Çumra Ziraat Meslek Lisesinde (Konya) yetiştirilen esmer ineklerin süt verim özellikleri ve bu özelliklere ait tekrarlanma dereceleri

Bu araştırmada, Çumra Ziraat Meslek Lisesinde yetiştirilen Esmer ineklerin süt verim özellikleri bakımından performansları ile bu özelliklere ait tekrarlanma derecelen belirlenmiştir. İncelenen özelliklere ait en küçük kareler ortalamaları Laktasyon Süresi (LS), Laktasyon Süt Verimi (LSV), Günlük Ortalama Süt Verimi (GOSV) ve Günlük Maksimum Süt Verimi (GMSV) için sırasıyla 266.33±4.740 gün, 2578.71±43.230 kg, 9.59+0.469 kg ve 15.19+0.217 kg olarak bulunmuştur. Aynı özelliklere ait tekrarlanma dereceleri ise sırasıyla 0.275+0.0860, 0.255+0.0870, 0.234+0.0870 ve 0.172+0.0880 olarak hesaplanmıştır. Araştırmada yılın LSV (p

Milk production traits and their repeatabilities of brown swiss cows raised at Çumra Agricultural Highschool in Konya province

This study was carried out to determine milk production traits and their repeatabilities of Brown Swiss herd raised at Çumra Agricultural High school in Konya Province. The least squares means of Lactation Period (LP), Lactation Milk Yield (LMY), Average Daily Milk Yield (ADMY) and Maximum Daily Milk Yield (MDMY) were determined as 266.33+4.740 days, 2578.71+43.230 kg, 9.59+0.469 kg and 15.19+0.217 kg respectively. Repeatabilities ofLP, LMY, ADMY and MDMY were found as 0.275M.0860, 0.255+D.0870, 0.234+0.0870 and 0.172+0.0880 re-spectively. The year had a significant effect on LMY (p<0.01), LP, ADMY and MDMY (p<0.05). Effect of Lactation Number on LP (p<0.05), LMY, ADMY and MDMY (p<0.01) and effect of calving season on all traits (p<0.01) were found to be statistically significant.

Kaynakça

Akman, N., Eliçin, A 1984. Süt Sigirlarinda Kayit . Tutma ve Degerlendirme, Hayvancilikta Ileri Tek- nikler Seminer Tebligi, Tahirova-Gönen. Ankara Üniv. Zir. Fak. Ofset Ünitesi, Ankara.

Alpan, O., Yosunkaya, H., Aliç, K. 1976. Türkiye’ye Ithal Edilen Esmer, Holstein ve Simmental Sigirlar Üzerinde Karsilastirmali Bir Adaptasyon Çalism a- si. Lalahan Zootekni Arastirma Enstitüsü Dergisi, 16 (1-2) 1-18.

Alpan, O. 1990. Sigir Yetistiriciligi ve Besiciligi. Medisan Yayin No:3, Ankara.

Anonymous, 2000. T. C. Basbakanlik Devlet Istat6istik Enstitüsü Tarimsal Ürünler Yayini (Miktar, Fiyat, Deger), Ankara.

Dogan, M., Kaygisiz, A. 1999. Türkiye’deki Isviçre Esmeri Sigirlarda Süt Protein Polimorfizmi ile Süt Verim Özellikleri Arasindaki Iliskiler. Tr.J.Vet.Anim. Sci., 23(1):47-49.

Harvey, W. R 1987. Users Guide for LSMLMW PC-1 Version Mixed Model Least Squares and Maximum Likelihood Computer Program. Ohio State Uni. Colombus, Mimeo.

Hodoglugil, S. 1996. Eregli Koyunculuk Üretme I s- tasyonunda Yetistirilen Siyah-Alaca ve Esmer Is- viçre Sürülerinin Döl ve Süt Verimi Özellikleri. Selçuk Üniv. Fen Bilim. Enst., Yüksek Lisans Te- zi, Konya.

Nieuwhof, G. J., Norman, H. D and Dickinson, F. N. 1989. Phenotypic Trends in Herdlife of Dairy Cows in the United States. J. Dairy Sci., 72 (3): 726-736.

Reis, S. R., Carneirio, C. G., Torres, J. R., Sampaip, I. B. M., Huertas, A. G. 1986. Some Environmental Factors Affecting Lactation Length in a Crossbred, Herd Anim. Breed. Abstr., 54 (19) 78.

