Çoksesli Bir Anlatı Ya Da Kanlar Ülkesinde Karnaval

Süreyyya Evren,  postmodern anlatı unsurlarını tüm eserlerine sindirmiş son dönem Türk yazınının önemli temsilcilerinden biridir.  Evren’in 1999 yılında yayımladığı Kanlar Ülkesinde Karnaval isimli romanı postmodern anlatı unsurlarının temel bir ögesi olan çoğulcu estetik çerçevesinde, okuyucuya 80’li yıllardan 8000’li yıllara uzanan çoksesli bir anlatı yelpazesi sunar. Bu çalışmada Evren’in ‘Kanlar Ülkesinde Karnaval’ anlatısı çoğulcu estetik çerçevesinde biçim ve içerik olarak incelenmiştir. 

___

  • The Editors of Encyclopaedia Britannica. (2018, Mayıs 1). Jean Baudrillard. Encyclopaedia Britannica: https://www.britannica.com/biography/Jean-Baudrillard adresinden alınmıştırAPAYDIN, M. (2008). Postmodernizmin Değeri Dışlayan 'Çoğulcu Estetik'i ve Bunun 1980 Sonrası Türk Romanına Yansımaları. 1980 Sonrası Türk Romanı Sempozyumu (s. 27-35). Kayseri : Erciyes Üniversitesi Yayınları.ASLAN, S. (2000, Aralık 4). En Fazla Kaç 'Y' Yan yana Gelir? Milliyet Sanat.ATEŞ, N. (2018, Nisan 30). Bugün ile Gelecek Arasında Bir Şiddet. Blogspot: http://surmetinler.blogspot.com.tr/2007/05/bugn-ile-gelecek-arasnda-bir-iddet.html adresinden alınmıştırBritannica. (2018, 04 27). Christianity.BURNETT, K. (2000). Bir Hipermetinsel Tasarım Kuramına Doğru. Varlık, 6-15.Büyük Türkçe Sözlük. (2013). Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.Chadwick, O. (1996). History of Christianity. New York: St. Martin's Press.ÇELİK, S. D. (2005). Yeni Tarihselcilik Kuramı ve Türk Edebiyatında Postmodern Tarihi Romanları. Ankara: Akçağ Yayınları.ECEVİT, Y. (2016). Türk Romanında Postmodernist Açılımlar. İstanbul: İletişim Yayınları.EVREN, S. (2006). Kanlar Ülkesinde Karnaval. İstanbul : Versus Kitap.GÜNGÖR, A. C. (2014). Auteur Kuramı ve Metin Erksan Sineması. International Journal of Social Science, 83.KIPÇAK, A. (2018, Mart). Günümüz Türk Romanında Postmodern Eğilimler. Vapur Edebiyat, s. 33.Yazmak Tünel Kazmak Gibidir. (2001, Mayıs 31). Cumhuriyet Kitap, s. 12.
Sanal Türkoloji Araştırmaları Dergisi-Cover
  • ISSN: 1301-9155
  • Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
  • Başlangıç: 1996
  • Yayıncı: Şükrü Haluk AKALIN