Yönetim Muhasebesi Başlığı Altında Yayınlanan Akademik Çalışmaların Bibliyometrik Analizi

Problem: Yönetim muhasebesi başlığı altında yapılan çalışmaların genel görünümü, üniversitelere ve yazarlara dağılımı nasıldır? Bu başlık altında ortaya konulan çalışmalar hangi kaynaklarda yayın imkanı bulmaktadır? Amaç: Bu çalışmanın amacı yönetim muhasebesi başlığı kullanılarak yapılmış yayınların görünümünü ortaya koyarak yeni hazırlanacak çalışmalara rehber niteliğinde olmaktır.Önemi: Yapılacak çalışmalarda öncelikle alanla ilgili yapılan çalışmaların tespit edilmesi yani literatürün bilinmesi oldukça önemlidir. Yapılacak çalışmanın daha önce kimler tarafından çalışıldığı, hangi ülkelerin bu konularda öne çıktığı, yayının hazırlanmasından sonra hangi kanallarda yayın imkanı bulabileceği gibi sorular bu tarz çalışmalar ile cevaplanabilmektedir.Yöntemi: Bu çalışmada bibliyometrik analiz tekniği kullanılmıştır. Yönetim muhasebesi alanında 1980-2022 yılları arasında yayınlanmış çalışmalar ve bu çalışmalar arasındaki ilişkiler analiz edilmiştir.Veri Toplama Tekniği: Yönetim muhasebesi (management accounting) başlığı kapsamında yayınlanan akademik çalışmalar Web of Science veri tabanından çekilmiştir. Bu veri tabanından elde edilen veriler, VOSviewer yazılımı yardımı ile haritalama tekniğine göre analiz edilmiştir.Önemli Bulgular: Yönetim muhasebesi başlığı kapsamında 988 yayın incelenmiş ve en fazla yayının 2020 yılında yapıldığı, bu alandaki en çok yayının işletme finansmanı ve yönetim bilim alanlarında yer aldığı tespit edilmiştir. Ülkelerin yayın dağılımına bakıldığında İngiltere, üniversiteler değerlendirildiğinde ise Güney Avustralya Üniversitesi ve MARA Teknoloji Üniversitesi lider konumundadır. Bu başlık altında en fazla yayın, 11 adetle Gary Spraakman tarafından yapılmıştır.

___

 • Abdel-Kader, M., & Luther, R. (2008). The Impact of Firm Characteristics on Management Accounting Practices: A UK-Based Empirical Analysis. The British Accounting Review, 40(1), 2-27.
 • Bhimani, A., Horngren, C. T., Datar, S. M., & Foster, G. (2008). Management and Cost Accounting (4th Edition b.). UK: Prentice Hall.
 • Bozdemir, E., & Çivi, F. (2019). Standart Maliyet Yönteminin Görsel Haritalama Tekniğine Göre Bibliyometrik Analizi. Muhasebe ve Finansman Dergisi-(81), 59-84.
 • Burns, J., & Scapens, R. (2000). Conceptualizing Management Accounting Change: An Institutional Framework. Management Accounting Research, 11(1), 3-25.
 • Büyükmirza, K. (2015). Maliyet ve Yönetim Muhasebesi (20. Baskı b.). Ankara: Gazi Kitabevi.
 • Cadez, S., & Guilding, C. (2008). An Exploratory Investigation of an Integrated Contingency Model of Strategic Management Accounting. Accounting, Organizations and Society, 33(7-8), 836-863.
 • Chenhall, R. H. (2003). Management Control Systems Design Within Its Organizational Context: Findings From Contingency-Based Research And Directions For The Future. Accounting, Organizations and Society, 28(2-3), 127-168.
 • Chenhall, R., & Langfield-Smith, K. (1998). Adoption and Benefits of Management Accounting Practices: An Australian Study. Management Accounting Research, 9(1), 1-19.
 • Chenhall, R., & Morris, D. (1986). The Impact of Structure, Environment, and Interdependence on The Perceived Usefulness of Management Accounting Systems. The Accounting Review, 61(1), 16-35.
 • Cobo, M., López-Herrera, A., Herrera-Viedma, E., & Herrera, F. (2011). Science Mapping Software Tools: Review, Analysis, andCooperative Study Among Tools. Journal of the American Society for Information Science and Technology, 62, 1382-1402.
 • Demir, H., & Erigüç, G. (2018). Bibliyometrik Bir Analiz İle Yönetim Düşünce Sisteminin İncelenmesi. İş ve İnsan Dergisi, 5(2), 91-114.
 • DiMaggio, P., & Powell, W. (1983). The Iron Cage Revisited: Institutional Isomorphism and Collective Rationality in Organizational Fields. American Sociological Review, 48(2), 147-160.
 • Drury, C. (2007). Management and Cost Accounting (7th Edition b.). U.K.: Cengage Learning.
 • Ergin, H., & Elmacı, O. (2015). Maliyet ve Yönetim Muhasebesinde Yeni Açılımlar: Stratejik Yönetim Muhasebesi. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi(3(3)), 17-50.
 • Kaplan, R. S., & Johnson, H. (1987). Relevance Lost: The Rise and Fall of Management Accounting. Boston: Harvard Business School Press.
 • Koç, A., & Karabınar, S. (2021). Muhasebe Eğitimi Alanındaki Uluslararası Bilimsel Çalışmaların Bibliyometrik Analizi ve Türkiye’nin Konumu. Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, 13(24), 181-195.
 • López, O., & Hiebl, M. (2015). Management Accounting in Small and Medium-Sized Enterprises: Current Knowledge and Avenues for Further Research. Journal of Management Accounting Research, 27(1), 81-119.
 • Lukka, K., & Modell, S. (2010). Validation in Interpretive Management Accounting Research. Accounting, Organizations and Society, 35(4), 462-477.
 • Maas, K., Schaltegger, S., & Crutzen, N. (2016). Integrating Corporate Sustainability Assessment, Management Accounting, Control, and Reporting. Journal of Cleaner Production, 136, 237-248.
 • Meyer, J., & Rowan, B. (1977). Institutionalized Organizations: Formal Structure as Myth and Ceremony. American Journal of Sociology, 83(2), 340-363.
 • Otley, D. T. (1980). The Contingency Theory of Management Accounting: Achievement and Prognosis. Accounting, Organizations and Society, 5(4), 413-428.
 • Qian, W., Burritt, R., & Monroe, G. (2011). Environmental Management Accounting in Local Government: A Case of Waste Management. Accounting, Auditing & Accountability Journal, 24(1), 93-128.
 • Spraakman, G., O'Grady, W., Askarany, D., & Akroyd, C. (2015). Employers’ Perceptions of Information Technology Competency Requirements for Management Accounting Graduates. Accounting Education, 24(5), 403-422.
 • Zupic, I., & Čater, T. (2015). Bibliometric Methods in Management and Organization. Organizational Research Methods, 18(3), 429-472.