Sekerden, Ö., Aydin, N. 1992. Amasyada’ki Bir Entansif Süt Sigiri Isletmesinde Friesian Sigirlarin Verim ve Büyüme Özellikleri. Ondokuz Mayis Üniv. Zir. Fak. Derg., 7 (1) 29-40.

Sekerden, Ö., Erdem, H. 1994. Kazova Tarim Isletm e- sinde Yetistirilen Esmer Sigirlarda Süt ve Döl Ve- rim Özellikleri ile Bazi Parametrelerinin Tahmini Üzerine Bir Arastirma. Ondokuz Mayis Üniv. Zir. Fak. Der., 9 (2) 53-60.

Tümer, S., Kircalioglu, A., Nalbant, M. 1985. Ege Bölge Zirai Arastirma Enstitüsünde Yetistirilen Siyah-Alaca, Esmer ve Simmental Sigirlarin Çesit- li Verim Özellikleri Üzerinde Arastirmalar. Ege Bölge Zirai Aras. Enst., Yay. No: 53, Menemen, Izmir.

Ulusan, H. O. K. 1988. Esmer Sigirlarda Süt Verimi, Laktasyon Süresi ve Kuruda Kalma Sürelerinin Tekrarlanma Dereceleri. Vet. Fak. Derg., 35 (2- 3):253-259. Firat Üniv. Vet. Fak., Elazig.

Vurgan, H. 1994. Konya Hayvancilik Arastirma Ensti- tüsünde Yetistirilen Esmer Sigir Sürüsünün Döl ve Süt Verimi Özelliklerinin Parametre Tahminleri. Selçuk Üniv. Fen Bilim. Enst., Doktora Tezi, Konya.

Zülkadir, U. 2001. Konuklar (Konya ) Tarim Isletm e- sinde Yetistirilen Esmer Sigirlarin Bazi Verim Ö- zelliklerinin Fenotipik ve Genetik P arametreleri, Selçuk Üniv. Fen Bilim. Enst., Doktora Tezi, Konya.

Kaynak Göster

Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi (:Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi)
  • ISSN: 1300-5774
  • Yayın Aralığı: Yılda 0 Sayı
  • Başlangıç: 2018

1.3b773

Sayıdaki Diğer Makaleler

Beyşehir Yöresi tarım topraklarının verimlilik durumlarının belirlenmesi

MEHMET ZENGİN, Ümmühan ÇETİN, İlknur ERSOY, H. Hüseyin ÖZAYTEKİN

Çumra Ziraat Meslek Lisesinde (Konya) yetiştirilen esmer ineklerin süt verim özellikleri ve bu özelliklere ait tekrarlanma dereceleri

BİROL DAĞ, İSMAİL KESKİN, UĞUR ZÜLKADİR, SAİM BOZTEPE

Azospirillum brasilense ve iki Rhizobium türünün bazı yaygın fasulye (Phaseolus vulgaris L.) çeşitlerinde nodulasyona etkisi

Mehmet ÖĞÜT, Mustafa KILIÇ, A.Raşit BROHİ

A study on the soil tare of sugar beet in Konya

MEHMET ZENGİN, Refik UYANÖZ, Ümmühan ÇETİN

Plastik seralarda bazı önemli domates hastalıkları (Alternaria solani,Botrytis cinerea ve Phytophthora infestans)'na karşı ilaçlama programı uygulaması

FAHRİ YİĞİT, Nuh BOYRAZ

Bezelyede ($F_1$) ve ($F_2$) generasyonlarında tane verimi ve bazı tarımsal özellikler arasındaki ilişkiler

Ercan Ceyhan, Mevlüt MÜLAYİM

Konya Ovasında su kaynakları kullanımı

NİZAMETTİN ÇİFTÇİ, İlknur KUTLAR, MEHMET ŞAHİN, A. Melih YILMAZ

Çanakkale İlinin turizm potansiyeli ve çeşitlendirilmesi

Abdulah KELKİT

Kuluçkanın son 4 günlük evresinde uygulanan farklı sıcaklık derecelerinin bazı organ ağırlıkları ile broyler performansına etkileri

İskender YILDIRIM, Ramazan YETİŞTİR

Pentachloronitrobenzen (PCNB) uygulanmış seralardaki domateslerde kök çürüklüğü etmenlerinin tespiti ve hastalığının yaygınlığı

FAHRİ YİĞİT