Manevi Yönelimli Bilişsel Davranışçı Terapiye Genel Bir Bakış

Maneviyat/din, bazı bireyler için iyileştirici etki gösterirken, bazı bireyler içinse tam tersi olarak psikolojik semptomları arttırıcı işlev de görebilmektedir. Bu nedenle maneviyatın terapi sürecinde iyileştirici veya iyileşmeyi hızlandırıcı bir etken olarak kullanılmasına ve olası olumsuz etkilerini azaltmaya yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Bu çalışmaların etkililiği araştırmalar ile incelenmektedir. Özellikle yurtdışı çalışmalarında artan uygulamalar geniş kapsamlı bir literatürün oluşumuna doğru yol almaktadır. Türkiye ve benzer ülkelerde ise yeni yeni başlayan çalışmalar umut vericidir; fakat maneviyatın terapide nasıl kullanılacağına dair uygulama örnekleri azdır. Bu makale kapsamında bilişsel davranışçı terapi özelinde uluslararası literatürde yer alan manevi yönelimli terapi uygulamaları incelenmiş ve bu araştırmalarda kullanılan teknikler derlenerek terapötik uygulamalar tanıtılmaya çalışılmıştır. Ayrıca etik uygulamalar ve Müslüman danışanlarla yapılan çalışmalara da yer verilmiştir

An Overview of Spiritually Oriented Cognitive Behavioral Therapy

While spirituality/religion has a healing effect for some individuals, for others it may have the opposite effect of enhancing psychological symptoms. For this reason, efforts are being made to address spirituality as a therapeutic or accelerating factor and reduce the potential negative effects of spirituality in the therapy process. The effectiveness of these applications is investigated in various studies. A comprehensive literature is being formed out of the studies conducted worldwide. Newly started studies in Turkey and similar countries are promising, but there are few coherent examples of how to address spirituality in therapy. In this article, the techniques and applications used in spiritually oriented cognitive behavioral therapy have been compiled and therapeutic applications are proposed. Ethical practices and applications specific to Muslim clients are also discussed

Kaynakça

Ayten, A., & Sağır, Z. (2014). Dindarlık, dinî başa çıkma ve depresyon ilişkisi: Suriyeli sığınmacılar üzerine bir araştırma [The relations between religiosity, religious coping and depression: A study on Syrian refugees]. Marmara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi, 47, 5–18. http://dx.doi. org/10.15370/muifd.86222

Ayten, A., & Anık, E. (2014). LGBT bireylerde dinî inanç, din ve tanrı tasavvuru, dinî ve manevî başa çıkma süreci [Religious belief, representations of religion and god, and reli-gious/spiritual coping process among lesbian, gay, bisexual and transsexual ındividuals]. Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi, 14(2), 7–31.

Ayten, A., Göcen, G., Sevinç, K., & Öztürk, E. (2012). Dini başa çıkma, şükür ve hayat memnuniyeti ilişkisi: Hastalar, hasta yakınları ve hastane çalışanları üzerine bir araştırma [The relations of religious coping, gratitude and life satisfation: A case study on patients, patient relatives and hospital staff]. Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi, 12(2), 45–79.

Azhar, M. Z., & Varma, S. L. (1995). Religious psychotherapy as management of bereavement. Acta Psychiatr Scandinavica, 91, 233–235.

Azhar, M. Z., Varma, S. L., & Dhorap, A. S. (1994). Religious psychotherapy in anxiety disorder patients. Acta Psychiatrica Scandinavica, 90, 1–3.

Barrera, T. L., Zeno, D., Bush, A. L., Barber, C. R., Stanley, M. A. (2012). Integrating religion and spirituality into treatment for late-life anxiety: Three case studies. Cognitive and Behavioral Practice, 19, 346–358.

Bartoli, E. (2007). Religious and spiritual issues in psychotherapy practice: Training the trainer. Psychotherapy: Theory, Research, Practice, Training, 44(1), 54–65. http://dx.doi. org/10.1037/0033-3204.44.1.54

Beck, A. T. (2010). Cognitive models of depression In R. L. Leahy & E. T. Dowd (Eds.), Clinical advances in cognitive psychotherapy theory and application (pp. 29–61). New York, NY: Springer Publishing Company.

Beck, A. T. (2005). Bilişsel terapi ve duygusal bozukluklar [Cognitive therapy and emotional disorders] (T. Özakkaş, Trans.). Istanbul, Turkey: Litera Yayıncılık.

Beck, A. T., Rush, J. A., Shaw, B. F., & Emery, G. (1979). Cognitive therapy of depression. New York, NY: The Guilford Press.

Braam, A. W., Klinkenberg, M., Galenkamp, H., & Deeg, D. J. H. (2012). Late-life depressive symptoms, religiousness, and mood in the lastweek of life. Depression Research and Treatment. http://dx.doi.org/10.1155/2012/962860

Cole, B., & Pargament, K. I. (1999). Re-creating your life: A spiritual: Psychotherapeutic intervention for people diagnosed wıth cancer. Psycho-Oncology, 8, 395–407.

