiş ve katılım oranının nedenleri arasında yer alan demografik özellikler üzerinden seçim bölgeleri arasında karşılaştırmalı olarak analiz yapılmıştır. Araştırmanın evrenini İstanbul ili seçim bölgelerinde yaşayan herhangi bir hukuki kısıtlaması olmayan siyasal katılım erkine sahip tüm bireyler oluştururken, bu evren içerisinden XYZ kuşağında olan seçmenler ise araştırmanın örneklemini oluşturmuştur. Çalışmada anket aracılığı ile veriler toplanarak analiz edilmiş ve sonuçlar paylaşılmıştır. Buna göre XYZ kuşakları arasında, siyasal katılım düzeyi, siyasal katılım türü, siyasal katılımda etkili faktörlere ve oy verilen lidere bağlılık derecesine göre anlamlı farklılıklar tespit edilmiştir. Ayrıca siyasal katılım düzeyinin yaş, eğitim durumu, medeni durum ve gelir düzeyi gibi demografik özelliklere göre de farklılaştığı bulunmuştur.

The Role of Characteristics of XYZ Generations on Political Participation: The Case of Istanbul Province

Influencing and directing the mechanisms operating in the political process in countries with a democratic form of government is effective with the participation of individuals in the political participation process. The first condition for the modernization of democratic countries is political participation and it plays an important role in decision making. Political participation is a different process that includes the individual’s attitude towards social existence and the factors that determine this attitude. These factors affecting political participation differ from person to person and from society to society. In this study, the political participation rate of voters in the XYZ generation residing in the electoral districts of Istanbul was reviewed and a comparative analysis was made between the electoral districts based on the demographic characteristics that are among the reasons for the participation rate. While the population of the research consists of all individuals with political participation power who do not have any legal restrictions living in Istanbul electoral districts, voters in the XYZ generations from this population constitute the sample of the research. In the study, data were collected and analyzed through a survey and the results were shared. Consequently, significant differences were found between XYZ generations according to the level of political participation, the type of political participation, the factors affecting political participation and the degree of commitment to the voted leader. In addition, it was found that the level of political participation differs according to demographic characteristics such as age, education level, marital status and income level.

