BİR MANZARA PERFORMANSÇISININ PORTRESİ: NİKHİL CHOPRA

Bu çalışmanın amacı sanatçı Nikhil Chopra’nın performans içeriklerinin, yöntemlerinin, farklılıklarının incelenmesidir. Bu bağlamda resim, fotoğraf, tiyatro, beden arasında şekillenen performanslarında Chopra’nın manzarayı ve portreyi nasıl ele aldığına, karakter yaratma tercihlerine, zaman kavramına, sanat tarihsel referanslara, bireysel anlatılara ve yöntemlere değinilmiştir. Ayrıca Chopra’nın, “Pamuk Üzerine Kömür, Sir Raja III-Bütün Bu Topraklarla Ne Yapacağım, Sir Raja III’ün Ölümü, Sir Raja II, Yog Raj Chitrakar: Bellek Çizimleri IX, Yog Raj Chitrakar: Bellek çizimleri VI ve Manzara Boyunca bir çizgi Çizmek: Çadır” performansları hikâyeleri, uygulama süreçleri ve sonuçları açısından ele alınmıştır. Chopra’nın performanslarında toplumsal, kültürel ve tarihi olayları, bireysel geçmişine dayanan hikâyelerde kurguladığı; bu hikâyelerde geçmişinden hareketle bazı karakterler yarattığı ve anlatısını bu karakterler aracılığıyla aktardığı görülmüştür. Performanslarında manzara geleneksel yöntemlerle çizildiği halde; sürece yayılan performanslarında deneyimlenebilir, yaşayan, sabit olmayan bir form kazanmıştır. Portre, cinsiyet rollerine dayanan, tanınamayacak kadar değişen bedeninde yenilikçi yöntemlerle sunduğu bir biçim olmuştur. Performanslarında zamanın, mekânın, bedenin durağan olmadığı; Chopra’nın performanslarının hem öznesi hem nesnesi olduğu sonucuna varılmıştır. Çalışma süresince Nikhil Chopra’nın web sayfasından, çalışmaları ve manifestolarından, Chopra ile yapılan röportajlardan faydalanılmıştır. Sanat tarihçisi, sanat eleştirmeni ve sanatçının kendi düşüncelerine yer verilmiştir. Kütüphane, arşiv ve süreli yayınlardan tarama, inceleme işlemi yapılmıştır.

A PORTRAIT OF A LANDSCAPE PERFORMANCE ARTIST: NIKHIL CHOPRA

This study aims to analyze the contents, methods, and differences of Nikhil Chopra's performances. In this context, Chopra's approach to scenery and portrait, his character development choices, the concept of time, references to art history, personal narratives, and methods were addressed, amongst his performances that are shaped between art, photography, theatrics, and body. Also Chopra's performance narratives: "Coal on Cotton", "Sir Raja III - What Am I To Do With All This Land", "Sir Raja III's Death", "Sir Raja II", "Yog Raj Chitrakar: Memory Drawing IX", "Yog Raj Chitrakar: Memory Drawing IV" and "Drawing a Line through Landscape: The Tent" were discussed in terms of application processes and conclusions. In his performances, Chopra fictionalizes social, cultural, and historical events in stories based on his individual past; In these stories, it was seen that he created some characters based on his past and conveyed his narrative through these characters. Although the landscape was drawn with traditional methods in his performances, his performances that belong in a continuum have acquired an experienceable, living, unstable form. The portrait has been a form presented with innovative methods by his body that changes beyond recognition based on gender roles. It is concluded that in his performances time, place, and the body is not stationary and that they are both the subject and object in Chopra's performances. During the study, Nikhil Chopra's web page, his works and manifestos, and interviews with Chopra were used. The thoughts of the art historian, art critic, and artist are included. Scans, analysis from the library, archives, and periodicals were carried out.

Kaynakça

Referans1 Blazwick, I. (2010, Temmuz Ağustos). Tapınak/ beyaz Kp/ Laboratuvar. Sanat Dünyamız(117).

Referans2 Chopra, N. (2013, Temmuz 24). Nikhil Chopra: Coal on Cotton. (A. Pellerin, Röportaj Yapan)

Referans3 Chopra, N. (2019, Temmuz 04). Nikhil Chopra – interview: ‘I try to hold a mirror up to the world and capture what is being reflected’. (S. A. THOMAS, Röportaj Yapan)

Referans4 Fineberg, J. (2014). 1940'tan Günümüze Sanat. (G. E. Yılmaz, Çev.) İzmir: Karakalem Kitapevi yayınları.

Referans5 Ginwala, N. (2017). Nikhil Chopra. Eylül 09, 2020 tarihinde www.documenta14.de: https://www.documenta14.de/en/artists/13535/nikhil-chopra adresinden alındı.

Referans6 Ginwala, N. (2017). Nikhil Chopra: Drawing a Line through Landscape. Eylül 11, 2020 tarihinde https://www.artsy.net/show/piramal-art-foundation-nikhil-chopra-drawing-a-line-through-landscape adresinden alındı.

Referans7 Heartney, E. (2008/2008). Sanat ve Anlatı- Mostmodern Öyküleme. E. Heartney içinde, Sanat & Bugün (O. Akınhay, Çev.). İstanbul: Akbank. Referans8 Hicks, A. (2015). Küresel sanat Pusulası- 21. Yüzyıl Sanatında Yeni Yönelimler. (D. Şendil; M. Haydaroğlu, S. Evren, Çev.). İstanbul: Yapı Kredi Yayınları

Referans9 Leppert, R. (2017). Sanatta Anlamın Görüntüsü. (İ. Türkmen, Çev.) İstanbul: Ayrıntı Yayınları.

Referans10 O'Doherty, B. (2010). Beyaz Küpün İçinde Galeri Mekanının İdeolojisi. (A. Antmen, Çev.) İstanbul: Sel Yayıncılık.

Referans11 Overton, T. (2016/2019). Önsöz Çitler Aşağı. J. Berger içinde, Manzaralar (B. Eyüboğlu, Ö. Dalkıran, & O. Tecimen, Çev., s. 11). İstanbul: Metis Yayınları.

Referans12 TDK. (2020). Güncel Türkçe Sözlük. Eylül 08, 2020 tarihinde https://sozluk.gov.tr/ adresinden alındı.

Referans13 Baker, U. (2014). 24 Şubat 1998 Tarihli Ders. Sanat ve Arzu. (T. Açık, Derleyici) İstanbul: İletişim Yayınları.

Kaynak Göster

APA Ünay, S , Akbulut, D . (2021). BİR MANZARA PERFORMANSÇISININ PORTRESİ: NİKHİL CHOPRA . Sanat Dergisi , (37) , 67-79 . DOI: 10.47571/ataunigsfd.862054