Avangart Kuramı, Marcel Duchamp ve Serkan Işın’ın “Dünyanın En Güzel Dört Dizesi” Adlı Şiiri

Görsel şiir hareketi, şiire dâhil olamayacağı düşünülen birçok malzemeyi bu türe dâhil eden, şiir için olmazsa olmaz kabul edilen ölçütleri sorgulayan ve şiire dair okuma-yazma alışkanlıklarını sarsan deneysel girişimlerde bulunur. Bahsedilen nedenlerden dolayı görsel şiirle avangart kuramı arasında bir ilişki kurmak mümkündür. Bu makalede, ifade edilen çerçevede, Türkiye’deki görsel şiir hareketinin önemli temsilcilerinden biri olan Serkan Işın’ın “Dünyanın En Güzel Dört Dizesi” adlı şiiri, avangart kuramı çerçevesinde incelenecek ve bu kuram perspektifinden yorumlandığında onun kazandığı açılımlar tartışılacaktır. Söz konusu incelemede, Serkan Işın’ın şiiri ile avangart sanatın öncü ismi Marcel Duchamp’ın “Çeşme” adlı eseri arasında estetik özerklik ve estetizm karşıtlığı, sanatçı/şairin niyeti, hazır nesne seçimi gibi açılardan koşutluklar kurulacaktır. Bu bağlamda öncelikle, tartışmalı bir içeriğe sahip olan avangart kuramı, Peter Bürger’in bakış açısından ele alınacak, daha sonra Marcel Duchamp ve “Çeşme” eserinin avangart sanat açısından taşıdığı öneme yer verilecek, son kısımda Serkan Işın’ın “Dünyanın En Güzel Dört Dizesi” adlı şiiri, avangart kuramı ile Duchamp’ın “Çeşme” eseri üzerinden değerlendirilecektir.

The Theory of the Avant-Garde, Marcel Duchamp, and Serkan Işın’s “Dünyanın En Güzel Dört Dizesi” Poem

The movement of visual poetry has experimental attempts which add many materials thought impossible for poetry, question the meters essential for poetry and undermine the reading-writing habits regarding it. Because of the mentioned reasons, it is possible to make a connection between visual poetry and the theory of the avant-garde. Within the framework of this article, the poem “Dünyanın En Güzel Dört Dizesi” (The Most Beautiful Four Verses in the World) by Serkan Işın will be analysed in relation to the theory of the avant-garde and the elaborations the poem gains when it is interpreted through the perspective of this theory will be discussed. In the present analysis, parallelism will be reached between Serkan Işın’s poem and “Fountain” by Marcel Duchamp, the pioneer of avant-garde art, in terms of aesthetic autonomy and opposition of aestheticism, the artist/poet’s intention, selection of ready-made etc. Firstly, the theory of the avant-garde which has a controversial content will be dealt with from Peter Bürger’s point of view, in this context. Then, the importance of Marcel Duchamp and his “Fountain” in terms of avant-garde art will be stated. Finally, the poem “Dünyanın En Güzel Dört Dizesi” (The Most Beautiful Four Verses in the World) by Serkan Işın will be analysed based on the theory of the avant-garde and Duchamp’s “Fountain”.

___

 • Artun, Ali (2019). “Kuramda Avangardlar ve Bürger’in Avangard Kuramı”. Peter Bürger. Avangard Kuramı içinde. Çev. Erol Özbek-Şeyda Öztürk. İstanbul: İletişim Yayınları. 7-33.
 • Bourdieu, Pierre (1999). Sanatın Kuralları. Çev. Necmettin Kâmil Sevil. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
 • Bourriaud, Nicolas (2004). Postprodüksiyon. Çev. Nermin Saybaşılı. İstanbul: Bağlam Yayıncılık.
 • Bürger, Peter (2019). Avangard Kuramı. Çev. Erol Özbek-Şeyda Öztürk. İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Erenus, Özlem Kalkan (2014). Marcel Duchamp. İstanbul: Tekhne Yayınları.
 • https://sozluk.gov.tr (Erişim 15.12.2020)
 • Işın, Serkan (2007). Tüğün. Ankara: Ebabil Yayınları.
 • Işın, Serkan (2009). Dada Korkut. Ankara: Ebabil Yayınları.
 • Işın, Serkan (Aralık 2018). “Serkan Işın ile Görsel Şiire Dair”. Söyleşiyi Yapanlar: Hakan Şarkdemir vd. Hece 264: 77-117.
 • Işın, Serkan, “Haydan Gelen Huya Gidiyor mu?” www.poetikhars.com/webblog/serkanisin/haydan-gelen-huya-gidiyor-mu (Erişim 11.01.2021)
 • Kuspit, Donald (2006). Sanatın Sonu. Çev. Yasemin Tezgiden. İstanbul: Metis Yayınları.
 • Lazzarato, Maurizio (2017). Marcel Duchamp ve İşin Reddi. Çev. Selcan Çalcı. İstanbul: Kolektif Kitap.
 • Mann, Paul de (1991). The Theory Death of the Avant-Garde. Bloomington: Indiana University Press.
 • Mikics, David (2007). A New Handbook of Literary Terms. Yale University Press: New Haven & London.
 • Paz, Octavio (2020). Çamurdan Doğanlar: Romantizmden Avangarda Modern Şiir. Çev. Kemal Akatay. İstanbul: Ketebe Yayınları.
 • Quinn, Edward (2006). A Dictionary of Literary and Thematic Terms. Facts On File: New York.
 • Rifat, Mehmet (1997). Gösterge Avcıları: Şiiri Okuyan Şairler 1. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
 • Schulte-Sasse, Jochen (1987). “Foreword: Theory of Modernism versus Theory of the Avant-Garde”. Peter Bürger. Theory of the Avant-Garde içinde. Minneapolis: University of Minnesota Press. vii-xlviii.
 • Zizek, Slavoj (2009). Sanat: Konuşan Kafalar. Çev. Mine Yıldırım. İstanbul: Encore Yayınları.