TÜRKİYE'DEKİ ULUSAL SPOR FEDERASYONLARININ DOPİNG KONTROL UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Bu çalışmanın amacı, Türkiye'deki ulusal spor federasyonlarının dopingle mücadele çalışmalarının değerlendirilmesi ve elit sporcuların doping kontrol sistematiğinin incelenerek doping kontrol mekanizmasının rasyonel bir değerlendirmesini yapmaktır. Araştırmada, Uluslararası doping teşkilatları ve sporcularının mevcut durumu incelenmiştir. Kullanılan veriler, örneklem grubuna dâhil edilen Türkiye'deki spor federasyonlarının resmi sitelerinden ve gerekli görüldüğü durumda ilgili kişiler ve ulusal federasyon yetkilileri ile görüşmeler yapılarak elde edilmiştir. Ulusal federasyonların dopinge bakış açısını araştırılmıştır. Bu şekilde Türkiye'de dopinge karşı izlenen politika ortaya koyulmaya çalışılmıştır. Çalışma sonucunda Türkiye'de ulusal bir doping kontrol merkezi olmadığından federasyonların sporcu doping kontrollerini yeterli şekilde yapamadıkları tespit edilmiştir.

ASSESSMENT OF DOPING CONTROL APPLICATIONS OF NATIONAL SPORTS FEDERATIONS IN TURKEY

The aim of this study is to assess the campaigns of Turkish national sports federations and make a rational evaluation about the doping control mechanism by analysing professional athletes' doping control systematic. In this respect, international doping control organizations and athletes' current conditions were analysed. The data used in this study was obtained from official websites of Turkish sports federations included in the sampling group and from relevant people and officials of national federation through interviews where necessary. National federations' perspectives on doping were examined. Therefore, it was attempted to assess the policy applied in Turkey against doping. As a result, it was determined that federations cannot perform athletes' doping controls adequately as there is no national doping centre in Turkey.

Kaynakça

Akama T. ve Abe A. (2013): Development and activities of the fightag ainst doping, J Phys Fitness Sports Med, 2(3): 267-274. (https://www.jstage.jst.go.jp/article/jpfsm/2/3/2_26 7/_pdf). Erişim Tarihi: 11.11.2013

Çetin, E. Ertaş, Dölek B. Orhan, Ö. (2008): Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Ergojenik Yardımcılar, Doping ve Sağlık Hakkındaki Bilgi ve Alışkanlıklarının Belir- lenmesi, Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimle- ri Dergi, 6(3):129-132.

Dünya Anti Doping Ajansı. (http://www.wada- ama.org/). (22 Kasım 2013).

Dünya Anti Doping Ajansı (http://www.wada-ama.org/Documents/Resources/ Testing-Figures/WADA-2012-Anti-Doping- Testing-Figures-Report-EN.pdf). (11 Aralık 2013).

Dünya Sporunun Doping Karnesi (http://www.bbc.co.uk/turkce/spor/2013/08/130801 _doping_istatistikleri.shtml). (02 Aralık 2013).

Doping suçlaması: Alptekin ve Yanıt men edildi (http://www.bbc.co.uk/turkce/haberler/2013/05/130 503_doping_alptekin_yanit.shtml.(02 Aralık 2013)

Erdemli, A. (1990): Hümanizma Olarak Spor [Bil- diri]. Spor bilimleri 1. Ulusal Sempozyumu Bildiri- leri Kitabı, 15-16 Mart 1990. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Yayınları.

Erkiner, K. (2006): Hukuk Boyutunda Doping. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

Eröz, M.F. (2007): Milli Düzeyde, Atletizm, Güreş, Judo, ve Halter Yapan Sporcuların Doping ve Er- gojenik Yardım Hakkındaki Görüşlerinin ve Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi. (Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi). Kütahya: Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. 10. Eurosport (http://tr.eurosport.com/yuzme/son-dakika- galatasaray-in-kupasi-fenerbahce-ye-gitti_ sto4063007/story.shtml). (03 Ocak 2014).

