İnternet kafeye devam etme alışkanlığı bulunan bireylerin bir alt kültür grubu olarak incelenmesi: Niğde örneği 1

Bu araştırmanın konusunu internet kafelere devam etme alışkanlığı bulunan bireylerin bir alt kültür grubu olarak incelenmesi oluşturmaktadır. Ülkemizde son on yılda meydana gelen en önemli değişimlerden birini internetin yaygın olarak kullanılmaya başlanması oluşturmaktadır. Bu bilgisayar ağı günlük hayatımızı büyük oranda etkilemektedir. Özellikle çocuklar ve gençlerde önemli olumsuz etkilere yol açabilmektedir. Bilgisayarın başında uzun süreli oturmalar fiziksel, sosyal ve psikolojik sorunlara yol açabilmektedir. Araştırma kapsamında Niğde’de bulunan valilikten alınan listeye göre 49, belediyeden alınan listeye göre ise 45 beş internet kafeden ulaşılabilen kırk tanesinde gözlemler yapılmış, bunun ardından internet kafe işletmecileriyle ve bu mekanlara devam etme alışkanlığı bulunan kişilerle mülakatlar yapılmıştır. Yüz yüze yapılan görüşmelerin ardından internet kafeye devam etme alışkanlığı bulunan 143 kişiye anket formu uygulanmıştır.

The aim of this study is studing the person who is going to internet cafe as a subculture group. One of the most important change in Turkey is growing up the internet using on the last decade. This network of computers has ever been influential on our everyday life as it became widespread and commodified. This aspect of vulnerability is especially relevant for children and youth. For those children sitting in front of the computer, there might be physical, social and psychological problems in their growing. Moreover, these criminals may approach the school-age children and adolescents as a real friend after having shared their economically and psychologically distressing life. İn this study, firstly we observed the internet cafes in Niğde after that we interviewed the owner of this cafes and the persons who are coming this places. After those interviewing we practised the interviewing form on the 143 persons.

Kaynakça

BİNARK, M. ve BAYRAKTUTAN-SÜTÇÜ, G. 2008 Dijital Oyun Kültürü ve Türkiye’de Gençliğin Internet Kafe Kullanım Pratikleri: Çevrim İçi ve Çevrim Dışı Kimlik Egzersizleri, Hareketsiz Toplumsallaşma ve Sanal Kariyer Yapma- Ankara’da Etnografik Alan Çalışması, TÜBİTAK Projesi, Proje No: 107K039, Ankara.

CAN, Yücel 2008 İnternet Kafeye Gitme Alışkanlığının Öğrencilerin Sosyal Çevreyle Olan İlişkilerine Etkisi, Hacettepe Üniversitesi. Türkiyat Araştırmaları Dergisi, Sayı: 8, Bahar, s. 55, s.56-69.

CAO, F. ve SU, L. 2007 Internet addiction among Chinese adolescents: prevalence and psychological features, Child: Care, Health & Development;, Vol. 33 Issue 3, May, s.275-281.

CLOWARD ve OHLIN 1990 Theories of Delinquency (Shoemaker: 1990) içinde, New York: Second Edition, Oxford University Press.

DEMİR, K.N. 2006 Kültürel Değişimlerin Reklamlarda Kadın ve Erkek Rol-Modellerine Yansıması, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 16, Sayı 1, s. 285-304.

DOĞAN, İsmail 2000 Sosyoloji Kavramlar ve Sorunlar, İstanbul: Sistem Yayıncılık.

ERGUR, A., YÜCEL H., MEISSONNIER, J. PEROUSE, J-F. ve DOĞUÇ, S. 2009 Kentsel Çevre Bölgelerindeki Gençlerin Kimlik Araçları Olarak Mekanla İlişkilenme, Boş Zaman Değerlendirme ve Teknoloji Kullanımı, TÜBİTAK Projesi, Proje No: 106K323, İstanbul.

HOPE, A. 2006 School Internet Use, Youth And Risk: A Social-Cultural Study Of The Relation Between Staff Views of Online Dangers And Students' Ages in UK schools, British Educational Research Journal, Apr., Vol. 32 Issue 2, p. 307.

HUR, M.H. 2006 Demographic, Habitual, and Socioeconomic Determinants of Internet Addiction Disorder: an Empirical Study of Korean Teenagers, CyberPsychology & Behavior, Octb., Vol. 9 Issue 5, p. 514.

MARSHALL G. 1999 Sosyoloji Sözlüğü, Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları.

MILLER, W.B. 1990 Theories of Delinquency , New York: Second Edition, Oxford University Press.

NSPCC 2000 Child maltreatment in the United Kingdom: a study of the prevalence of child abuse and neglect, National Society for the Prevention of Cruelty to Children, London,2000,http://www.nspcc.org.uk/Applications/Search/ Search.aspx?SortOrder=write&Results=10.

ÖKTEM, Ferhunde 2007 Babamın Tek Bir Canı Varmış, http://www.radikal.com.tr/haber.php. 1 Ağustos.

ÖZÖNDER M.Cihat Vd. 2005 İlköğretim Okullarında Şiddet ve Taciz,Ankara: Köksav Yayınları.

SHOEMAKER, D. J. 1990 Theories of Delinquency, New York:Second Edition, Oxford University Press.

YBARRA ve MITCHELL 2005 Exposure to Internet Pornography among Children and Adolescents: A National Survey, CyberPsychology & Behavior; Oct., Vol. 8 Issue 5, p473-486.

Kaynak Göster