Yerel Yönetimlerin Halkla İlişkiler Amaçlı Twitter Kullanımı: Büyükşehir Belediyeleri ve Belediye Başkanları Üzerine Bir Analiz

İletişim teknolojilerinin gelişimi ile insanların hayatında önemli bir yer edinen sosyal medya platformları, günümüz koşullarında interaktif bir iletişim yapısının gelişim göstermesine aracılık etmektedir. Kamu kurumları da hedef kitlesini oluşturan vatandaşların büyük bir bölümünün yer aldığı sosyal medya platformlarında, etkileşim sağlayabilmek adına etkin bir biçimde yer almaktadır. Kamu tüzel kişiliğine sahip olan yerel yönetimler de vatandaşları ile ilişkilerini güçlendirmek, halkın desteğini almak ve kendisini doğru ifade edebilmek adına, sosyal medya aracılığıyla gerçekleştirilen halkla ilişkiler faaliyetlerine ihtiyaç duymaktadır. Araştırma kapsamında yerel yönetim birimlerinden büyükşehir belediyelerinin ve belediye başkanlarının, halkla ilişkiler bağlamında Twitter hesaplarını kullanma düzeyleri ve karşılıklı etkileşim durumunun ortaya çıkarılması amaçlanmıştır. Bu çerçevede TÜİK 2021 raporuna göre en fazla nüfusa sahip beş büyükşehir belediyesi ve belediye başkanlarının Twitter hesapları, 1 Ocak 2022 ve 31 Ocak 2022 tarihleri arasında incelenmiştir. Halkla ilişkiler bağlamında ilgili yerel yönetimlerin Twitter kullanımları; hesapların yapısı, paylaşım-etkileşim ve içerik olmak üzere üç kategori üzerinden içerik analizi yöntemi ile incelenerek değerlendirilmiştir. Buna göre belediyelerin ve belediye başkanlarının Twitter platformları arasında bir ilişki ağı olduğu tespit edilmiştir. Bunun yanı sıra belediyelerin ve belediye başkanlarının Twitter platformunu aktif bir şekilde kullandığı ancak yapılan paylaşımların etkileşim odaklı anlayışın dışında, daha çok bilgilendirmeye yönelik olduğu gözlemlenmiştir.

Local Governments' Use of Twitter for Public Relations: An Analysis on Metropolitan Municipalities and Mayors

Social media platforms, which have an important place in people's lives with the development of communication technologies, mediate the development of an interactive communication structure in today's conditions. Public institutions are also actively involved in social media platforms, where a large part of the citizens who make up the target audience, is to provide interaction. Local governments, which have a public legal personality, also need public relations through social media to strengthen their relations with their citizens, get the support of the public, and express themselves correctly. Within the scope of the research, it is aimed to reveal the level of use of Twitter accounts and the mutual interaction status of metropolitan municipalities and mayors from local government units in the context of public relations. Within this framework, Twitter accounts of the five metropolitan municipalities and mayors with the highest population according to the TUIK 2021 report were examined between January 1, 2022, and January 31, 2022. In the context of public relations, Twitter usage of relevant public institutions has been evaluated by using content analysis method over three categories: account structure, sharing interaction, and content. Accordingly, it has been determined that there is a relationship network between the Twitter platforms of municipalities and mayors. In addition, it has been observed that municipalities and mayors actively use the Twitter platform, but the shares are more informative, apart from an interaction-oriented understanding.

