Performatif Bir Araştırma Olarak Video Denemeleri Yeni Bir Kavram ile Düşünmek: Transimaj

Videografik araçlar gündelik pratiklerin içerisine dahil oldukça ifadenin yeni formarına yönelik arayışlar ve eğilimler yaygınlaşmaktadır. Hatta bu durumun düşünme pratiklerinin kendisine de etki edebileceğini söylemek mümkün hale gelmiştir. Tam da bu noktada sinema üzerine düşünmenin ve düşünceyi ifade etmenin yeni bir yolu olarak gösterilen video-deneme türüne film çalışmaları bağlamında akademik bir statü kazandırmak gerekli hale gelmiştir. Performatif bir yöntem arayışının parçası olabilecek video-denemeler her ne kadar muğlak bir noktada dursa da film çalışmaları alanında videografik yaklaşımlar yaygınlaşmaktadır. Bu çalışma, bu sorulardan hareketle video-denemeleri film çalışmalarında kullanabilmek amacıyla transimaj kavramını düşünmeyi önermektedir. Transimaj kavramını tartışmak filmin imajlarının üzerine yine imajlar ile düşünmenin bir yolu ve kalkış noktası olabilir.

Thinking of Video Essays as A Performative Research With A New Concept: Transimage

As the daily use of videographic tools increases, searches and trends for new forms of expression emerge. It has even become possible to say that this situation can affect the ways of thinking. At this point, it has become necessary to define an academic status to the video-essay genre, which is shown as a new way of expression and experience, in the context of film studies. Although video-essays, which can be a part of the search for a performative method, remain at an ambiguous point, we can state that videographic approaches have become widespread in the field of film studies. From this point to forth, this study proposes to consider the concept of transimage in order to use video-essays in film studies. Discussing the concept of transimage can be a new path to think on the images of the film with other images.

Kaynakça

Baker, Ulus, (2015). Beyin Ekran (çev. T. Bora, K. Ünüvar). Birikim Yayınları, İstanbul

Deleuze, Gilles, (2013). Müzakereler, (çev. İ. Uysal). Norgunk Yayınları, İstanbul.

Dougless, Kitrina ve Carless, David, (2013). “An Invitation to Performative Research”. Methodological Innovations Online, 8(1), 53-64.

Eisner, Elliot, (2008). Art and Knowledge. (ed. J. G. Knowles ve A. L. Cole). Handbook of The Arts in Qualitative Research (s. 3-12). Sage Poblications, California

Frampton, Daniel, (2013). Filmozofi. (çev. C. Soydemir). Metis Yayınları, İstanbul.

Grant, Catherine, (2016). The Audiovisual Essay as Performative Research. NECSUS European Journal of Media Studies, 5(2), 255-265. doi:10.25969/mediarep/3370.

Gürkan, İpek (2019). “Film Çalışmalarında Eleştirinin Dönüşümü: Görsel-İşitsel Denemeler (Audiovisual Essay). Sinefilozofi, 4(8), 284-303. doi:10.31122/sinefilozofi.633100

Haseman, Brad, (2006). “A Manifesto for Performative Research”. Media International Australia Incorporating Culture and Policy; (118), 98-106.

Havelock, Erik, (2014). Yunan Mirası (ed. D. Crowley ve P. Heyer), İletişim Tarihi (çev. B. Ersöz). Siyasal Yayınevi, Ankara.

Keathley, C. (2011). La Caméra-Stylo: Notes On Video Criticism and Cinephilia. (ed. A. Clayton ve A. Klevan). The Language and Style of Film Criticism (s. 176-192). Routledge, New York.

Langer, Susan, K., (1957). Problems of Art: Ten Philosphical Lectures. Charles Scribner's Sons, New York.

Logan, R. K., (2014). Alfabe Etkisi. (ed. D. Crowley ve Heyer), İletişim Tarihi (B. Ersöz, Çev.). Siyasal Yayınevi, Ankara.

Lopez, C. Alvarez., & Martin, Adrian, (2015). The Audiovisual Essay As Art Practice. NECSUS European Journal of Media Studies, 81-83. doi:10.5117/NECSUS2015.1.LOPE McLuhan, Marshall, (2001). Gutenberg Galaksisi: Tipografik İnsanın Oluşumu. (G. G. Çağalı, Çev.), Yapı Kredi Yayınları, İstanbul.

Mcwhirter, Andrew, (2015). Film Criticism, Film Scholarship and The Video Essay. Screen, 3(56), 369-377. doi:10.1093/screen/hjv044

Polanyi, Michael (2009). Tacit Dimension. The University of Chicago Press, Chicago

Rowland, D. W. (2014). Giriş. D. Crowley, & P. Heyer (Dü) içinde, İletişim Tarihi (B. Ersöz, Çev.). Ankara: Siyasal Yayınevi.

Saldana, Johnny, (2005). An Introduction To Etnodrama. (ed. J. Saldana ve J. Saldana), Ethnodrama: An Anthology of Reality Theater (s. 1-36). Walnut Creek: Altamira Press.

Shambu, Girish, (2020). Yeni Sinefili, (çev. B. Demirtaş), Yort, Eskişehir.

Smith, D. (2011, Haziran 10). Mubi.com. Projectcinephilia: https://projectcinephilia.mubi.com/2011/06/10/eyes-wide-shut-notes-toward-a-new-video-criticism/ adresinden alındı

Kaynak Göster

APA Türkgeldi, S. (2021). Thinking of Video Essays as A Performative Research With A New Concept: Transimage . SineFilozofi , 6 (11) , 812-825 . DOI: 10.31122/sinefilozofi.823234