Eğlence Mekânları ve Yeni Medya: Mekânın Görünümleri Üzerine Bir Değerlendirme

Bu çalışma, eğlence mekanlarının toplumsal görünümlerini yeni medya üzerinden açıklamaya çalışmaktadır. Bilindiği üzere birey, toplumsal hayat içerisinde boş zaman faaliyetlerinde bulunmaktadır. Boş zaman faaliyetlerinin kişiye hem bireysel bazda hem de toplumsal bazda faydaları bulunmaktadır. Boş zamanları faaliyetlerinin özellikle dinlenme, mutlu olma, hoşça vakit geçirme gibi bireysel faydalarının yanında sosyalleşme gibi önemli toplumsal işlevleri de bulunmaktadır. Geçmişten günümüze farklı şekillerde gerçekleşen boş zaman faaliyetleri günümüzde, kent hayatının en fazla görülen toplumsal görünümlerinden biri olmuştur. Genellikle bir mekân etrafında gerçekleşen kentsel boş zaman faaliyetleri, kent hayatı içerisinde spor mekanları, alışveriş mekanları, eğlence mekanları gibi mekanlar etrafında yaşanmaktadır. Çalışmaya esas konu olan alan, eğlence mekanlarıdır. Eğlence mekanları, geçmişten günümüze farklı formlarda da olsa varlık göstermeye devam etmektedir. Bu formların son dönemde en görünür olanlarından birisi de kafelerdir. Günümüzde özellikle kent hayatı içerisinde oldukça yaygınlaşan kafeler önemli bir boş zaman mekanıdır. Farklı konseptleri, fiziksel yapıları, müşteri kitleleri ile kafeler hayat- yapı ekseninde önemli bir çalışma alanıdır. Son dönemlerde bu tarz eğlence mekanları bir boş zaman faaliyetinin ötesinde gösterişçi bir tüketimin nesnesi haline de gelebilmektedir. Bu mekanlarda bulunma ile birlikte mekânı göstergesel bir değer ölçüsünde sunma oldukça yaygınlaşmıştır. Bu çalışma da bir kafe olan Huqqa özelinde mekân ve birey arasındaki etkileşim, yeni medya üzerinden tartışılmış, anlamlandırılmaya ve yorumlanmaya çalışılmıştır. Bahsi geçen mekân İstanbul’un en ünlü alkolsüz eğlence mekanlarından biridir. Ayrıca boğaz kenarına konumlanmış olan ve de konsepti, fiziksel yapısı ve toplumsal hayatı itibari ile önemli bir eğlence alanı olan mekân değerli bir araştırma alanıdır. Bu bağlamda, çalışmada Google yorumları üzerinden netnografik bir analiz yapılmıştır. Çalışma sonucunda Google üzerinden elde edilen kafeye dair yorumlar derlenmiş ve ele alınmıştır. Temelde üç unsur ekseninde şekillenen yorumlar, mekân ve değer(fiyat), mekân ve kalite ile mekân ve toplumsal görünümler üzerinde kesişmektedir. Sonuç olarak, bir tüketim eyleminin gerçekleşmesi noktasında tek bir motivasyon unsurunun bulunmadığı görülmektedir. Başlı başına mekânın ve toplumsal görünümlerinin tüketim için bir itici olduğu görülmektedir.