___

 • Acılıoğlu, İ. (2017). İş’te Y Kuşağı. Ankara: Elma Yayınevi.
 • Adıgüzel, O., Batur, H. B., Ekşili, N., (2014). Kuşakların Değişen Yüzü ve Y Kuşağı ile Ortaya Çıkan Yeni Çalışma Tarzı: Mobil Yakalılar, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1(19), 165- 182.
 • Aka, B. (2017). Kamu ve Özel Sektörde Çalışan Yöneticilerin Kuşak Farklılıkları ve Örgütsel Bağlılık Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: İzmir İlinde Bir Araştırma.Yayınlanmamış Doktora Tezi, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi.
 • Altunbay, M.; Bıçak, N. (2018). Türkçe Eğitimi Derslerinde “Z Kuşağı” Bireylerine Uygun Teknoloji Tabanlı Uygulamaların Kullanımı, 10 (1), 127-142.
 • Altuntuğ, N. (2012). Kuşaktan Kuşağa Tüketim Olgusu ve Geleceğin Tüketici Profili, Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 4 (1), 203-212.
 • Atabey, G.; Hasta, D. (2018). Siyasal Katılım, Siyasal Yeterlilik ve Toplumsal Cinsiyet. Nesne Psikoloji Dergisi (NPD), 6 (13), 488-490-492-499-500.
 • Aydın, B. I. (2020). Instagram Reklamlarının Z Kuşağının Satın Alma Davranışına Etkileri. Yüksek Lisans Tezi, Akdeniz Üniversitesi.
 • Aygenoğlu, K. (2015). X ve Y Kuşaklarının Kurumsal İş Hayatında İnsan Kaynağı Açısından Stratejik Yönetimi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Maltepe Üniversitesi.
 • Ayhün, S. E. (2013). Kuşaklar Arasındaki Farklılıklar ve Örgütsel Yansımaları, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, 2 (1), 93-112.
 • Bakırcan, P. (2017). ‘Y ve Z Kuşağının Tüketici Davranışları ve İnternet Üzerinden Satın Alımına Dair Bir Araştırma’ Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Nişantaşı Üniversitesi.
 • Balcı, Ş., vd., (2013). Medya ve Siyasal Katılım (1. Baskı). Konya: Sebat Ofset Matbaacılık.
 • Baykal, D. (1970). Siyasal Katılım. Bir Davranış İncelenmesi. Ankara: Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fak. Yayınları. (302)
 • Berkup, S. (2015). Sosyal Ağlarda Bireysel Mahremiyet Paylaşımı: X ve Y Kuşakları Arasında Karşılaştırmalı Bir Analiz. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ege Üniversitesi.
 • Berkup, S (2014). Working with Generations X and Y in Generation Z Period: Management of Different Generations in Business Life, Mediterranean Journal of Social Sciences Magazine, 5 (19), 218-229. Doi: http://dx.doi.org/10.5901/mjss.2014.v5n19p218.
 • Büyüktosunoğlu, T. (2013). Selçuk ve Dicle Üniversitesi Öğrencilerinin Siyasal Katılma Davranışları Üzerine Uygulamalı Bir Çalışma. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi.
 • Çelen, Y. (2019). Kuşak Çatışması ve İşletmelere Etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi Ufuk Üniversitesi.
 • Dilber, F. (2013). Siyasal katılıma etki eden psikolojik faktörler ve seçmen tercihine etkisi; Karaman seçmenleri üzerine bir alan araştırması. Akademik Bakış Dergisi, 35, 1-21.
 • Duran, H. (2005). Siyasal Katılmayı Etkileyen Faktörler Üzerine Bir Araştırma: Tavşanlı-Kütahya Örneği. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (13).
 • Fındık, E. (2013). Y kuşağında mobbing algısı üzerine bir araştırma. Yüksek Lisans Tezi Bahçeşehir Üniversitesi.
 • Frandsen, B. M. (2009). Leading by Recognizing Generational Differences, Long- Term Living Magazine, 58 (2), 34-35.
 • Göksu, V. (2016). Sosyal Medyanın Siyasal Katılma Üzerine Etkileri. Konya: Çizgi Kitabevi.
 • Gücük, D. (2006). Kadınların Siyasal Katılımları ve Katılıma Etki Eden Faktörler: Ankara Mamak/Çankaya Örneği. Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi.
 • Gürbüz, S. (2015). Kuşak Farklılıkları Mit mi, Gerçek mi? İş ve İnsan Dergisi, 2 (1), 39- 57.
 • Hannay, M.; Fretwell, C. (2011). The Higher Education Workplace: Meeting The Needs Of Multiple Generations, Research in Higher Education Journal Magazine, 10 (1), 1-12.
 • Howe, N.; Strauss, W. (2007). The Next 20 Years: How Customer and Workforce Attitudes Will Evolve, Harvard Business Review Magazine, 85 (8), 41-52.
 • Hülür, A.B. (2006). Kitle İletişim Araçları, Demokratikleşme ve Siyasal Katılım. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi.
 • İçme, T. Yıldırım, T.,; Büyük, U. (2022). Z kuşağı öğrencilerinin uzaktan eğitim algıları. Erciyes Akademi, 36(1), 82-102.
 • Jones V; Jo J, Martin P. (2007). Future Schools and How Technology can be used to support Millennial and Generation-Z Students. In ICUT 2007 (Proc. B), 1st Int. Conf. Ubiquitous Information Technology.12-14.
 • Kalaycıoğlu, E. (1983). Karşılaştırmalı Siyasal Katılma, Siyasal Eylemi Kökenleri Üzerine Bir Araştırma, İstanbul: İstanbul Üniversitesi. S.B.F. Yayınları.
 • Kapusızoğlu, M. (2008). Gelir Durumu-Siyasal Eğilim İlişkisi: Mersin Örneği. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi Mersin Üniversitesi.
 • Karaaslan, S. (2014). Kuşaklararası Farklılıkları Örgütler Üzerinden Anlamak: Bir Alan Araştırması. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi Ankara Üniversitesi.
 • Kavalcı, K. (2015). Tüketici Karar Verme Tarzları ve Öğrenme Stillerinin Y ve Z Kuşakları Açısından Karşılaştırılması Üzerine Bir Araştırma. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi.
 • Kılıç, Ç. (2015). Gündem Belirleme Kuramı Çerçevesinde Siyasal Karar Verme Sürecine Sosyal Medya Etkisinin İncelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Kışlalı, A. T. (1998). Siyasal Sistemler. Ankara: İmge Kitabevi.
 • Nie, NH. Verba, S.,; Converse, P. E. (1989). Converse, P. E. (1989). (Çev. T. Karaosmanoğlu), Siyasal Katılma Kamuoyu ve Oy Verme Davranışı, Ankara, Siyasi İlimler Türk Derneği Yayınları, 93-211.
 • Oblinger, D. (2003). Boomers gen-xers millennials. Educause review, 500(4), 37-47.
 • Özbudun, E. (1975). Türkiyeʾde Sosyal Değişme ve Siyasal Katılma, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ankara. No. 363.
 • Özkan, A. (2004) Siyasal İletişim, İstanbul: Nesil Yayınları.
 • Öztekin, A. (2016). Siyaset Bilimine Giriş, 10. Baskı, Ankara, Siyasal Kitabevi.
 • Özyeğin, G. (2011). Arzunun Nesnesi Olmak: Romans, Kırılgan Erkeklik ve Neoliberal, İstanbul: Metis Yayınları.
 • Pekala, N. (2001). Conquering The Generational Divide, Journal of Property Management Magazine, 66(6), 30-37.
 • Solmaz, B. (2017). ‘Kuşaklar ve Çalışma Değerleri: X ve Y Kuşağı Akademik Personelinin Çalışma Değerlerine Bakışı’. Yayımlanmamış Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi.
 • Sümbüloğlu, K. (1993). Biyoistatistik, Ankara, Özdemir Yayıncılık.
 • Tekin, G. (2015) Gençlerin siyasal katılımında kitle iletişim araçlarının rolü. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Tolbize, A. (2008). Generational differences in the workplace, University of Minnesota Research and training center on community living, 5(2), 1-21.
 • Turan, E. (2011). Siyaset bilimine giriş. Konya: Palet Yayınları.
 • Uysal, Ş. (2015). İşletme yönetiminde güncel bir yaklaşım; Y kuşağı kamu personelinin özellikleri ve kurumsal beklentileri üzerine bir araştırma. I. Uluslararası Ekonomi ve İşletme Kongresi Bildiriler Kitabı, 10-14.
 • Williams, S. (2010). Welcome To Generation Z, B&T Magazine, 60 (2731), 12-36.
 • Zemke, R., Raines, C.,; Filipczak, B. (2013). Generations at work: Managing the clash of Boomers, Gen Xers, and Gen Yers in the workplace. New York: American Management Association.