Web of Scıence Veritabanı Kapsamındaki Dergilerde Türkiye Adresli Tam Makalelerin Analizi: 1900-2019

Bu çalışmamızda, 1900-2019 yılları arasında, Clarivate Analytics Web of Science veritabanından elde edilmiş Türkiye adresli tam makalelerin analizi yapılmıştır. Bu çalışmadaki amaç, Türkiye adresli ve web of Science kapsamındaki yayınların durumunu belirlemektir. Veriler, Web of Science ve https://www.scimagojr.com/ veritabanlarından elde edilmiştir [4]. Hangi alanlarda daha çok makale yayınlandığı ile ilgili veriler de bir şekil ve çeşitli tablolarla desteklenerek sunulmuştur. 1900-1980 yılları arasında genellikle az olan yayın sayıları, 1981’den sonra gittikçe artmıştır. 1900-2019 yılları arasında 484.922 Türkiye adresli tam makale çıkmış, dünyadaki sayı ise 74.658.932 olmuştur. Türkiye’nin payı %0.65 olarak gerçekleşmiştir. İl dağılımlarına göre en fazla makalenin, ülkemizde ilk kurulan üniversitelerin olduğu Ankara ve İstanbul adresli olduğu görülmüştür. Çalışmamızda, Web of Science kapsamındaki Türkiye adresli tam makalelerin en fazla çıktığı bilimsel dergilerle ilgili bilgi de verilmiştir. Buna göre, Türkiye adresli tam makalelerin en fazla çıktığı derginin açık ara Almanya kaynaklı Fresenius Environmental Bulletin olduğu görülmüştür.

