Türkiye’de yaşayan Suriyeli gençlerin sosyokültürel dinamikleri, sosyal işlevsellikleri ve yaşam kaliteleri üzerine bir değerlendirme

Türkiye’deki en büyük Suriyeli göçmen grubunu gençler oluşturmaktadır. Suriyeli gençlerin topluma katılımlarında önemli değişkenler olarak sosyal işlevsellik ve yaşam kalitelerinin artırılması, daha sağlıklı bir toplum inşası için gerekli görülen müdahaleleri bir bütün olarak kapsamaktadır. Bu doğrultuda Suriyeli gençlerin sosyokültürel değişkenler üzerinden sosyal işlevsellikleri ve yaşam kalitelerinin betimlenebilmesinin amaç edinildiği çalışmada 28 Suriyeli genç ile derinlemesine görüşmeler yapılmıştır. Yapılan görüşmeler sonucunda Suriyeli gençlerin sosyokültürel dinamiklerinin göç öncesi sürece göre farklılaşmaya başladığı ve Türkiye’deki gündelik yaşama bir uyum sürecinde oldukları fark edilmiş, toplumda işlevsel olmaya başladıkları keşfedilmiştir. Eğitime katılımda, göç öncesine göre oldukça işlevsel olunduğu ve gençlerin yaşam kalitelerinin yükseldiği görülmüştür. Öte yandan sağlık ve sosyal faaliyetlere katılım temalarında da işlevselliğin istendik yönde olduğu ve yaşam kalitelerinin arttığı keşfedilmiştir. Ancak sosyal işlevselliğin ve yaşam kalitesinin barınma ve istihdam koşulları üzerinden yapılan değerlendirmesinde Suriyeli gençlerin çeşitli zorluklarla mücadele etmek zorunda olduğu ve Türkiye’de barınma ve istihdam hizmetlerine katılımda birçok güçlüğün yaşandığı belirlenmiştir. Suriyeli gençlerin işlevsel bir şekilde yaşama katılımlarının sağlanması için barınma ve istihdam temalarındaki olanakların iyileştirilmesi gerektiği ortaya çıkmıştır.

An evaluation on the socio-cultural dynamics, social functionality and quality of life of Syrian youth living in Turkey

Syrian youth is the largest Syrian immigrant group in Turkey. Social functionality and quality of life, as important variables that show the participation of Syrian youth in society, cover the interventions considered necessary for the construction of a functional society as a whole. In this direction, in-depth interviews were conducted with 28 Syrian youth in the study, which aimed to determine the social functionality and quality of life of Syrian youth through sociocultural variables. As a result of the interviews, it was discovered that the socio-cultural dynamics of the Syrian youth began to differ when they compare with the pre-migration process and they were in a process of adaptation to the daily life in Turkey, and they began to be functional in the society. It has been observed that participation in education is quite functional compared to pre-migration and the quality of life of the youth has increased. On the other hand, it was discovered that functionality was in the desired direction and quality of life increased in the themes of participation in health and social activities. However, in the evaluation of social functionality and quality of life based on housing and employment conditions, it has been determined that Syrian youth have to struggle with various difficulties and there are many difficulties in reaching in housing and employment services in Turkey. It has emerged that opportunities in the themes of housing and employment should be improved in order to ensure the functional participation of Syrian youth in life.