Entertainment Spaces And New Media: an Evaluation on The Appearance of Space

This study tries to explain the social aspects of entertainment spaces through new media. As it is known the individual engages in leisure activities in social life. Leisure activities have benefits both on an individual and a social life. In addition to the individual benefits of leisure activities such as rest, being happy, having a good time, there are also important social functions such as socialization. Leisure activities that take place in different ways from past to present have become one of the most common social aspects of urban life today. Urban leisure activities that usually take place around a place are experienced aroud places such as, sports places, shopping places, entertainment places in urban life. The main subject of the study is the entertainment places. Entertainment places continue to exist, even in different forms from past to present. One of the most visible of these forms recently is cafes. Today, cafes which are very common especially in urban life, are an important leisure place. Cafes with their different concepts, physicial structures and costumers profiles are an important field for study the life-structure axis. In recent times, such entertainment places may become an object of pretentious consumption beyond a leisure time activity. With the presence of these spaces, presenting the space with an indicative value has become quite common. In this study, the interaction between space and the individual in Huqqa, which is a cafe, was discussed through new media, it was tried to be understood and interpreted. This place is one of the most famous non-alcoholic entertainment place in Istanbul. In addition, the location, which is locatedon the edge of the Bosphorus and is an important entertainment area with its concept, physical structure and social life, is a noteworthy research area. In this context, in the study, a netnographic analysis was made through Google comments. As a result of the study, comments about the cafe obtained through Google were compiled and discussed. The interpretations, which are basically shaped in three elements, intersect on space and value (price), space and quality, and space and social appearances. As a result, it seems that there is not a single motivation factor at the point of performing a consumption action. It is seen that the space and its social appearance are a driving force for consumption.

Kaynakça

Baudrillard, Jean. Tüketim Toplumu, (Çev: Hazal Deliçaylı & Ferda Keskin), İstanbul, Ayrıntı Yayınları, 2012.

Bocock, Robert. Tüketim, (Çev: İrem Kutluk), Ankara, Dost Yayınları, 2009. Castells, Manuel. Ağ Toplumunun Yükselişi: Enformasyon Çağı: Ekonomi, Toplum ve Kültür, (Çev. Ebru Kılıç), İstanbul, Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2013.

Constantinides, E., & Fountain, S. J. (2008). “Web 2.0: Conceptual Foundations and Marketing Đssues”, Journal of Direct, Data and Digital Marketing Practice, sayı: 9(3), s. 231-244.

Çağlak, U. (2012). “Kent Hayatında Sohbet ve Eğlence Mekanlarına Dair Bir İnceleme: Sohbet ve Eğlence Mekanları”, Opus Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, Sayı: 2, s. 7-21.

Çetin, Ensar. Gündelik Hayatın Sosyolojisi, İstanbul, İstanbul Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Yayınları, 2018.

Fromm, Erich. Sahip Olmak ya da Olmak, (Çev: Aydın Arıtan), İstanbul: Arıtan Yayınları, 2003.

Harvey, David. Sosyal Adalet ve Şehir, (Çev: Mehmet Moralı), İstanbul, Metis Yayınları, 2003.

Kozinets, R. V. (1998). “On Netnography: Initial Reflections on Consumer Research Investigations of Cybercultre”, Advances in Consumer Research, sayı: 25, s. 366-371.

Lafargue, Paul. Tembellik Hakkı, (Çev: Vedat Günyol), İstanbul, Telos Yayınları, 1996. Mayfield, Antony. What is Social Media, İCrossing, E-Book, 2008.

Russell, Bertrand. Aylaklığa Övgü, (Çev: Mete Ergin), İzmir, Cem Yayınları, 1999.

Senemoğlu, O. (2017). “Tüketim, Tüketim Toplumu ve Tüketim Kültürü: Karşılaştırmalı Bir Analiz”, İnsan & İnsan, sayı: 4(12), s. 66-86.

Turkan, I. (2012). “Alışveriş Tüketim Mabetleri: Sosyoekonomik Açıdan Mekân Tüketiminde Türkiye Örneği”, Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, Özel Sayı 2, s. 85-104.

Urry, John. Mekânları Tüketmek, (Çev: Rahmi Öğdül), İstanbul, Ayrıntı Yayınları, 1999. Williams, Raymond. Anahtar Sözcükler, (Çev: Savaş Kılıç), İstanbul, İletişim Yayınları, 2012.

İnternet Kaynakları

http://www.mku.edu.tr/files/1035-052cf60c-4db3-4d56-aad2-22234b6a0ae0.pdf, [Erişim tarihi: 10.07.2020].

https://wearesocial.com/digital-2020, [Erişim tarihi: 06.07.2020].

Kaynak Göster