TÜRKİYE’DE NÜFUSUN YAŞLANMASI ÜZERİNE BİR SWOT ANALİZİ

Dünya, 21 yüzyılda demografik değişimlerin somut olarak yaşandığı bir döneme tanıklık etmektedir. Demografik değişim sürecinde nüfusun yaş yapısı değişmektedir. Doğum ve ölüm oranlarının azalması, ortalama yaşam süresinin uzaması ve göç hareketliliği nüfusun yaşlanmasına neden olan en temel unsurlardandır. Bu çalışmanın amacı Türkiye’de nüfusun yaşlanma sürecinde etkili olan ana faktörleri incelemek ve nüfusun yaşlanma sürecinde ortaya çıkan güçlü ve zayıf yönler ile fırsat ve tehditleri SWOT analizi aracılığıyla belirlemektir. Çalışmanın yöntemi için öncelikle nüfusun yaşlanmasına yönelik literatürde yapılan çalışmalar belli bir sistematik çerçevede incelenmiş ve SWOT analizi için gerekli boyutlara ilgili çalışmalardan ulaşılmıştır. Sonrasında nüfusun yaşlanmasında etkili olan temel faktörlere ilişkin istatistiki bilgiler ikincil veri kaynaklarından toplanmış ve durum tespiti yapılmıştır. Sağlık koşullarının iyileşmesi, teknolojik ve bilimsel gelişmeler sonucunda ortalama yaşam süresi uzamış ve nüfusun yaşlanma süreci başlamıştır. Türkiye’de ise nüfusun yaşlanma süresi çok hızlı bir şekilde gerçekleşmektedir.

A SWOT ANALYSIS ON POPULATION AGING IN TURKEY

The world is witnessing substantial demographic changes in the 21st century. In the process of demographic change, the age structure of the population changes. Decreases in birth and death rates, prolongation of life expectancy, and migration mobility are the main factors that cause the aging of the population. This study aims to examine the main factors affecting the aging process of the population in Turkey and to determine the strengths and weaknesses, opportunities, and threats that arise in the aging process of the population through SWOT analysis. For the method of the study, first of all, the literature's reflections on the population's aging were examined in a specific systematic framework, and the necessary dimensions for the SWOT analysis were reached from the relevant studies. Afterward, statistical information on the main factors affecting the aging of the population was collected from secondary data sources, and the situation was determined. As a result of the improvement in health conditions and technological and scientific developments, the average life expectancy has increased, and the aging process of the population has begun. In Turkey, the aging period of the population takes place very quickly.

