Eğitimde Dijital Kavramlara İlişkin Yetişkinlerin Metaforik Algıları

Bu araştırmada son yıllarda sıklıkla kullanılmaya başlanan teknolojiye ilişkin kavramların öğretmen ve öğretmen adayları tarafından nasıl algılandıklarını tespit etmek amaçlanmıştır. Bu kapsamda teknoloji, metaverse, sanal gerçeklik, artırılmış gerçeklik, hibrit eğitim ve uzaktan eğitime ilişkin metaforik algılar araştırılmıştır. Nitel araştırma desenine uygun olarak hazırlanan çalışmanın örneklemini Denizli merkez ilçe ve ilçelerinde görev yapmakta olan öğretmenler ve bir kamu üniversitesinde öğrenim gören öğretmen adayları oluşturmaktadır. Araştırma kapsamında veriler 2021-2022 eğitim-öğretim yılında toplanmıştır. Araştırmanın örneklemini 86 yetişkin oluşturmaktadır. Örneklemin 22’si öğretmen, 64’ü ise öğretmen adayı olup 72’si kadın, 14’ü erkektir. Araştırmanın verileri araştırmacı tarafından hazırlanan form ile toplanmıştır. Form soruları “metaverse benim için …..’dır. Çünkü….” şeklindedir. Ayrıca katılımcılardan kavramlara ilişkin kısa cümlelerden oluşan açıklamalar da talep edilmiştir. Araştırma verileri tümevarımsal içerik analizi ile analiz edilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre yetişkinlerin kavramlara ilişkin metafor sunarken özellikle olgunun işlevine atıfta bulunduğu görülmektedir. Ayrıca görüşlere ve metaforlara bakıldığında metaverse, sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik olgularının ayrımına ilişkin problemler olduğu söylenebilir. Genel olarak yetişkinlerin teknoloji, metaverse, sanal ve artırılmış gerçeklik, uzaktan eğitim ve hibrit eğitime ilişkin algılarının olumlu yönde olduğu görülmektedir. Araştırmaya göre özellikle sosyalleşme problemlerinin metaverse ve sanal / artırılmış gerçeklik uygulamalarında görülebileceğine ilişkin algılar dikkat çekmektedir.

Metaphoric Perceptions of Adults on Digital Concepts in Education

In this study, it is aimed to determine how teachers and teacher candidates perceive the concepts related to technology, which have been used frequently in recent years. In this context, metaphorical perceptions of technology, metaverse, virtual reality, augmented reality, hybrid education and distance education were investigated. The sample of the study, which was prepared in accordance with the qualitative research design, consists of teachers working in the central district and districts of Denizli and teacher candidates studying at a public university. The sample of the study consists of 86 adults. 22 of the participants are teachers, 64 of whom are prospective teachers, 72 of whom are females and 14 are males. The data of the research were collected via the form prepared by the researcher. The questions in the form are framed as “metaverse for me….. because….". In addition, explanations consisting of short sentences about the concepts were also requested from the participants. Research data were analyzed with inductive content analysis. According to the results of the research, it is seen that when adults present metaphors about concepts, they especially refer to their functions. Besides, when the views and metaphors are examined, it could be stated that there are problems regarding the distinction of metaverse, virtual reality and augmented reality phenomena. In general, it can be said that adults' perceptions of technology, metaverse, virtual and augmented reality, distance education and hybrid education are positive. According to the research, especially, the perceptions that socialization problems could be seen in metaverse and virtual / augmented reality applications are remarkable.