Corey, G. (2008). Psikolojik danışma, psikoterapi kuram ve uygulamaları [Theory and practice of counseling and psychotherapy] (T. Ergene, Trans.). Ankara, Turkey: Mentis Yayıncılık.

Corey, G. (2013). Case approach to counselig and psychotherapy. Belmont, CA: Brooks/Cole Cengage Learning.

Coşkunsever, A. (2016). Yetiştirme yurdunda kalan ergenlerin yaşadıkları sorunlar ve dini başa çıkma: Bursa ve Şanlıurfa yetiştirme yurtları örneği [Problems of adolescents in orphanages and religious coping: Example of Bursa and Şanlıurfa orphanages]. Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 25(2), 97–124.

D’Souza, R., & Rodrigo, A. (2004). Spiritually augmented cognitive behavioural therapy. Australasian Psychiatry, 12(2), 148–152.

DeRubeis, R. J., Webb, C. A., Tang, T. Z., & Beck, A. T. (2010). Cognitive therapy. In K. S. Dobson (Eds.), Handbook of cognitive-behavioral therapies (pp. 277–316). New York, NY: The Guilford Press.

Ekşi, H., Takmaz, Z., & Kardaş, S. (2016). Spirituality in psychotherapy settings: A phenomenological inquiry into the experiences of Turkish health professionals. Spiritual Psychology and Counseling, 1(1), 89–108. http://dx.doi.org/10.12738/spc.2016.1.0005

Elkonin, D., Brown, O., & Naicker, S. (2012). Religion, spiritually and therapy: Implications for training. Springer Science+Business. Advance online publication. http://dx.doi.org/10. 1007/ s10943-012-9607-8

Eryücel, S. (2013). Yaşam olayları ve olumlu dini başa çıkma [Life events and positive religious coping]. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 10(23), 251–271.

Göcen, G. (2013). Pozitif psikoloji düzleminde psikolojik iyi olma ve dini yönelim ilişkisi: Yetişkinler üzerine bir araştırma [Pyschological well-being and religious orientation in terms of positive psychology: A research about adults]. Toplum Bilimleri Dergisi, 7(13), 97–130.

Good, J. J. (2010). Integration of spirituality and cognitive-behavioral therapy for the treatment of depression (Doctoral dissertation, Philadelphia College of Osteopathic Medicine Department of Psychology). Retrieved from http://digitalcommons.pcom.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=105 4&context=psychology_dissertations

Harman, Ö. F. (1994). Din [Religion]. In TDV İslam ansiklopedisi (Vol. 9). Istanbul, Turkey: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları.

Hill, P. C., Pargament, K. I., Hood, R. W., McCullough Jr, M. E., Swyers, J. P., Larson, D. B., & Zinnbauer, B. J. (2000). Conceptualizing religion and spirituality: Points of commonality, points of departure. Journal for the Theory of Social Behaviour, 30(1), 51–77.

Karakuş, A. C., & Koç, M. (2014). Stresle başa çıkma ve dini başa çıkma yöntemleri arasındaki ilişkinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi [The relationship between religious coping and coping with stress methods: An analysis from various of variable]. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 3(3), 569–590.

Kaymakcan, R., & Şirin, T. (2013). Bilişsel-davranışçı psikoterapi yaklaşımı ile bütünleştirilmiş dini danışmanlık modeli’nin din eğitimi alan erkek üniversite öğrencilerinin durumluk ve sürekli kaygı düzeylerine etkisi [The effect of the Islamic counseling model combined with cognitive-behavioral psychotherapy on the state and trait anxiety levels of male university students receiving religious education]. Journal of Values Education, 11(26), 111–148.

Koening, H. G. (2012). Religious versus conventional psychotherapy for major depression in patients with chronicmedical illness: Rationale, methods, and preliminary results. Hindawi Publishing Corporation Depression Research and Treatment, Online publication. http://dx.doi. org/10.1155/2012/460419

Leahy, R. L. (2008). Bilişsel terapi yöntemleri [Cognitive therapy and methods] (H. Türkçapar & E. Köroğlu, Trans.). Ankara, Turkey: Hekimler Yayın Birliği.

Leahy, R. L. (2004). Bilişsel terapi ve uygulamaları [Practicing cognitive therapy: A guide to intervention] (H. Hacak, M. Macit & F. Özpilavcı, Trans.). Istanbul, Turkey: Litera Publishing.

Neenan, M., & Dryden, W. (2015). Cognitive behavioral therapy 100 key points & techniques. New York, NY: Routledge.

Paloutzian, R. F., & Park, C. L. (2005). Integrative themes in the current science of the psychology of religion. In R. F. Paloutzian & C. L. Park (Eds.) Handbook of the psychology of religion and spiritually (pp. 3–20). New York, NY: The Guilford Press.

