HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN AĞRI İNANÇLARI VE AĞRI KORKULARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

Araştırma hemşirelik öğrencilerinin ağrı inançları ve ağrı korkuları arasındaki ilişkinin incelenmesi amacıyla tanımlayıcı olarak yapılmıştır. Araştırmanın verileri Ankara’da bulunan bir devlet üniversitesinin Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü’nde eğitim gören ve araştırmaya katılmaya gönüllü 391 öğrenciden toplanmıştır. Verilerin toplanmasında Tanıtıcı Özellik Formu, Ağrı İnançları Ölçeği, Ağrı Korkusu Ölçeği-III kullanılmıştır. Verilerin analizinde sayı, yüzde, ortalama, standart sapma, minimum ve maksimum değerleri ile Bağımsız Gruplar t Testi, Tek Yönlü ANOVA Testi ve Tukey Testi kullanılmıştır. Ölçekler ve alt boyut puanları arasındaki ilişki Pearson korelasyon testi ile analiz edilmiştir. Araştırmada, öğrencilerin ağrı inançları puan ortalaması 3.15±0.56, ağrı korkusu puan ortalaması 2.86±0.57 bulunmuştur. Ağrı inançları ile ağrı korkusu arasında negatif yönlü çok zayıf bir ilişki bulunmuştur (r=-.105, p=0.038). Buna göre ağrı inançları yüksek olan öğrencilerin ağrı korkusu azalmaktadır. Ayrıca ağrının sebebini psikolojik nedenlere bağlayan öğrencilerin, şiddetli ağrı korkusu azalmakta, hafif ağrı korkusu artmaktadır. Ağrının nedenini organik nedenlere bağlayan öğrencilerin hafif ağrı korkusu ve tıbbi ağrı korkusu azalmaktadır. Çalışmamızda öğrencilerin cinsiyet, okudukları sınıf, ağrısı olduğunda farmakolojik ve nonfarmakolojik yöntem kullanma durumu ve ağrı yaşama sıklığı ile ölçek alt boyut puanları arasında anlamlı farklılık olduğu belirlenmiştir. Araştırmada ağrı inançları ve ağrı korkusunun müfredatta ele alınması ve ağrı değerlendirmesi ve ağrıya yaklaşım konusunun bakım uygulamalarına entegre edilmesi önerilmektedir.

Kaynakça

Kuru T, Yeldan İ, Zengin A, ve ark. Erişkinlerde ağrı ve farklı ağrı tedavilerinin prevalansı. Ağrı 2011; 23(1):22-27.

Kocaman G. Ağrı-Hemşirelik Yaklaşımları (1. basım). Saray Tıp Kitabevleri, İzmir 1994.

Potter PA, Perry AG. Fundamentals of Nursing (7th ed). Mosby Elsevier, Canada 2009; pp 1052-1083.

Çelik S. Batın ameliyatından 24-48 saat sonra hastaların ağrı düzeyleri ve uygulanan hemşirelik girişimleri. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 2013; 2(3):325-330.

Aygin D, Var G. Travmalı hastanın ağrı yönetimi ve hemşirelik yaklaşımları. Sakarya Medical Journal 2012; 2:61-70.

Özveren H, Uçar H. Öğrenci hemşirelerin ağrı kontrolünde kullanılan farmakolojik olmayan bazı yöntemlere ilişkin bilgileri. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Dergisi 2009; 16(3):59-72.

Sloman R, Rosen G, Rom M, Shir Y. Nurses’ assessment of pain in surgical patients. Journal of Advanced Nursing 2005; 52(2):125-132.

Öztunç G, Kılıç M. Ağrı kontrolünde kullanılan yöntemler ve hemşirenin rolü. Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi 2012; 7(21):35-51.

Yılmaz F, Atay S. Hemşirelik öğrencilerinin klinik ağrı yönetimi. Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi 2014; 1(2):32-41.

Özer N, Bölükbaşı N. Postoperatif dönemdeki hastaların ağrıyı tanımlamaları ve hemşirelerin ağrılı hastalara yönelik girişimlerinin incelenmesi. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 2001; 4(1):7-17.

Demir Y, Yıldırım UY, İnce Y, Türken K, Kaya M. Hemşirelerin ağrı yönetimi ile ilgili bilgi davranış ve klinik karar verme durumunun belirlenmesi. Çağdaş Tıp Dergisi 2012; 2(3):162-172.

Babadağ B, Alparslan GB. Hemşirelik öğrencilerinin ağrı inançları. Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi 2017; 26(6):244-250.

Akkaya DA, Yıldırım M, Yorulmaz H. Hemşirelik ile ilk ve acil yardım bölümü öğrencilerinin ağrı ile ilgili inanç ve yaklaşımlarının belirlenmesi. JAMER 2019; 4(2):47-56.