___

 • Akpolat, T. (2021). Ortaokul öğrencilerinin uzaktan eğitime ilişkin metaforik algılarının incelenmesi, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 54(2), 497-522.
 • Aksu, S. G. ve Sürgevil, Dalkılıç, O. (2019), Competencıes of the digital age: A view from the framework of employees, human resources specialists and managers, Journal of Business in The Digital Age 2(2), 54-68.
 • Avrupa Parlamentosu ve AB Konseyi (2006). Recommendation of the European Parliament and of the Council of key competences for lifelong learning. Official Journal of the European Union, L394, 10-18.
 • Aydın, F. ve Şahin, Ç. (2021). Sınıf öğretmeni adaylarının eğitimde sanal gerçeklik kullanımına ilişkin görüşleri. Gaziantep Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 5(2), 123-139.
 • Aykar, A. N. ve Yurdakal, İ. H. (2021). Erken çocukluk dönem öğretmenlerinin acil uzaktan eğitime ilişkin görüşleri. Temel Eğitim, 3(2) , 6-14.
 • Batur, Z. ve Uygun, K. (2012). İki neslin bir kavram algısı: Teknoloji. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 5(1), 74-88.
 • Brey, P. (2009). Philosophy of Technology Meets Social Constructivism: A Shopper’s Guide. In Readings in the Philosophy of Technology, (2. ed.) Edited by David M. Kaplan. Lanham: Rowman & Littlefield Publishers.
 • Burdea, G. ve P. Coiffet (2003). Virtual Reality Technology. Hoboken, NJ: J. Wiley-Interscience.
 • Casarotti, M., Filliponi, L., Pieti, L. ve Sartori, R. (2002) Educational interaction in distance learning: Analysis of one-way video and two-way audio system. PsychNology Journal, 1(1), 28-38.
 • Christensen, E. W., Anakwe, U. P. ve Kessler E. H. (2001) Receptivity to distance learning: the effect of technology, reputation, constraints, and learning preferences. Journal of Research on Computing in Education, 33(3), 263-279.
 • Cut, M. (2017). Digital natives and digital immigrants-how are they different, https://medium.com/digital-reflections/digital-natives-and-digital-immigrants-how-are-they-different-e849b0a8a1d3 adresinden 22.07.2022 tarihinde erişilmiştir.
 • Demirbilek, N. (2021). Üniversite öğrencilerinin uzaktan öğretime ilişkin metaforik algıları . e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 12(1), 1-15.
 • Durukan, Ü. G., Hacıoğlu, Y. ve Usta, N. D. (2016). Bilgisayar ve öğretim teknolojileri öğretmeni adaylarının “teknoloji” algıları. Journal of Computer and Education Research, 4(7), 24 - 46.
 • Elkatmış, M. ve Tanık, M. (2022). Üniversite öğrencilerinin uzaktan eğitime ilişkin metaforik algıları, Kırıkkale Üniversitesi örneği. Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8(1) , 219-238.
 • Ellis, A. K. (2001). Teaching, Learning and Assessment Together: The Reflective Classroom. London: Eye on Education.
 • European Unıon. (2006). Key Competences for Lifelong Learning, European Communities.
 • Fidan (2014). Öğretmen adaylarının teknoloji ve sosyal ağ kavramlarına ilişkin metaforik algıları, The Journal of Academic Social Science Studies, 1(25-I), 483-496.
 • Gürcan, İ. (2021). Ortaöğretim öğrencilerinin eğitimde artırılmış gerçeklik kullanımına ilişkin görüşleri, Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
 • Gunawardena, C. N. ve McIsaac, M. S. (2004). Distance Education, Handbook of Research on Educational Communications and Technology (2. Edi)., Routledge.
 • Halverson, L. R., Graham, C. R., Spring, K. J., ve Drysdale, J. S. (2012). An analysis of high impact scholarship and publication trends in blended learning. Distance Education, 33(3), 381-413.
 • Heims, M. (1998). Virtual realism. Oxford: OUP.
 • Honeyman, M. ve Miller, G. (1993). Agriculture distance education: A valid alternative for higher education? Proceedings of the 20th Annual National Agricultural Education Research Meeting, 67-73.
 • Jonathan W. K., Cherep, L. A., Lim, A. F., Taylor, D. ve Gilbert, S. B. (2021). Who are virtual reality headset owners? a survey and comparison of headset owners and non-owners. IEEE Virtual Reality and 3D User Interfaces (VR), 687–694.
 • Karaçam, S. ve Aydın, F. (2014). Ortaokul öğrencilerinin teknoloji kavramına ilişkin algılarının metafor analizi, Gaziantep University Journal of Social Sciences, 13(2):545-572.
 • Karadeniz Ş. (2012). School administrators, ICT coordinators and teachers’ metaphorical conceptualizations of technology. Education, 2(5), 101-111.
 • Karakuş, N. ve Karacaoğlu, M. Ö. (2021). Uzaktan eğitime yakından bakış: Bir metafor çalışması. RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, 10, 44-62.