___

 • KAYNAKÇA Arun, Ö. (2014). ‘Que vadis’ Türkiye? 2050’ye Doğru Yaşlanan Türkiye’yi Bekleyen Riskler. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi(32), 1-12.
 • Arun, Ö. (2018a). Arayışlar: Türkiye'nin Yaşlanma Serüveni. Ö. Arun içinde, Yaşlanmayı Aşmak (s. 7-20). Ankara: Phoenix.
 • Arun, Ö. (2018b). Türkiye'de Yaşlanmak: Bir armağan ya da lanet? Ö. Arun içinde, Yaşlanmayı Aşmak (s. 23-52). Ankara: Phoenix.
 • Canatan, A. (2008). Sosyal Yönleriyle Yaşlılık. Ankara: Palme Yayıncılık.
 • Canatan, A. (2015). Yaşlılar ve Toplum. H. Bacanlı, & Ş. Işık Terzi içinde, Yetişkinlik ve Yaşlılık Gelişimi ve Psikolojisi (s. 357-392). İstanbul: Açılım Kitap.
 • Coale, A. J. (1989). Demographic Transition. J. Eatwell, M. Milgate, & P. Newman içinde, Social Economics (s. 16-23). Palgrave Macmillan.
 • Danış, D. (2014). Demografi: Nüfus Meselesine Sosyolojik Bir Bakış. Türkiye Bilimler Akademisi, Ulusal Açık Ders Malzemeleri https://acikders.tuba.gov.tr/pluginfile.php/4156/mod_resource/content/1/TUBA10.pdf Erişim Tarihi: 02.11.2022.
 • Doğanay, H., & Orhan, F. (2016). Türkiye Beşeri Coğrafyası (5 b.). Ankara: Pegem Akademi.
 • DPT. (2007). Türkiye’de Yaşlıların Durumu ve Yaşlanma Ulusal Eylem Planı. Yayın no DPT: 2741 Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü.
 • Eryurt, M. A. (2005). Türkiye’de Doğurganlığı Belirleyen Ara Değişkenler: Yakın Döneme Bakarken. Nüfusbilim Dergisi\Turkish Journal of Population Studies, 27, 67-84.
 • Formosa, M., & Kutsal, Y. G. (2019). Ageing in Turkey. International Journal on Ageing in Developing Countries, 4(1), 6-17.
 • GİGM. (2022). İstatistikler: Geçici Koruma. https://www.goc.gov.tr/gecici-koruma5638 Erişim Tarihi: 02.11.2022.
 • Gurel, E., & Tat, M. (2017). SWOT Analysis A Theoretical Review. The Journal of International Social Research, 10, 997-1006.
 • Kalaycıoğlu, S., & Rittersberger-Tılıç, H. (2001). Yaşlı ve Genç Kuşaklar Arasında Sosyal, Kültürel, Ekonomik Bağların Ailenin Refah Düzeyine Etkisi. Yaşlı Sorunları Araştırma Dergisi, 1(2), 65-76.
 • Kalınkara, V. (2016). Temel Gerontoloji Yaşlılık Bilimi. Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Kalınkara, V., Başıbüyük, G. Ö., & Ay, F. (2016). Yaşlıların Geronteknolojik Ürünleri Kabule Yönelik Tutumları. Yaşlı Sorunları Araştırma Dergisi (YSAD), 9, 1-19.
 • Kalkınma Bakanlığı. (2014). Yaşlanma Özel İhtisas Komisyonu Raporu, Onuncu Kalınma Planı 2014-2018. Ankara.
 • Kinsella, K., & Wan, H. (2009). An Agin World: 2008. Washington, DC, Government Printing Office: U.S. CensusBureau, International PopulationReports.
 • Ölmez, E. H., Alptekin, Ü. M., & Asla, Ö. (2021). Siber Uzayda Yaşlı Bireylerin Siber Güvenlik Sorunları Üzerine Bir Swot Analizi. International Academic Social Resources Journal, 6(25), 772-781.
 • Özgür, E. M. (2019). Yaşlanmanın Coğrafyaları: Coğrafi Gerontolojide İlerleme, Tartışmalar ve Araştırma Gündemi. Coğrafi Bilimler Dergisi, 17(1), 78-109.
 • Phadermrod, B., Crowder, R., & Wills, G. (2019). Importance-Performance Analysis based SWOT Analysis. International Journal of Information Management, 44, 194-203.
 • Rouzet, D., Sánchez, A. C., Renault, T., & Roehn, O. (2019). Fiscal Challenges and Inclusive Growth in Ageing Societies. OECD Economic Paper, No:27.
 • Saraçoğlu, C. (2011). Türkiye'de Göç Çalışmalarında 1980 Sonrası Paradigma Değişimi. Politika Dergisi, 1-10.
 • Seyran, G. Ç., & Lordoğlu, K. (2016). Demografik Dönüşüm Sürecinde Türkiye'de Yaşlanma ve Sorunlar. Journal of Faculty of Political Science(54), 63-80.
 • Tufan, İ. (2003). Modernleşen Türkiye'de Yaşlılık ve Yaşlanmak: Yaşlanmanın Sosyolojisi. Anahtar Kitaplar.
 • Tufan, İ. (2006). Yaşlılıkta Bakıma Muhtaçlık ve Yeni Bir Bakım Kültürü (1 b.). Antalya: GEROYAY.
 • Tufan, İ. (2016). Antik Çağdan Günümüze Yaşlılık ve Yaşlanma. Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • TÜİK. (2014). İstatistiklerle Yaşlılar 2013. Haber Bülteni, Sayı: 16057. Türkiye İstatistik Kurumu.
 • TÜİK. (2019). İstatistiklerle Yaşlılar, 2018. Haber Bülteni, Sayı: 30699. Türkiye İstatistik Kurumu.
 • TÜİK. (2020). İstatistiklerle Yaşlılar, 2019. Haber Bülteni, Sayı: 33712. Türkiye İstatistik Kurumu.
 • TÜİK. (2021). İstatistiklerle Yaşlılar, 2020. Haber Bülteni, Sayı: 37227. Türkiye İstatistik Kurumu.
 • TÜİK. (2022). İstatistiklerle Yaşlılar, 2021. Haber Bülteni, Sayı: 45636. Türkiye İstatistik Kurumu.
 • Tümertekin, E., & Özgüç, N. (2017). Beşeri Coğrafya: İnsan, Kültür, Mekan (17 b.). Çantay Kitabevi.
 • UNFPA. (2012). Ageing in the Twenty-First Century: A Celebration and A Challenge. New York and HelpAge International: United Nations Population Fund.
 • United Nation. (2011). World Population Prospects The 2010 Revision . New York : Department of Economic and Social Affairs, Population Division. United Nation. (2014). World Population Aging: 1950–2050. New York: United Nations, Population Division .
 • United Nation. (2019). World Population Ageing 2019: Highlights. New York: Department of Economic and Social Affairs, Population Division.: United Nations.
 • United Nation. (2020). World Population Ageing 2020 Highlights. New York: Department of Economic and Social Affairs, Population Division.: United Nations.
 • United Nation. (2022). World Population Prospects 2022. New York: Department of Economic and Social Affairs, Population Division.
 • United Nations Economic and Social Council. (2007). World Population Monitoring, Focusing on the Changing Age Structures of for Development. New York: United Nations.
 • Weil, D. N. (2006). Population Ageing. Working Paper 12147 http://www.nber.org/papers/w12147. Erişim Tarihi: 25.10.2022.
 • World Bank. (2021, Ekim 24). https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.GROW?locations=TR Erişim Tarihi: 20.10.2022.
 • Yakar, M., & Özgür, E. M. (2022). Türkiye’de Nüfus Yaşlanması, Yerel Düzeyde Tehlike Çanları Çalıyor! Coğrafya Dergisi – Journal of Geography (44), 231-250.
 • Yüceşahin, M. M., Bayar, R., & Özgür, E. M. (2004). Türkiye’de Şehirleşmenin Mekansal Dağılışı ve Değişimi. Coğrafi Bilimler Dergisi, 2(1), 23-39.