Birge ÖA, Mollaoğlu M. Hastaların ağrı inançları ve ağrıyı yönetmede kullandıkları ilaç dışı yöntemler. Ağrı 2018; 30(2):84-92.

Berk SHÖ, Bahadır G. Kronik ağrı yaşantısı ve ağrı inançları. Ağrı 2007; 19(4):5-15.

Sharp TJ. Chronic pain: A reformulation of the cognitive behavioral model. Behaviour Research and Therapy 2001; 39(7):787-800.

Koçoğlu D, Özdemir L. Yetişkin nüfusta ağrı ve ağrı inançlarının sosyo-demografik ekonomik özelliklerle ilişkisi. Ağrı 2011; 23(2):64-70.

Walsh DA, Radcliffe JC. Pain beliefs and perceived physical disability of patient with chronic low back pain. Pain 2002; 97(1):23-31.

Berker E, Dinçer N. Chronic pain and rehabilitation. Ağrı 2005; 17(2):10-6.

Erdine S. Ağrı (3. basım). Nobel Tıp Kitabevleri, Ankara 2007; ss 37-40.

Geisser ME, Haig AJ, Theisen ME. Activity avoidance and function in persons with chronic back pain. Journal of Occupational Rehabilitation 2000; 10(3):215-227.

Aslan EF. Ağrı Doğası ve Kontrolü (2. basım). Akademisyen Tıp Kitabevi, Ankara 2014; ss 35-117.

Ünver S, Turan FN. Ağrı korkusu ölçeği-III’ün Türkçe geçerlilik ve güvenirlik çalışması. Ağrı 2018; 30(1):18-27.

McNeil DW, Rainwater AJ. Development of the fear of pain questionnaire-III. Journal of Behavioral Medicine 1998; 21(4):389-410.

Fındık YÜ, Topçu YS. Cerrahi girişime alınış şeklinin ameliyat öncesi anksiyete düzeyine etkisi. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Dergisi 2012; 19(2):22-33.

Zale EL, Lange KL, Fields SA, Ditre JW. The relation between pain-related fear and disability: A meta-analysis. J Pain 2013; 14(10):1019-1030.

Ay ZY, Çağlar F, Orun B, Uskun E. Hastaların ağız sağlığı, dental anksiyete düzeyleri ve olası belirleyicileri ile ilgili bildirimlerinin ölçek sonuçlarıyla tutarlılığı. SDÜ Sağ Bil Der 2014; 5(2):56-61.

Demircan S, Ataş M, Altunel O, Gülhan A, Zararsız G. The impact of anxiety on cooperation and ıntraoperative pain in patients undergoing cataract surgery. Journal of Glaucoma-Cataract 2015; 10(4):278-282.

Edwards LC, Pearce SA, Turner-Stokes L, Jones A. The pain beliefs questionnaire: An investigation of beliefs in the causes and consequences of pain. Pain 1992; 51(3):267-272.

Hopkins KD, Weeks DL. Tests for normality and measures of skewness and kurtosis: their place in research reporting. Educational and Psychological Measurement 1990; 50:717-729.

De Carlo LT. On the meaning and use of kurtosis. Psychological Methods 1997; 2 (3):292-307.

Akgül A, Çevik O. İstatistiksel Analiz Teknikleri. Emek Ofset, Ankara 2003.

Uzunçakmak T, Kılıç M. Hemşirelik öğrencilerinin ağrı deneyimleri ve baş etmede kullandıkları yöntemler. Ağrı 2017; 29(3):117-121.

Allcock N, Standen P. Student nurses experience of caring for patients in pain. Int J Nurs Stud 2001; 38(3):287-295.