Pargament, K. I., & Saunders, S. M. (2007). Introduction to the special issue on spirituality and psychotherapy. Journal of Clınıcal Psychology, 63(10), 903–907. http://dx.doi.org/10.1002/ jclp.20405

Pargament, K. I. (2007). Spiritually integrated psychotherapy understanding an adressing the sacred. New York, NY: The Gullford Press.

Pargament, K. I., Zinnbauer, B. J., Scott, A. B., Butter, E. M., Zerowin, J., & Stanik, P. (1998). Red flags and religious coping: Identifying some religious warning signs among people in crisis. Journal of Clinical Psychology, 54(1), 77–89.

Plante, T. G. (2007). Integrating spirituality and psychotherapy: Ethical issues and principles to consider. Journal of Clinical Psychology, 63(9), 891–902.

Polanski, P. J. (2003). Spirituality in supervision. Counseling and Values, 47, 131–141.

Post, B. C., & Wade, N. G. (2009). Religion and spirituality in psychotherapy: A practice-friendly review of research. Journal of Clinical Psychology, 65(2), 131–146.

Purdon, C., & Clark, D. A. (2013). Takıntılarla başa çıkma [Overcoming obsessive thoughts] (I. Gündoğdu, Trans.). Istanbul, Turkey: Psikonet Yayınları.

Razali, S. M., Aminah, K., & Khan, U. A. (2002). Religious–cultural psychotherapy in the management of anxiety patients. Transcultural Psychiatry, 39(1), 130–136.

Rosmarin, D. H., Auerbach, R. P., Bigda-Peyton, J. S., Björgvinsson, T., & Levendusky, P. E. (2011). Integrating spirituality into cognitive behavioral therapy in an acute psychiatric setting: A pilot study. Journal of Cognitive Psychotherapy: An International Quarterly, 25(4), 287–303.

Rosmarin, D. H., Pirutinsky, S., Auerbach, R. P., Björgvinsson, T., Bigda-Peyton, J., Andersson, G.,

… Krumrei, E. J. (2011). Incorporating spiritual beliefs into a cognitive model of worry. Journal of Clinical Psychology, 67(7), 691–700. http://dx.doi.org/10.1002/jclp.20798

Şentepe, A. (2013). Yaşlılık döneminde dini başaçıkma [Religious coping in old age period]. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 4(1), 186–205. http://dx.doi.org/10.15869/ itobiad.03791

Snodgrass, J. (2009). Toward holistic care: Integrating spirituality and cognitive behavioral therapy for older adults. Journal of Religion, Spirituality & Aging, 21, 219–236. http://dx.doi. org/10.1080/15528030902803913

Sperry, L., & Shafranske, E. P. (2007). Spiritually oriented psychotherapy. Washington, DC: American Psychological Association.

Sue, W. D., & Sue, D. (2008). Counseling the culturally diverse theory and practise. New Jersey, NJ: John Wiley & Sons, Inc.

Tan, S.-Y., & Johnson, W. B. (2007). Spiritually oriented cognitive-behavioral therapy. In, L Sperry & E. P. Shafranske (Eds.), Spiritually oriented psychotherapy (pp. 77–103). Washington, DC: American Psychological Association.

Tan, S.-Y. (2007). Use of prayer and scripture in cognitive-behavioral therapy. Journal of Psychology and Christianity, 26(2), 101–111.

Vasegh, S. (2009). Psychiatric treatments involving religion: Psychotherapy from an Islamic perspective. P. Huguelet & H. G. Koening (Eds.), Religion and Spirituality in Psychiatry (pp. 301–316). Cambridge, UK: Cambridge University Press.

Wachholtz, A. B., & Pargament, K. I. (2008). Migraines and meditation: Does spirituality matter? Journal of Behavioral Medicine, 31, 351–366. http://dx.doi.org/10.1007/s10865-008-9159-2

Weber, L. J., & Cummings, A. L. (2003). Relationships among spirituality, social support, and childhood maltreatment in university students. Counseling and Values, 47, 82–95.

Wenzel, A., Brown, G. K., & Back, A. T. (2009). Cognitive therapy for suicidal patients: Scientific and clinical application (pp. 104–125.). Washington, DC: American Psychological Association.

Wolf, C. T., & Stevens, P. (2001). Integrating religion and spirituality in marriage and family counseling. Counseling and Values, 46, 66–75.

Wong-McDonald, A. (2007). Spirituality and psychosocial rehabilitation: Empowering persons with serious psychiatric disabilities at an inner-city community program. Psychiatric Rehabilitation Journal, 30, 295–300. http://dx.doi.org/10.2975/30.4.2007.295.300

Worthington, E. L., & Aten, J. D. (2009). Psychotherapy with religious and spiritual clients: An introduction. Journal of Clinical Psychology, 65(2), 123–130.

Kaynak Göster