___

 • Aktaş, A. (2021). https://twitter.com/Alinuraktas70. [Erişim Tarihi: 31 Ocak 2021].
 • Ankara Büyükşehir. https://twitter.com/ankarabbld. [Erişim Tarihi: 31 Ocak 2021].
 • Antalya Büyükşehir. https://twitter.com/ANTALYABB. [Erişim Tarihi: 31 Ocak 2021].
 • Aziz, A. (2020). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri ve Teknikleri. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
 • Bergquist, M., Ljungberg, J., Remneland, B. & Rolandsson, B. (2017). From E-Government to E-Governance: Social Media and Public Authorities Legitimacy Work. Proceedings of The 25th European Conference on Information Systems (ECIS) içinde (s. 858-872). Guimarães, Portugal.
 • Bonsón, E., Perea, D. & Bednárová, M. (2019). Government İnformation Quarterly, 36(3), 480-489. doi: 10.1016/j.giq.2019.03.001.
 • Bonsón, E., Torres, L., Royo, S. & Flores, F. (2012). Local E-Government 2.0: Social Media and Corporate Transparency in Municipalities. Government Information Quarterly, 29(2), 123-132. doi: 10.1016/j.giq.2011.10.001.
 • Böcek, M. (2021). https://twitter.com/BocekMuhittin. [Erişim Tarihi: 31 Ocak 2021].
 • Bursa Büyükşehir Belediyesi. https://twitter.com/bursabuyuksehir. [Erişim Tarihi: 31 Ocak 2021].
 • Cohen, J. (1960). A Coefficient of Agreement for Nominal Scales. Educational and Psychological Measurement, 20(1), 37-46.doi: 10.1177/001316446002000104.
 • Çalhan, H. S. (2021). Büyükşehir Belediyeleri Kurumsal Twitter Hesaplarında Kamu Değerlerinin Yansıması: Analitik Hiyerarşi Süreci Yardımıyla Bir İçerik Analizi. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Denizli: Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Demir, K. (2021). Siyasal İletişim Aracı Olarak Sosyal Medya Kullanımı: İstanbul, Ankara ve İzmir Belediye Başkanlarının Sosyal Medya Kullanımlarına Yönelik Bir İncelenme. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Kocaeli: Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Demirtaş, M. (2012). Yerel Yönetimlerde Bir Halkla İlişkiler Çalışması Olarak Sosyal Paylaşım Ağlarının Kullanımı: Üsküdar Belediyesi Örneği. E-Journal of New World Sciences Academy, 7(4), 291-314.
 • Dijk, J. V. (2018). Ağ Toplumu. (Ö. Sakin, Çev.) İstanbul: Epsilon Yayınevi.
 • Doğan, A. (2020). Kamusal Halkla İlişkiler ve Kriz Yönetimi: Maden İlçesi Örneğinde Bir Alan Araştırması. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 30(2), 377-390. doi: 10.18069/firatsbed.755646.
 • Doğmuş, E. (2021). Covid-19 Pandemi Döneminde Kurumsal Yönetişim ve Halkla İlişkiler Bağlamında Sosyal Medyanın Kullanımı: Türkiye Cumhuriyeti Bakanlıklarının Kurumsal Twitter Hesapları Çerçevesinde Bir Araştırma. Egemia Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Medya ve İletişim Araştırmaları Hakemli E-Dergisi, (9), 4-31.
 • Eren, V. & Durna, U. (2005). Kamu Hizmetlerinin Daha İyi Görülebilmesi İçin Alternatif Bir Yönetim Yaklaşımı: Elektronik Devlet. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, (32), 139-166.
 • Erkek, S. (2016). Kamu Kurumlarında Sosyal Medya Kullanımı: Sağlık Bakanlığı Örneği. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (35), 141-150.
 • Göçoğlu, İ. D. (2020). Türkiye’de Yerel Yönetimlerde Sosyal Medya Kullanımı ve Yerel Katılım: Büyükşehir Belediyelerinin Twitter Hesapları Üzerinden Bir Analiz. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara: Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Graham, M. & Avery, E. (2013). Government Public Relations and Social Media: An Analysis of the Perceptions and Trends of Social Media Use at the Local Government Level. Public Relations Journal, 7(4), 1-21.
 • Gümüş, N. (2018). Sosyal Medyanın Kamu Kurumları Tarafından Kamusal Pazarlama Aracı Olarak Kullanılması: 81 İl Valiliği Üzerinde Bir Araştırma. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 18(4), 189-212. doi: 10.11616/asbed.v18i41997.505870.
 • Güregen, E. P. & Karaöz, Ç. (2021). Belediyelerin Twitter’daki Görünürlük Mücadelesi: İstanbul, Ankara ve İzmir Büyükşehir Belediyeleri Üzerine Bir İnceleme. Egemia Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Medya ve İletişim Araştırmaları Hakemli E-Dergisi, (9), 72-102.
 • Ilgın, H. Ö. (2021). Diyalojik Halkla İlişkiler Boyutuyla Kamu Kurumlarında Sosyal Medya Kullanımı: T.C. Sağlık Bakanlığı Örneği. Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, 10(2), 1168-1181. doi: 10.33206/mjss.844727.
 • İmamoğlu, E. (2021). https://twitter.com/ekrem_imamoglu. [Erişim Tarihi: 31 Ocak 2021].
 • İstanbul Büyükşehir Belediyesi. https://twitter.com/istanbulbld. [Erişim Tarihi: 31 Ocak 2021].