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { eujhs1040425, journal = {Sağlık Bilimleri Dergisi}, issn = {1018-3655}, address = {[email protected]}, publisher = {Erciyes Üniversitesi}, year = {2021}, volume = {30}, pages = {316 - 325}, doi = {10.34108/eujhs.1040425}, title = {HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN AĞRI İNANÇLARI VE AĞRI KORKULARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ}, key = {cite}, author = {Kılıçarslan, Fatma Nur and Erek Kazan, Ebru} }
APA Kılıçarslan, F. N. & Erek Kazan, E. (2021). HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN AĞRI İNANÇLARI VE AĞRI KORKULARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ . Sağlık Bilimleri Dergisi , 30 (3) , 316-325 . DOI: 10.34108/eujhs.1040425
MLA Kılıçarslan, F. N. , Erek Kazan, E. "HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN AĞRI İNANÇLARI VE AĞRI KORKULARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ" . Sağlık Bilimleri Dergisi 30 (2021 ): 316-325 <
Chicago Kılıçarslan, F. N. , Erek Kazan, E. "HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN AĞRI İNANÇLARI VE AĞRI KORKULARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ". Sağlık Bilimleri Dergisi 30 (2021 ): 316-325
RIS TY - JOUR T1 - HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN AĞRI İNANÇLARI VE AĞRI KORKULARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ AU - Fatma Nur Kılıçarslan , Ebru Erek Kazan Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.34108/eujhs.1040425 DO - 10.34108/eujhs.1040425 T2 - Sağlık Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 316 EP - 325 VL - 30 IS - 3 SN - 1018-3655- M3 - doi: 10.34108/eujhs.1040425 UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Sağlık Bilimleri Dergisi HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN AĞRI İNANÇLARI VE AĞRI KORKULARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ %A Fatma Nur Kılıçarslan , Ebru Erek Kazan %T HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN AĞRI İNANÇLARI VE AĞRI KORKULARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ %D 2021 %J Sağlık Bilimleri Dergisi %P 1018-3655- %V 30 %N 3 %R doi: 10.34108/eujhs.1040425 %U 10.34108/eujhs.1040425
ISNAD Kılıçarslan, Fatma Nur , Erek Kazan, Ebru . "HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN AĞRI İNANÇLARI VE AĞRI KORKULARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ". Sağlık Bilimleri Dergisi 30 / 3 (Aralık 2021): 316-325 .
AMA Kılıçarslan F. N. , Erek Kazan E. HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN AĞRI İNANÇLARI VE AĞRI KORKULARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ. JHS. 2021; 30(3): 316-325.
Vancouver Kılıçarslan F. N. , Erek Kazan E. HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN AĞRI İNANÇLARI VE AĞRI KORKULARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ. Sağlık Bilimleri Dergisi. 2021; 30(3): 316-325.
IEEE F. N. Kılıçarslan ve E. Erek Kazan , "HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN AĞRI İNANÇLARI VE AĞRI KORKULARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ", Sağlık Bilimleri Dergisi, c. 30, sayı. 3, ss. 316-325, Ara. 2021, doi:10.34108/eujhs.1040425
Sağlık Bilimleri Dergisi
  • ISSN: 1018-3655
  • Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
  • Yayıncı: Erciyes Üniversitesi

17b7.3b

Sayıdaki Diğer Makaleler

PERİNATAL YAS YOĞUNLUĞU ÖLÇEĞİ’NİN TÜRKÇE’YE UYARLANMASI: GEÇERLİK VE GÜVENİLİRLİK ÇALIŞMASI

Miray Özgür KÖNEŞ, Meltem MECDİ KAYDIRAK, Sinem BAYTAR, İnci YETKİN, Filiz KIZOĞLU, Ümran OSKAY

İDRAR YOLU ENFEKSİYONU OLAN ÇOCUĞA SAHİP ANNELERİN BİLGİ VE UYGULAMALARI

Ali BOZKURT, Derya EVGİN, Nalan GÖRDELES BEŞER

COVID-19, TELE-SAĞLIK VE TELE-HEMŞİRELİK

Bahar ASLAN DOĞAN, Ebru GÜL

ÇOCUKLARIN DİŞ TEDAVİLERİNDE YAPILAN DERİN SEDASYON İŞLEMLERİNDE NON-İNVAZİV MEKANİK VENTİLASYON VE NAZAL KANÜL KULLANIMININ KARŞILAŞTIRILMASI

Seher ORBAY YAŞLI, Dilek GÜNAY CANPOLAT, Ahmet Emin DEMİRBAŞ

HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN EĞİTSEL AMAÇLI SOSYAL AĞ KULLANMA ÖZ-YETERLİK ALGILARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Sevim ÇELİK, Elif KARAHAN, Dilek YILDIRIM TANK

AŞIRI MADDE KAYIPLI SÜT AZI DİŞLERİNDE BİR PREFABRİK KOMPOZİT KRONUN BAŞARISININ KLİNİK VE RADYOLOJİK DEĞERLENDİRİLMESİ

Nezate DADAKOĞLU, Burcu Nihan YÜKSEL, Şaziye ARAS

CERRAHİ HASTALARINDA GÖRÜLEN AĞRI, ANKSİYETE VE UYKU SORUNLARINDA AROMATERAPİNİN YERİ

Seda AKUTAY, Mürüvvet BAŞER

ORAL VE MAKSİLLOFASİYAL RADYOLOJİ’DE YAPAY ZEKA

Muhammed Yasir ÖZKESİCİ, Selmi YILMAZ

HAYVANLARDA CORONAVİRUS ENFEKSİYONLARI VE COVID-19

Ayhan ATASEVER, Ali Sefa MENDİL, Görkem EKEBAŞ

SAĞLIK KURULUNA SİLAH RUHSATI ALMAK, SİLAHLI GÜVENLİK OLMAK İÇİN BAŞVURAN KİŞİLERİN MİZAÇ KARAKTER, D TİPİ KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ, ALEKSİTİMİ VE DÜRTÜSELLİK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

Filiz ÖZSOY, Müberra KULU