GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN İŞSİZLİK KAYGI DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ; DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

Sanayi devriminin gerçekleşmesi ve yaşanan küresel krizler işsizliğin global bir sorun haline gelmesine neden olmuştur. Bu problem günümüzde artan genç işsizlik oranları ile birlikte üniversitede eğitim alan gençlerin gelecekteki işleri hakkında endişelenmesine neden olmaktadır. Sanat eğitimi almış kişiler için işsizlik, bireyin hem yetersiz hem yeteneksiz hissetmesi anlamı taşımaktadır. Bu bağlamda bu çalışmanın amacı Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencilerinin işsizlik kaygı düzeylerinin incelenmesidir. Araştırmada nicel araştırma modellerinden olan tekil arama modeli kullanılmıştır. Çalışmada ki veriler anket yöntemiyle toplanmıştır. Katılımcılara yönlendirilen bu anket iki bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde “Kişisel Bilgi Formu” alırken ikinci bölümde ise “İşsizlik Kaygı Ölçeği” yer almaktadır Anket sonucunda elde edilen veriler SPSS 22 programında analiz edilmiştir Çalışmanın evrenini 326 Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencisi oluşturmaktadır. Yapılan Kolmogorov-Smirnov testi sonucunda verilerin normal dağılmadığı tespit edilmesinden dolayı 2 bağımsız grubun incelenmesinde Mann Whitney U testi ,3 veya daha fazla grubun incelenmesinde ise Kruskall Walis H testi kullanılmıştır. Yapılan analizlerde anlamlı bir farklılık saptanmamış ve bulgular tek tek incelenmiştir.

___

 • Arslan, B. (2021). Üniversite öğrencilerinde sosyal görünüş kaygısı ve bağlanma stillerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi [Yüksek Lisans Tezi]. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi.
 • Akgün, S. S. (2019). Üniversite öğrencilerinin girişimcilik niyeti ile işsizlik kaygısı arasındaki ilişki [Yüksek Lisans Tezi]. Sakarya Üniversitesi.
 • Bozok, G. (2019). İzmir ilinde mesleki ve teknik eğitim alan lise öğrencilerinin işsizlik ve kariyer kaygılarının yapısal eşitlik modeliyle incelenmesi [Yüksek Lisans Tezi]. Dokuz Eylül Üniversitesi.
 • Coşkun Y. ve Akkaş G. (2009). Engelli çocuğu olan annelerin sürekli kaygı düzeyleri ile sosyal destek algıları arasındaki ilişki. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(1), 213- 227 https://dergipark.org.tr/en/pub/kefad/issue/59520/855982#article_cite
 • Çiftçi, S. (2018). İstihdam Yaratmayan büyümenin dinamikleri: Türkiye örneği [Yüksek Lisans Tezi]. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi.
 • Duran, S. (2021). Üniversite Öğrencilerinin İşsizlik Kaygısının Davranışsal İktisat Açısından İncelenmesi [Yüksek Lisans Tezi]. Iğdır Üniversitesi.
 • Dursun, S. ve Aytaç, S. (2009). Üniversite öğrencileri arasında işsizlik kaygısı, Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 28 (1), 71-84 https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/114014/
 • Ersoy-Kart, M.-Erdost, H.E. (2008). Unemployment worries among Turkish University students. Social Behaviour and Personality an İnternational Journal. 36 (2), 275-288 https://doi.org/10.2224/sbp.2008.36.2.275
 • Feldstein, M. S., & Ellwood, D. T. (1982). Teenage Unemployment: What is the Problem? Richard B. Freeman and David A. Wise, eds (Vol. Ed.), The Youth Labor Market Problem: Its Nature, Causes, and Consequences. 17-35 https://www.nber.org/papers/w0393
 • Karasar, N. (1998). Bilimsel araştırma yöntemi (9. Basım). Nobel Yayın Dağıtım.
 • Köknel, Ö. (1989). Genel ve klinik psikiyatri. Nobel Tıp Kitabevi.
 • Özder, H., Birinci, M., Zaifoğlu, P., ve Işıktaş, S., (2018). Okulöncesi ve sınıf öğretmeni adaylarının işsizlik kaygılarına ilişkin bir ölçek geliştirme çalışması. İş, Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, 20(2), 39-56
 • Özgüven, İ. E. (1994). Psikolojik testler. Yeni Doğuş Matbaası.
 • ILO (1982). Resolution concerning statistics of the economically active population, employment, unemployment and underemployment (ilo.org) adresinden 11.02.2022 tarihinde alınmıştır.
 • Tatoğlu, F. Y. (2010). Türkiye ve Avrupa Birliği üyesi ülkelerde işsizlik ve büyüme. İstanbul: Sahaflar Kitap Sarayı.
 • Tekin, A. N. (2015). Üniversite öğrencilerinde işsizlik kaygısı: Süleyman Demirel Üniversitesi öğrencileri üzerinde bir araştırma [Yüksek Lisans Tezi]. Süleyman Demirel Üniversitesi.
 • Tekin Tayfun, A. N., ve Korkmaz, A. (2016). Üniversite öğrencilerinde işsizlik kaygısı: Süleyman Demirel Üniversitesi öğrencileri üzerinde bir araştırma. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 17(8), 534– 558. https://doi.org/10.20875/sb.91461
 • TDK (2022). sozluk.gov.tr adresinden 16.10.2022 tarihinde alınmıştır.
 • TÜİK (2020). eatonak.org adresinden 29.10.2022 tarihinde alınmıştır.
 • Yetişensoy, O. (2019). Sosyal bilgiler öğretmeni adaylarının geleceğe yönelik işsizlik kaygısı düzeyleri ile öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumları arasındaki ilişkinin incelenmesi [Yüksek Lisans Tezi]. Atatürk Üniversitesi.