Vazektomi Olan Erkeklerin Yönteme İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi

Dünyada aile planlamasında, erkeğin katkı vekatılımının sağlanması gereği yıllar önce benimsenmiştir.Konuya özgü bilgilendirme, eğitim ve danışmanlıkhizmetlerinin başlatıldığı ve sürdürüldüğügörülmektedir. Ülkemizde ise erkeklerin aile planlamasınailişkin bilgi, tutum ve davranışlarına ait verileroldukça azdır.Araştırma, vazektomi olan erkeklerin yöntemeilişkin görüşlerini değerlendirmek amacıyla planlanmıştanımlayıcı bir araştırmadır. Araştırma, İzmir ilindevazektomi yaptıran 1100 erkekten, ulaşılan ve görüşmeyikabul eden 70’i üzerinde yapılmıştır. Anket formunda,çiftlerin sosyodemografik özellikleri, eşleringebelik öyküsü, vazektomi olma öyküleri, vazektomiyöntemine ilişkin görüşleri ve vazektomi sonrası memnuniyetleriile ilgili sorular bulunmaktadır.Araştırma sonucuna göre, vazektomi yaptıranlarınçoğunluğunun ilk ve orta okul mezunları ve işçilerolduğu belirlenmiştir. Vazektomi yaptırma 35-41 yaşlarındadaha fazladır (%59.9). Vazektomi öncesindebirinci sırada kullanılan aile planlaması yöntemi geriçekme (%34.3) olup, eşlerin kürtaj oranları yüksektir(%70.0). Vazektomi olma nedenleri arasında çocuksayısını yeterli bulma (%58.6), eşinin istemesi (%17.1)ve sağlık nedenleri (%11.4) ilk üç sırayı oluşturmaktadır.Vazektomi uygulanan erkeklerin, vazektomi hakkındakibilgiyi çoğunlukla sağlık personelinden almaları(%61.4), vazektomiye eşleri ile birlikte karar vermeoranının yüksekliği (%71.4), vazektomi sonrası sorunyaşama oranının azlığı (%8.6) ve memnuniyet oranınınyüksek bulunması (%90.1) diğer erkeklere yöntemiönermeleri açısından önemli bir sonuçtur. Vazektomiyöntemi hakkında halkın bilinçlendirilmesi, insanlarımotive edici programların yapılması, vazektomi merkezlerininyaygınlaştırılması ve tanıtıcı programlarınyapılması önerilebilir.

Vasectomy-Related Views of Men Who Had Vasectomy

The need for participation of males in familyplanning has long been accepted and relatedinformation, education and consultation services havebeen initiated and maintained for many years in theworld. However, data on males’ knowledge, attitudeand behavior on family planning are scarce in ourcountry.This descriptive study has been planned forevaluating the vasectomy – related opinion of maleswho have gone under vasectomy operation. Studyincluded are 70 men that had gone through avasectomy operation in İzmir and were residing indifferent regions. The questionnaire included questionsabout socio-demographical features of the couples,their pregnancy history, vasectomy history, opinionabout vasectomy and level of satisfaction aftervasectomy.According to research results, workers andelementary and intermediate school graduatesconstituted the majority of study participants. Majortyof study participants males were aged between 35and 41 years (59.9). Coitus interruptus (withdrawal)was the family planning method exercised the most(34.3 %) and abortion rates were high (70.0 %) beforevasectomy. The three most commonly repoted reasonsfor vasectomy operation were; having an opinion thatthe family has enough number of children (58.6 %),partner’s request (17.1 %), and various medicalproblems (11.4 %). Among men who underwentvasectomy operation, a great proportion obtainedinformation from health professionals (61.4 %); mostof them made the decision for the operation togetherwith their partners (71.4 %); complication rates afterthe operation were significantly low (8.6 %); and thesatisfaction rate was extremely high (91.1 %). Allthese results were important enough for these peopleto recommend the procedure to other men. Ensuringthat the public became aware of the use of vasectomymethod, creating motivating programs, ensuringspread of vasectomy centers and creating introductoryprograms may be suggested.

___

Akın A. (1994). Dünya Nüfus ve Kalkınma Konferansı Raporu (özet). T.C.Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı Aile Planlaması Genel Müdürlüğü, Anka- ra.

Bilgili N, Akın A. (1998). Uluslararası Kararlarda Kadın Konusu. Sağlık ve Toplum, sayı 3-4, 11-15.

Harmankaya Ç, Özkök Yİ. (2001). Erkek Kontrasepsi- yonu. Gülhane Askeri Tıp Akademisi Ayın Kitabı, Gata Basımevi, Ankara, sayı:15, 1-13.

Ceylan S, Tekbaş FÖ. (2002). Aile Planlamasına Bü- tüncül Bir Yaklaşım. Sağlık ve Toplum Dergisi, Sağlık ve Sosyal Yardım Vakfı Yayını, sayı: 13, 16-21.

Biçer S. (1994). TCDD Ankara Demiryolu Fabrikasın- da Çalışan Erkek İşçilerde Eğitimin Aile Planla- ması Konusundaki Bilgi, Tutum, ve Davranışları- na Etkisinin Araştırılması. IV.Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Didim, 73-75.

Güldal D, Şermin S, Tepe G. (2001). Aile Planlama- sında Erkekler Nerede? Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, sayı:3, cilt:15, 231-237.

