TÜRKÇE SÖZLÜK'TE A-Ç HARFLERİYLE BAŞLAYAN MATEMATİK TERİMLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

Bir dilde bilim, sanat ve meslek gibi birçok uzmanlık alanında kullanılan, genel dildeki kelimelerden anlam bakımından ayrılan özel sözcüklere terim denir. Anlamları sabit ve yoruma kapalı olan terimler, bir dilin gelişmişlik ve kültür seviyesini de göstermektedir. Her dil, ihtiyacı olan terimi üretmeye elverişlidir. Türkçede de özellikle Cumhuriyet döneminde terimlere Türkçe karşılık bulma çalışmaları yürütülmüştür. Çalışmamızda  Türkçe Sözlük’te geçen ve A-Ç harfleriyle başlayan matematik terimleri yapı, anlam ve köken bakımından incelenecektir. Terimlerin hangi yöntemle oluşturuldukları verilip, kelimelerin kök ve aldıkları ekler ayrıntılı olarak sunulacaktır.

___

  • Akalın, Ş. Halûk vd. (2012), Türkçe Sözlük. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.Aksan, Doğan (2009), Anlambilim Konuları ve Türkçenin Anlambilimi. Ankara: Engin Yayınları.Clauson, Sir Gerard (1972), An Etimological Dictionary of Pre-Thirteenth Century Turkish, Oxford: Clarendon Press.Deny, John (2012), Türk Dil Bilgisi, “Modern Türk Dil Bilgisi Çalışmalarının Kapsamlı İlk Örneği”, Çev. Ali Ulvi ERÖVE (1941), (Kabalcı Yayınları, 2012 Yayımı.)Dilaçar, Agop (1957), “Terim Nedir?” Türk Dili, C IV. Ankara.Ergin, Muharrem (2013), Türk Dil Bilgisi. İstanbul: Bayrak Yayınları.Kaplan, Mehmet (1982), Kültür ve Dil. İstanbul: Dergah.Karaman, Burcu İ. (2017), Terimbilimi. İstanbul: Bilge Yayınları.Korkmaz, Zeynep (2009), Türkiye Türkçesi Grameri (Şekil Bilgisi). Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.Mansuroğlu, Mecdut (1988). (çev. Mehmet Akalın). “Karahanlıca”. Tarihî Türk Şiveleri. Ankara, s. 133-171.Nişanyan, Sevan (2012), Sözlerin Soyağacı Çağdaş Türkçenin Etimolojik Sözlüğü. İstanbul: Everest Yayınları.Özdemir, Emin (1973), Terim Hazırlama Kılavuzu. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.Sağlam, Musa Yaşar (2007), Türkçedeki Terim Sorunsalı. Türkbilig, Ankara, cilt: 14, sayı: güz, s.168-176.Şenyapılı, Önder (1998), Her Sözcüğün Bir Öyküsü Var. Ankara: ODTÜ Geliştirme Vakfı Yayıncılık.Topaloğlu, Ahmet (1989), Dil Bilgisi Terimleri Sözlüğü. İstanbul: Ötüken.Vardar, Berke (1998), Açıklamalı Dilbilim Terimleri Sözlüğü. İstanbul: ABC Kitabevi.Zülfikar, Hamza (2011), Terim Sorunları ve Terim Yapma Yolları. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.

___

APA Yıldız, Ş. (2019). TÜRKÇE SÖZLÜK'TE A-Ç HARFLERİYLE BAŞLAYAN MATEMATİK TERİMLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME . Sanal Türkoloji Araştırmaları Dergisi , 4 (3) , 1-21 .