 • Keegan, D. (1980). On defining distance education. Distance Education, 1(1), 13–36.
 • Keskin, İ. (2017). Matematik öğretmeni adaylarının eğitimde sanal gerçeklik kullanımına ilişkin görüşlerinin değerlendirilmesi, Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi (ASEAD), 4(11), 294-302.
 • Koç Akran, S. (2021). Öğretmen adaylarınınb "hibrit eğitim" kavramına ilişkin algılarının belirlenmesi: Bir metafor analizi çalışması. Uluslararası Beşeri Bilimler ve Eğitim Dergisi, 7(16) , 432-462.
 • Korkmaz, F. ve Ünsal, S. (2016). Okul öncesi öğretmenlerin ‘‘teknoloji’’ kavramına ilişkin metaforik algılarının incelemesi, Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 13(35), 194-212.
 • Kösem, Ş. (2017). Öğretmen adaylarının bilim ve teknoloji konularındaki metaforik algıları, International Journal of Eurasia Social Sciences, 8(28), 1-19.
 • Kumar, V., Kumar, U. ve Persaud, A. (1999). Building technological capability through ımporting technology: The case of Indonesian manufacturing ındustry. Journal of Technology Transfer, 24, 81-96.
 • Lan, P. ve Young, S. (1996). International technology transfer examined at technology component level: A case study in China. Technovation, 16(6), 277-286.
 • Lik-Hang, L., Tristan, B., Pengyuan, Z., Lin, W., Dianlei, X., Zijun, L., Abhishek, K., Carlos, B. ve Pan, H. (2021). All one needs to know about metaverse: a complete survey on technological singularity, virtual ecosystem, and research agenda, Journal of Latex Class Fıles, 14(8), 1-66.
 • MacKenzie, D. ve Wajcman, J. (1985). The social shaping of technology: How the refrigerator got its hum, Milton Keynes: Open University Press.
 • Mathers, N., Fox, N. ve Hunn, A. (2002). Trent Focus for Research and Development in Primary Health Care -Using Interviews in a Research Project, Trent Focus Group.
 • Merriam, S. B. (2013). Nitel Araştırma Desen ve Uygulama İçin Bir Rehber (Edi. S. Turan). Ankara: Nobel Yayınevi.
 • Miles, M. B. ve Huberman, A. M. (2015). Nitel Veri Analizi, (Edi. S. Akbaba and A-A. Ersoy), Ankara: Pegem Akademi.
 • Narumi, T., Nishizaka, S. Kajinami, T., Tanikawa, T. ve Hirose, M. (2011). Augmented reality flavors: gustatory display based on edible marker and cross-modal ınteraction, Proceedings of the SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems, 93-102.
 • Özyurt, M. ve Badur, M. (2020). İlkokul öğrencilerinin “teknoloji” kavramına ilişkin metaforik algıları ve öğrenme süreçlerinde teknoloji kullanımları. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 20(2), 1161-1177.
 • Patton, M. Q. (2005). Qualitative Research. New York: John Wiley & Sons, Ltd.
 • Philipsen, H. ve Vernooij-Dassen, M. (2007). Qualitative research: useful, indispensable and challenging. In: Qualitative research: Practical methods for medical practice (pp. 5–12). Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
 • Ramazanoğlu, M. ve Aker, A. (2019). Artırılmış gerçeklik teknolojisinin eğitim amaçlı kullanımına ilişkin öğretmen adaylarının görüşleri. Turkish Studies - Information Technologies and Applied Sciences, 14(1), 91-106.
 • Slater, M. ve Sanchez-Vives, M.V. (2016). Enhancing our lives with immersive virtual reality. Frontiers in Robotics and AI, 3(74), 1-47.
 • Stephenson, N. (1992). Snow Crash: A Novel; Spectra Books: New York.
 • Sucu, İ. ve Ataman, E. (2020). Dijital evrenin yeni dünyası olarak yapay zekâ ve her filmi üzerine bir çalışma . Yeni Medya Elektronik Dergisi , 4(1) , 40-52.
 • Thomas, D. R. (2003). A general inductive approach for qualitative data analysis, https://frankumstein.com/PDF/Psychology/Inductive%20Content%20Analysis.pdf adresinden 11.05.2022 tarihinde erişilmiştir.
 • Volti, R. (2009). Society and Technological Change, (7. Edi). New York: Worth Publishers.
 • Yılmaz, G. K. ve Güven, B. (2015). Öğretmen adaylarının uzaktan eğitime yönelik algılarının metaforlar yoluyla belirlenmesi. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education, 6(2), 299-322.
 • Yurdakal, İ. H. (2019). Views of undergraduate students and lecturers on distance education, International Online Journal of Educational Sciences, 11(3), 207-221.
 • Yurdakal, İ. H. ve Susar Kırmızı, F. (2021). COVID- 19 salgını sürecinde gerçekleştirilen acil uzaktan eğitime ilişkin öğretmen adaylarının görüşleri. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 11(2) , 290-302 .