___

 • URL1: https://www.open.edu/openlearn/history-the-arts/history/history-science-technology-and-medicine/history-science/brief-history-science.
 • URL2: https://www.pbs.org/weta/roughscience/discover/briefhistory.html
 • Journal des sçavans (2020, 11 Nisan). Vikipedia içinde. Erişim adresi (25 Mart 2020): https://en.wikipedia.org/wiki/Journal_des_s%C3%A7avans.
 • Journal Rankings. Erişim adresi (1 Nisan 2020): https://www.scimagojr.com/
 • URL3: https://en.wikipedia.org/wiki/Journal_des_s%C3%A7avans.
 • About Scientific Journals. Erişim adresi (24 Mart 2020): http://openj-gate.org/byjournal.asp
 • Demir, H., (2017). Araştırma yöntemleri ve bilimsel etik. Erişim adresi (17 Haziran 2020): https://avesis.yildiz.edu.tr/resume/downloadfile/oavciata?key=2232fecc-41b7-4b15-b04d-4c932619d4fc.
 • Abraham, P., Erişim adresi (17 Haziran 2020): http://www.jpgmonline.com/wc_pdf/day1/1045_PA_IMRaD-3.pdf.
 • Seglen, P.O., (1997). Why Impact Factors of Journals should not be used for Evaluating Research. Brit. Med. J. 314(7079):498-502. https://www.jstor.org/stable/pdf/25173791.pdf?refreqid=excelsior%3A0e16ace48f930f9cc9dd0fb89dfaac15.
 • Mabe, M., (2003). The Growth and Number of Journals. Serials: The Journal for the Serials Community, 16(2):191-197. file:///C:/Users/Technopc/Downloads/729-729-1-PB.pdf.
 • Asan, A. ve Kıran, K., (2019). Yırtıcı-yağmacı Dergiler Ve Açık Erişim Bilimsel Dergilerin Ücret Talepleri Hakkında (About Article Processing Charge of Predatory Journals and Open Access Journals). Acta Medica Alanya, 3(2):203-204.
 • Koçak, Z., (2019). Predatory Publishing and Turkey. Balkan Medical Journal, 36(4):199-201.
 • Garfield, E., (1979). Citation Indexing. New York: John Wiley & Sons.
 • Asan, A., (2017). Uluslararası Bilimsel Dergi İndeksleri, Önemleri ve Türkiye Kaynaklı Dergilerin Durumu: Bölüm 1: Bilimsel dergi indeksleri -International scientific journal indexes, importance and status of Turkey journals: Part 1: Scientific journal indexes. Acta Medica Alanya, 1(1):33-42.
 • Schembri, P.J., (2007). The Different Types of Scientific Literatüre. Erişim adresi (15 Mart 2017): https:// www.um.edu.mt/__data/assets/file/0006/42981/The_different_types_of_scientific_literature.pdf.
 • Editorial Selection Process. Erişim adresi (1 Nisan 2020): http://wokinfo.com/essays/journal-selection-process/?utm_source=false&utm_medium=false&utm_campaign=false.
 • Garfield, E., (1996). The Significant Scientific Literature Appears in a Small core of Journals. The Scientist. 10(17):14-16.
 • Asan, A. and Aslan, A., (2020). Quartile Scores of Scientific Journals: Meaning, importance and usage. Acta Medica Alanya, 4(1):102-108.
 • Browse, Search, and Explore Journals İndexed in the Web of Science. Erişim adresi (18 Mayıs 2020): https://mjl.clarivate.com/.
 • Elsevier. Erişim adresi (26 Mart 2020): https://www.elsevier.com/solutions/scopus/how-scopus-works/content.
 • NCBI Resources. Erişim adresi (29 Mart 2020): https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=currentlyindexed.
 • NCBI Journals. Erişim adresi (29 Mart 2020): https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=journalspmc.
 • Web of Science: Emerging Sources Citation Index. Erişim adresi (24 Mart 2020): https://clarivate.com/webofsciencegroup/solutions/webofscience-esci/.
 • Küyük, A., Şahin, D., Aydın, A.P., Boz, L. ve Avşar, S., (2007). Türkiye Tıp ve Sağlık Bilimleri Dergi Rehberi. 222 Sayfa. Üniversite ve Araştırma Kütüphanecileri (= ÜNAK) Derneği Yayınları. No:5, Ankara.
 • Asan, A., (2017). Uluslararası Bilimsel Dergi İndeksleri, Önemleri ve Türkiye Kaynaklı Dergilerin Durumu: Bölüm 2: Türkiye’deki Durum - International Scientific Journal Indexes, Their Importance, and Status of Turkey Journals: Part 2: Situation in Turkey. Acta Medica Alanya, 1(1):43-54. (b).
 • Kozak, N., (2017). Directory of Scholarly Journals in Turkey. Cambridge Scholary Publishing. Link: http://www.cambridgescholars.com/download/sample/63729.
 • DergiPark Akademik. Erişim adresi (2 Nisan 2010): https://dergipark.org.tr/tr/.
 • Pajić, D., (2015). Globalization of the Social Sciences in Eastern Europe: Genuine Breakthrough or a Slippery Slope of the Research Evaluation Practice? Scientometrics, 102(3):2131-2150.
 • Demirel, İ.H., Saraç, C. ve Gürses, E.A., (Editörler). (2007). Türkiye Bilimsel Yayın Göstergeleri (I). 1981-2006. 373 Sayfa. TÜBİTAK Ulakbim. Ankara.
 • Akıllı, E., Büyükçınar, Ö., Latif, V., Yetgin, S., Gürses, E.A., Saraç, C. ve Demirel, İ.H., (Editörler). (2009). Türkiye Bilimsel Yayın Göstergeleri (II). 1981-2007. 277 Sayfa. TÜBİTAK Ulakbim. Ankara.
 • Bozkuş, K., (2019). Web of Science Indekslerinde Taranan Eğitim Alanındaki Türkiye Kaynaklı Yayınların Bibliometrik Analizi. 14. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi Tam Metin Bildiri Kitabı – 2-4 Mayıs 2019. ODTÜ-Ankara.
 • Pakdemirli, A., Meço, H.E. ve Karadağ, A., (2019). Uluslararası Yayın Etkinliklerinin Performansı: Türkiye’de ‘Fizyoloji’ Alanı Çalışmaları. Sağlık Akademisyenleri Derg., 6(2):136-141.
 • Gökbunar, R. ve Sarıçay, Ş., (2015). Gıda Bilimi ve Teknolojisi Alanındaki Türkiye Adresli Yayınların Analizi. Akademik Gıda, 13(4):360-363.
 • Scimago Journal & Country Rank. Erişim adresi (2 Nisan 2020): https://www.scimagojr.com/countryrank.php.
 • Al, U., (2012). Avrupa Birliği Ülkeleri ve Türkiye’nin Yayın ve Atıf Performansı. Bilig, 62, 1-20.