KEMAN ÖĞRETİMİNDE VİBRATO BECERİSİNİN GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK BİR ÇALIŞMA

Öz Keman öğretiminde, öğretim süreci içerisinde sağ elde detache, legato, staccato, martele, spiccato ve ricochet gibi, sol elde ise pozisyon değiştirme, entonasyon, çift ses çalma, flajole, glissando ve vibrato gibi öğrenciye kazandırılması amaçlanan bir takım teknikler ya da beceriler vardır. Bu beceriler kazandırılmadan keman eğitiminin amacına ulaştığı söylenemez. Keman çalmada bu beceri edinimlerinin en önemlilerinden biri sol elin temel fonksiyonlarından vibratodur. Vibrato öğretilebilir bir beceridir. Ancak, yapılan kaynak taraması sonucunda, ülkemizde vibratoya yönelik olarak yapılan çalışmaların sınırlı kaldığı ve keman öğrencilerine vibrato öğretiminin yetersiz olduğu görülmüştür. Bugün bile vibrato öğretimi için hem yurt içi hem de yurt dışındaki kaynaklar çok sınırlı kalmış ve mevcut metotların çoğunda ise, öğretim için kapsanan konular genellikle dizi kalıpları, konum değiştirme ve yay teknikleri olmuş; ancak vibratoya yeterince yer verilmemiştir. Kaynak sınırlılığından dolayı bu beceri, ya keman eğitmenlerinin kendi öğretmenlerinden gördükleri şekilde, kendi yöntemleriyle öğrenciye kazandırılmaya çalışılmakta, ya da öğrenciler bu beceriyi deneme yanılma yoluyla geliştirmeye çalışmaktadırlar. Tüm bunlara ek olarak, keman eğitimi ders içeriklerine bakıldığında sadece 1978 yılı ders programında vibrato öğretiminden bahsedildiği, bundan sonraki ders programlarında ise bu konuya yeterince yer verilmediği görülmüştür. Bu sebeplerden dolayı çalışmada vibrato becerisinin geliştirilmesine yönelik alıştırmalar oluşturularak bir çalış- ma yöntemi ortaya konulmuş ve bu alıştırmaların daha da geliştirilebileceği düşünülerek literatüre kazandırılmaya çalışılmıştır

___

BÜYÜKAKSOY, F.; Keman Öğretiminde İlkeler ve Yöntemler, Armoni Yayıncılık, Ankara, 1997

CHESLOCK, L.; Introductory Study on Violin Vibrato, Research Studies inMusic, MD: Peabody Conservatory, Baltimore, 1931

FLESCH, C.; The Art of Violin Playing (Vols.1-2), Carl Flesh Publications, NewYork, 1939

GALAMIAN, I.; Principles of Violin Playing and Teaching, Prentice-Hall. Inc., USA, 1962

HARPER, K.; Two-finger Vibrato, American String Teacher Journal (Summer: 65-68), Fairfax, 1996

HAUCK, W.; Vibrato on the Violin, Bosworth & Co. Ltd., London, 1975

HAVAS, K.; ANew Approach to Violin Playing, Bosworth Co. Ltd., London, 1990

LAMB, N.; Guide to Teaching Strings, Brown Publishers, Dubuque: IA, 1990

LEE, K-W.; An Investigation of Left-Hand Vibrato Technique on The Violin, Unpublished Doctoral Thesis, Columbia University, USA, 1999

ROLLAND, P.; The Teaching of Action in String Playing, Bcosey and Hawkes Inc., New York, 1974

SEASHORE, C., E.; A Musical Ornament, The Vibrato, In Psychology of Music, Dover Publications, New York, 1947

UÇAN, A ve GÜNAY, E.; Eğitim Enstitüleri Müzik Bölümü Mektupla Öğretim Merkezi, Vibratoya Giriş, Keman 1633-7, Ankara, 1975

UÇAN, A.; Gazi Yüksek Öğretmen Okulu Müzik bölümü Müzik Alanı Birinci Yıl Programının Değerlendirilmesi, (H.Ü.M.E.S.E.F. Doktora Tezi), Müzik Eğitimi Yayınları, Ankara, (1982) 1996

UÇAN, Ali; Çevreden Evrene Keman Eğitimi Üzerine, Çağdaş Eğitim Dergisi, Yıl:5, Sayı:47, 19-47, Ankara, 1980

WEBER, M., J.; An İnvestigation of Selected Muscle Potential Activity in Violin/Viola Vibrato, Unpublished Doctoral Thesis, University of North Texas, Denton, USA, 1995

___

APA Çelenk, K . (2011). KEMAN ÖĞRETİMİNDE VİBRATO BECERİSİNİN GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK BİR ÇALIŞMA . Sanat Dergisi , 0 (19) , 49-64 .