Türkiye'de buğdayın sürme (Tilletia foetida (Wallr.) Liro ve T. caries (DC) Tul.) hastalığına karşı mücadelede tohum ilaçları ve uygulama yöntemleri üzerinde yapılmış olan araştırmalar

Bu araştırmada yakın zamana kadar Türkiye'de sürme hastalığına karşı (Tilletia foetida (Wallr.) Liro, T. caries (D.C.) Tul. ) tohum ilaçlama denemelerinde elde edilen sonuçlar ortaya konulmuştur. Denemelerde farklı etkili madde içeren bir çok formulasyon kullanılmış ancak bunlardan sadece 18'i sürme hastalığına karşı etkili bulunmuştur. 1988'den 1997'ye kadar %2.5 fenpiclonil DS, 205+205 g/l carboxin+thiram FS, %1 diniconazole DS, %2 difenocanozole DS ve %2.5 triticanozole DS etkili maddeleri içeren peparatlar sürmeye karşı ruhsatlandırılmıştır.

Investigation on the seed treatment with chemicals against smut (Tilletia foetida (Wallr.) liro, T. caries (D.C.) Tul) and application methods in wheat in Turkey

In this study the aim was to bring up results from experiments on the seed treatment against smut in wheat until last years in Turkey. In the experiments, formulations contianing many ,ngredient matters was used but only 18 of them were found effective against smut. Formulations containing 2.5% fenpiclonil DS, 205+205 g/l carboxin+thiram FS, 1% dinicanozole DS, 2% difenocanozole DS and 2.5% triticanozole DS were registered to control smut from 1988 to 1997.

Kaynak Göster