Kırca Ü. (2001). Cerrahi Sterilizasyon. I.Ulusal Ana- Çocuk Sağlığı Kongresi, 20-31 Mart Ankara, TC.Türk Tabibleri Birliği, 19-25.

Holman CDJ, Wisniewski ZS, Semmens JB, et al. (2001). Population-Based Outcomes After 28 246 in-Hospital Vasectomies and 1902 Vaso- vasostomies in Western Australia. British Jour- nal of Urology International, July, vol. 88, no. 1, pp.125-125 (1).

Paick JS. (2000). Vasectomy Reversal. International Journal of Urology, Volume 7, issue 1, page 28.

Verhulst&Hoekstra. (1999). Paternity After Bilateral Vasectomy. BJU International.,volume 83, issue 3, page 280. lentilerin Rolü. IV.Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Didim, 81-85.

Baykan Z, Meral İ, Bümin AM. (2001). Ankara İli Gölbaşı Bölgesindeki 15-49 Yaş Evli Kadınların Çocuk İsteme Durumlarına Göre Aile Planlaması Kullanımı ve Kullanılan Aile planlaması Yöntem- leri. Sağlık ve Toplum Dergisi, sayı; 2, 24-29.

Ayhan B, Tümerdem Y, Koksu N, ve ark. (1994). Çok Çocuklu Kadının Vazektomi ve Tüpligasyonu İle İlgili Bilgi ve Davranışı. IV.Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Didim, 71-72.

Rodriques A, Aragoa A, Marinelli C, et al. (2003). The Consequences of the Vasectomy in the Qu- ality of Life in a Brazillian Family Planning Prog- ram. Europaen Urology Supplements vol: 2, no 1., pp: 121.

Özvarış BŞ. (1998). Aile Planlaması. Sağlık ve Top- lum Dergisi, sayı:3-4 Temmuz-Aralık, , 49-54.

Yurdakul M. (1998). Geleneksel Yöntem Kullanma Nedenleri ve Hemşirenin Aile Planlaması Hiz- metlerinde Etkinliği. H.Ü, SBE, Yönetmeliğinin Hemşirelik Programı İçin Öngördüğü Doktora Tezi, Ankara.

Özvarış BŞ. (2001). Aile Planlaması. Aktüel Tıp Der- gisi, Bilmedya Grup Yayını cilt: 6, sayı:1, 45-50.

septif Seçiminde Etkili Olan Faktörlerin: Söy

___

Bibtex @ { spcd227432, journal = {Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi}, issn = {2148-9424}, eissn = {2651-4265}, address = {}, publisher = {Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı}, year = {2008}, volume = {15}, pages = {43 - 54}, doi = {10.21560/spcd.50401}, title = {Vazektomi Olan Erkeklerin Yönteme İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi}, key = {cite}, author = {Çorak, Gülhan and Altuğ Özsoy, Prof. Dr. Süheyla and Kıray Vural, Arş. Gör. Dr. Bilgin and Tuncay, Dr. Bakiye} }
APA Çorak, G , Altuğ Özsoy, P , Kıray Vural, A , Tuncay, D . (2008). Vazektomi Olan Erkeklerin Yönteme İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi . Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi , 15 (15) , 43-54 .
MLA Çorak, G , Altuğ Özsoy, P , Kıray Vural, A , Tuncay, D . "Vazektomi Olan Erkeklerin Yönteme İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi" . Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi 15 (2008 ): 43-54 <
Chicago Çorak, G , Altuğ Özsoy, P , Kıray Vural, A , Tuncay, D . "Vazektomi Olan Erkeklerin Yönteme İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi". Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi 15 (2008 ): 43-54
RIS TY - JOUR T1 - Vazektomi Olan Erkeklerin Yönteme İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi AU - Gülhan Çorak , Prof. Dr. Süheyla Altuğ Özsoy , Arş. Gör. Dr. Bilgin Kıray Vural , Dr. Bakiye Tuncay Y1 - 2008 PY - 2008 N1 - DO - T2 - Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 43 EP - 54 VL - 15 IS - 15 SN - 2148-9424-2651-4265 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi Vazektomi Olan Erkeklerin Yönteme İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi %A Gülhan Çorak , Prof. Dr. Süheyla Altuğ Özsoy , Arş. Gör. Dr. Bilgin Kıray Vural , Dr. Bakiye Tuncay %T Vazektomi Olan Erkeklerin Yönteme İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi %D 2008 %J Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi %P 2148-9424-2651-4265 %V 15 %N 15 %R %U
ISNAD Çorak, Gülhan , Altuğ Özsoy, Prof. Dr. Süheyla , Kıray Vural, Arş. Gör. Dr. Bilgin , Tuncay, Dr. Bakiye . "Vazektomi Olan Erkeklerin Yönteme İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi". Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi 15 / 15 (Aralık 2008): 43-54 .
AMA Çorak G , Altuğ Özsoy P , Kıray Vural A , Tuncay D . Vazektomi Olan Erkeklerin Yönteme İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi. Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi. 2008; 15(15): 43-54.
Vancouver Çorak G , Altuğ Özsoy P , Kıray Vural A , Tuncay D . Vazektomi Olan Erkeklerin Yönteme İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi. Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi. 2008; 15(15): 43-54.