___

 • Bauböck, R., & Tripković, M. (Eds.) (2017). The Integration of Migrants and Refugees: An EUI Forum on Migration, Citizenship and Demography. Fiesole: European University Institute Robert Schuman Centre for Advanced Studies. Retrieved from http://www.eui.eu/Projects/TheForum/Home.aspx
 • Bosc, M. (2000). Assessment of Social Functioning in Depression. Comprehensive Psychiatry, 41(1), 63–69. https://doi.org/10.1016/S0010-440X(00)90133-0
 • Bottomley, A. (2002). The cancer patient and quality of life. The Oncologist, 7(2), 120–125. https://doi.org/10.1634/theoncologist.7-2-120
 • Büyükhan, M., & Karagöl, E. T. (2021). Suriyeli Çocukların Eğitime Erişimi Önündeki Engeller: Ankara İli Örneği. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 25(3), 941–972. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tsadergisi/issue/66172/846975
 • Büyükikiz, K. K., & Çangal, Ö. (2016). Suriyeli Misafir Öğrencilere Türkçe Öğretimi Projesi Üzerine Bir Değerledirme. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi, 5(3). Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/teke/issue/25000/263931
 • Calman, K. C. (1984). Quality of life in cancer patients--an hypothesis. Journal of Medical Ethics, 10(3), 124–127. https://doi.org/10.1136/jme.10.3.124
 • Chick, G., Hsu, Y.‑C., Yeh, C.‑K., Hsieh, C.‑M., Bae, S. Y., & Iarmolenko, S. (2016). Cultural Consonance in Leisure, Leisure Satisfaction, Life Satisfaction, and Self-Rated Health in Urban Taiwan. Leisure Sciences, 38(5), 402–423. https://doi.org/10.1080/01490400.2016.1141734
 • Coyne, J. C., Kessler, R. C., Tal, M., Turnbull, J., Wortman, C. B., & Greden, J. F. (1987). Living with a depressed person. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 55(3), 347–352. https://doi.org/10.1037/0022-006X.55.3.347
 • Çeri, V., Beşer, C., Perdahlı Fiş, N., & Arman, A. (2018). İstanbul’daki Mülteci Çocuklara Bakım Vermek Üzere Özelleşmiş Bir Çocuk Psikiyatri Ünitesinden Bulgular. Journal of Clinical Psychiatry, 21(2), 113–121. https://doi.org/10.5505/kpd.2018.57070
 • Çiftçi, H. (2019). Suriyeli Sığınmacıların Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne Aidiyetleri Bakımından Adaptasyon ve İletişim Sürecinde Karşılaştıkları Sorunlar. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 23(1), 153–176. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tsadergisi/issue/44605/470244
 • Eisenberg, N., Guthrie, I. K., Fabes, R. A., Reiser, M., Murphy, B. C., Holgren, R., . . . Losoya, S. (1997). The Relations of Regulation and Emotionality to Resiliency and Competent Social Functioning in Elementary School Children. Child Development, 68(2), 295–311. Retrieved from https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/9180003/
 • Erdoğan, M. (2019). Suriyeliler Barometresi 2019: Suriyelilerle Uyum İçinde Yaşamın Çerçevesi.
 • Gregory, D. (2009). The dictionary of human geography (5th ed.). Chichester: Wiley-Blackwell.
 • Hudson, M. (1997). Palestinians and Lebanon: the common story. Journal of Refugee Studies, 10(3), 243–260. https://doi.org/10.1093/jrs/10.3.243
 • International Labour Organisation (2017). Household Labour Force Survey.
 • Kasper, S. (1999). From symptoms to social functioning: Differential effects of antidepressant therapy. International Clinical Psychopharmacology, 14 Suppl 1, S27-31. https://doi.org/10.1097/00004850-199905001-00006
 • Kim, J., Chun, S., Heo, J., Lee, S., & Han, A. (2016). Contribution of Leisure-Time Physical Activity on Psychological Benefits Among Elderly Immigrants. Applied Research in Quality of Life, 11(2), 461–470. https://doi.org/10.1007/s11482-014-9374-7
 • La Rodríguez de Vega, L., & Toscano, W. N. (2018). Handbook of Leisure, Physical Activity, Sports, Recreation and Quality of Life. International handbooks of quality-of-life. Cham, Switzerland: Springer.
 • Lawrence, R. J. (2005). Housing and Health: A Way Forward. Built Environment, 31(4), 315–325. https://doi.org/10.2148/benv.2005.31.4.315
 • Miller, I. W., Keitner, G. I., Schatzberg, A. F., Klein, D. N., Thase, M. E., Rush, A. J., . . . Keller, M. B. (1998). The treatment of chronic depression, part 3: Psychosocial functioning before and after treatment with sertraline or imipramine. The Journal of Clinical Psychiatry, 59(11), 608–619. https://doi.org/10.4088/jcp.v59n1108
 • Multeciler.org (2022, January 14). Türkiye’deki Suriyeli Sayısı Aralık 2021 – Mülteciler ve Sığınmacılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği. Retrieved from https://multeciler.org.tr/turkiyedeki-suriyeli-sayisi/?gclid=CjwKCAiA24SPBhB0EiwAjBgkhlpR3iVOEdrjacxTrX5kgOUkMDWNEN-l0Yu8U0zorwLLMN3Z11Ba8BoC56QQAvD_BwE
 • Murray, C. J. L., & Lopez, A. D. (1996). The global burden of disease: A Comprehensive Assessment of Mortality and Disability from Diseases, Injuries, and Risk Factors in 1990 and Projected to 2020. Global burden of disease and injury series. Cambridge, Mass.? Harvard School of Public Health on behalf of the World Health Organization and the World Bank.
 • Nussbaum, M. C., & Sen, A. (1995). The Quality of life: Conference : Papers / edited by Martha Nussbaum and Amartya Sen. Studies in development economics: Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/0198287976.001.0001
 • Saxena, S., & Orley, J. (1997). Quality of life assessment: the World Health Organization perspective. European Psychiatry, 12(S3), 263s-266s. https://doi.org/10.1016/S0924-9338(97)89095-5
 • Stanley, D. (2003). What Do We Know about Social Cohesion: The Research Perspective of the Federal Government's Social Cohesion Research Network. Canadian Journal of Sociology / Cahiers Canadiens De Sociologie, 28(1), 5. https://doi.org/10.2307/3341872
 • Tecim, V. (2016). Sistem Yaklaşımı ve Soft Sistem Düşüncesi. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 19(2), 75–100. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/deuiibfd/issue/22755/242894
 • Thompson, N. (2016). Kuram ve Uygulamada Sosyal Hizmeti Anlamak (B. Hatiboğlu Eren & Ö. Cankurtaran Öntaş, Trans.): Dinop Yayınları.
 • Tripathi, S., Rai, R., & van Rompay-Bartels, I. (2021). Quality of life: An Interdisciplinary Perspective (1st). Information technology, management and operations research practices. Boca Raton: CRC Press.
 • UNHCR (2020). National Strategic Overview.
 • Ünver, H., Çeri, V., Poyraz Findik, O. T., & Rodopman Arman, A. (2021). Mülteci Çocuk Ruh Sağlığı Ünitesinin 3 Yıllık Verileri. Journal of Clinical Psychiatry, 24(1), 15–22. https://doi.org/10.5505/kpd.2020.57614
 • WHO (1998). WHOQOL User Manuel (Pogramme on Mental Health).