Fidanoğlu C, (2011): Avrupa İnsan Hakları Sözleş- mesi ve Sporda Dünya Anti-Doping Programı'. An- kara Barosu Dergisi2011/3. (http://www.ankarabarosu.org.tr/siteler/ankarabarosu /tekmakale/2011-3/2011-3-10.pdf) (21 Kasım 2013)

Hacettepe Üniversitesi Türkiye Doping Kontrol Merkezi (www.tdkm.hacettepe.edu.tr/) (15 Aralık 2013 ).

Hakan Şükür Kürsüden İtiraf Etti (http://www.internethaber.com/hakan-sukur- kursuden-itiraf-etti-614564h.htm). (17Aralık 2013).

Iso 17025 Laboratuar Akreditasyon Belgesi (http://www.isokalitebelgesi.com/iso_belgeleri_egit im_danismanlik/ISO_17025_akreditasyon_22011/b elgesi_nedir_n asil_alinir_1.php). (11Aralık 2013).

Karataş, M. Karataş, Ö. Çevrim, H. (2012): Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Doping Kullanımına Bakışları ve Etik. Düzce Tıp Dergisi e-ISSN 1307- 671X, 14(3): 28-31

Mersin 17. Akdeniz Oyunları: (http://www.mersin2013.gov.tr/detay/6668/Akdeniz -Oyunlari-Sporculari-Hacettepe-Universitesi-ne- Emanet).(02 Ocak 2014).

Şirin, E. (2001). Bireysel ve Takım Sporlarında Yer Alan Sporcuların Doping Hakkındaki Bilgi Düzey- lerinin Belirlenmesi ve Karşılaştırılması. (Yayım- lanmış Yüksek Lisans Tezi). Konya: Selçuk Üni- versitesi Sağlık Bilimler Enstitüsü.

Spor Bilim: (http://www.sporbilim.com/sayfa.asp?mdl=haber& param=112). (02Aralık 2013).

Spor Hukuku Enstitüsü (http://www.sporhukuku.org/makaleler/123- dopingle-muecadelede-tuerkiyenin- pozisyonu.html).(02Aralık 2013).

Şenel, Ö. Güler, D. Kaya, İ. Ersoy, A. Kürkçü, R. (2004): Farklı Ferdi Branşlardaki Üst Düzey Türk Sporcuların Ergojenik Yardımcılara Yönelik Bil- gi ve Yararlanma Düzeyleri. Spormetre Beden Eği- timi ve Spor Bilimleri Dergisi, 2(2): 41-47.

T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı (http://www.gsb.gov.tr/). (15 Ocak 2014).

Türkiye Atletizm Federasyonu (http://www.taf.org.tr/mehmet-terzinin-veda-mesaji/). (18Aralık 2014).

Türkiye Basketbol Federasyonu (http://www.tbf.org.tr). (18Aralık2013).

Türkiye Büyük Millet Meclisi - Meclis Haber (http://www.meclishaber.gov.tr/develop/owa/haber _portal.aciklama?p1=126945). (02Aralık 2013).

Türkiye Büyük Millet Meclisi (http://web.tbmm.gov.tr/gelenkagitlar/metinler/ 241597.pdf). (27 Aralık 2013).

Türkiye Doping Kontrol Merkezi (http://www.hun.edu.tr/duyuru/sunumlar/889,dopin gpdf.pdf). (03Aralık 2013).

Türkiye Hentbol Federasyonu (http://www.thf.gov.tr/). (18Aralık 2013).

Türkiye İstatistik Kurumu (http://www.tuik.gov.tr/Kitap.do?metod=KitapDetay &KT_ID=5&KITAP_ID=43). (28Aralık 2014).

Türkiye Kayak Federasyonu (http://www.kayak.org.tr). (18Aralık 2014).

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (http://www.olimpiyat.org.tr/olimpikoyunlar.aspx? id=7). (02Aralık 2014).

(http://www.zaman.com.tr/spor_mersindeki- numuneler-atinada-doping-kontrolunden- gececek_2085745.html).(21Aralık201).

Kaynak Göster