 • İzmir Büyükşehir Belediyesi. https://twitter.com/izmirbld. [Erişim Tarihi: 31 Ocak 2021].
 • Kalfa, M. & Kocamaz, S. A. (2019). Sosyal Medyayı Kullanım Açısından Gençlik ve Spor Bakanlığının Analizi. Türk Spor Bilimleri Dergisi, 2(1), 8-21.
 • Karakoç, H. (2019). Halkla İlişkiler Aracı Olarak Sosyal Medya Kullanımı: Türkiye'deki Büyükşehir Belediyelerinin Sosyal Medya Hesapları Üzerine Bir Araştırma. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Antalya: Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Kaya, K. K. (2021). Planlı Dönem ve Halkla İlişkiler: Türk Kamu Yönetiminde Gerçekleştirilen Çalışmaların Eleştirel Bir Değerlendirmesi. Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi, 21(2), 399-420.
 • Kılıç, S. (2015). Kappa Testi. Journal Of Mood Disorders, 5(3), 142-144. doi: 10.5455/jmood.20150920115439.
 • Krippendorff, K. (2004). Content Analysis: An Introduction to Its Methodology. United Kingdom: Sage Publications.
 • Landis, J. R. & Koch, G. G. (1997). The Measurement of Observer Agreement for Categorical Data. Biometrics, 33(1), 159-174. doi: 10.2307/2529310.
 • Martín, A. S., Rosario, A. H., & Pérez, M. C. (2015). Using Twitter for Dialogic Communication: Local Government Strategies in the European Union. Local Government Studies, 41(3), 421-444. doi:10.1080/03003930.2014.991866
 • Mıhçıoğlu, C. (1970). Halkla İlişkiler Nedir. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 3(1), 91-108. doi: 10.1501/Egifak_0000000307.
 • Ökten, A. & Ağcasulu, H. (2021). #Takibetakip: Büyükşehir Belediyesi ve Başkanlarının Twitter Ağlarının Karşılaştırmalı İncelenmesi. İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, 6(1), 200-221. doi: 10.47107/inifedergi.875667.
 • Öztürk, C. & Vardarlier, P. (2020). Sağlığın Geliştirilmesi ve Sağlık İletişimi: Sağlık Kurumlarının Sosyal Medya Mecra Kullanımının İncelenmesi. Modern Leisure Studies, 2(1), 33-56.
 • Pekküçükşen, Ş. & Yıldırım, B. (2021). Pandemi Sürecinde Büyükşehir Belediyelerinin Halkla İlişkiler Aracı Olarak Sosyal Medya Kullanımı. OPUS International Journal of Society Researches, 18(43), 6708-6731. doi: 10.26466/opus.898016.
 • Peltekoğlu, F. B. (2018). Halkla İlişkiler Nedir?. İstanbul: Beta Basım Yayım Dağıtım.
 • Soyer, T. (2021). https://twitter.com/tuncsoyer. [Erişim Tarihi: 31 Ocak 2021]
 • Tarhan, A. (2012). Büyükşehir Belediyelerinin Sosyal Medya Uygulamalarına Halkla İlişkiler Modellerinden Bakmak. İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, (35), 79-101.
 • Taşkıran, H. B. (2019). Kamu Yönetiminde Vatandaş Katılımı ve Şeffaflığın Sağlanmasında Dijital İletişim Uygulamalarının Rolü. Amme İdaresi Dergisi, 52(1), 117-144.
 • TÜİK. (2021). Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçları, https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Adrese-Dayali-Nufus-Kayit-Sistemi-Sonuclari-2021-45500. [Erişim Tarihi: 1 Ocak 2022].
 • Türk Dil Kurumu. (2022). Güncel Türkçe Sözlük. https://sozluk.gov.tr/. [Erişim Tarihi: 14 Ocak 2022].
 • Türk, E. & Bayram, A. (2020). Halkla İlişkiler ve Kurumsal Yönetişim Bağlamında Sosyal Medyanın Kullanımı: Türkiye’deki Siyasi Partilerin Facebook ve Twitter Kullanımı Üzerine Bir Araştırma. Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, (33), 106-128. doi: 10.31123/akil.619413.
 • Uysal, Y. (2019). Ankara, İstanbul ve İzmir Büyükşehir Belediyeleri'nin Twitter Kullanımına Yönelik Eğilimleri ve Takipçilerinin Tepkileri Üzerine Bir Analiz. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 19(3), 239-258. doi: 10.18037/ausbd.632001.
 • Üste, A. N. & Irk, O. (2021). Belediye Başkanlarının ve Belediyelerin Twitter Etkinliklerinin Analizi: İzmir Örneklemi Üzerine Bir Değerlendirme. TURAN-SAM Uluslararası Bilimsel Hakemli Dergisi, 13(49), 271-280. doi: 10.15189/1308-8041.
 • We Are Social & Hootsuite. (2021). Digital 2021 Turkey, https://datareportal.com/reports/digital-2021-turkey. [Erişim Tarihi: 14 Kasım 2021].
 • Wukich, C. (2020). Connecting Mayors: The Content and Formation of Twitter Information Networks. Urban Affairs Review, 58(1), 1–35. doi: 10.1177/1078087420947182.
 • Yalçındağ, S. (1987). Kamu Yönetiminde Halkla İlişkiler. Halkla İlişkiler Sempozyumu - 87 içinde (s. 55–84). Ankara: Ankara Üniversitesi Basın-Yayın Yüksekokulu Yayınları.
 • Yavaş, M. (2021). https://twitter.com/mansuryavas06. [Erişim Tarihi: 31 Ocak 2021].
 • Yener, M. L. (2016). Kamu Kurumlarının Hakla İlişkiler Bölümlerinde Örgütlenme Sorunları ve Çözüm Önerileri. Erciyes İletişim Dergisi, 4(4), 136-154. doi 10.17680/akademia.09655.