Hind Alt Kıtası Düşünce ve Tefsir Ekolleri

Öz  Hind alt kıtası İslâmiyet’in başlangıcından günümüze değin İslâm coğrafyasının ayrılmaz bir parçası olarak önemini sürdürmüştür. Bu önem gerek bölgede hızlı bir biçimde artan Müslüman nüfus, gerekse bölgedeki Müslümanlarca ortaya konan bilimsel çalışmalarla daha da artmıştır. Hintli Müslümanlar bir yandan yerli kültür ve medeniyeti özümserken öte yandan İslâm’ın ilk beşiği olan bölge ile irtibat halinde Tefsir, Hadis, Fıkıh, Kelam, Tasavvuf gibi İslâmî ilimlerin gelişmesine katkıda bulunmuşlar ve kurdukları eğitim müesseselerinde dinî eğitim vermişlerdir. Bu ilim adamlarının azımsanamayacak bir bölümü de Orta Asya menşelidir

Kaynak Göster

Chicago Bulgur, D . "Hind Alt Kıtası Düşünce ve Tefsir Ekolleri". Şarkiyat Mecmuası (2012 ): 207-211