Rusçada benzer sözcükler: Paronimler

Dilde var olan sözler bir dilbilim dalı olan sözcük bilimi tarafından incelenir. Sözcük biliminin önemli konularından olan sözcüksel araçlar; çok anlamlılık, eş anlamlılık, sesteşlik, zıt anlamlılık, mecaz, yan anlamlılık vb. dilin kelime hazinesinin zenginleştirdiği gibi kelime bilgimizi de zenginleştirerek genişletir ve aynı zamanda o dilde konuşma becerimizi artırır. Sözcük biliminin ayrılmaz parçası olan kelime oluşumu kategorisi ise diller için esastır. Kelime oluşumu kategorisi söz varlığını çeşitlendirerek zenginleştirir. Bazen dilde benzer gibi görünen kelimeler ses, yapı bilimsel ve en önemlisi anlam olarak birbirinden farklılık gösterir. İlk bakışta benzer gibi görünen bu kelimeler birbirinin yerine kullanılamayan kelimeler grubudur. Rus dilinin de önemli bir kısmını oluşturan bu tür kelimeler, ses olarak benzer ancak anlam bakımından kısmen veya tamamen farklılık göstermektedir. Bu tür kelimeler Rusçada paronim (Rus. пароним) olarak adlandırılmaktadırlar. Çağdaş Rus dil bilgisinde paronimler, ses olarak birbirine benzer ancak anlam olarak eşleşmeyen kelimeler olarak tanımlanır. Kendi aralarında bir çift oluşturan bu tür kelimeler genellikle kullanımda hatalara yol açar. Paronim kelimelerin anlamlarını karıştırmadan cümlede doğru bir şekilde kullanmak, aktarmak istediğimiz fikri anlaşılır kılmaktadır. Bu kelimelerin anlamlarını ayırt etmenin erişilebilir yolu sözlüklerdir. Rusçada paronim sözlüklerin varlığı bu dilde bu kelimelerin çokluğunu göstermektedir. Bu makalede, Çağdaş Rus dilinin söz varlığının önemli bölümünü oluşturan paronimler, başka bir deyişle benzer sözcükler ele alınmaktadır. Öncelikle Rusçadaki paronimlerin genel yapılarının, hangi anlamlı sözler grubunda çoğunluk oluşturduğu daha sonra ise paronim kelimelerin cümlede anlamsal alanı nasıl etkilediği üzerinde durulacaktır. Aynı zamanda Rusçada kullanılan paronim sözlüklere ve paronomaziya kelimelerinin paronim sözcüklerden ayıran özelliklere değinilecektir. Bu makalede ele alınan konudaki amaç; Rusçadaki paronimlerin yazılışlarına, telaffuzlarına ve onlarla birlikte kullanılan kelimelere dikkat edilmesi gerektiğidir.

Similar words in Russian language: Paronyms

The words that exist in the language are studied by lexicology, which is a branch of linguistics. Lexical tools are essential subjects of lexicology, polysemy, synonymy, homonymy, antonym, metaphor, connotation, etc. As it enriches the language's vocabulary, it also improves and expands our vocabulary and, at the same time, increases our speaking ability in that language. The category of word formation, which is an integral part of lexicology, is essential for languages. The word formation category enriches the vocabulary by diversifying it. Sometimes words that seem similar in language differ from each other in terms of sound, structure and, most importantly, meaning. These words, which appear identical at first glance, are a group of words that cannot be used interchangeably. Such words, which constitute an essential part of the Russian language, are similar in sound but partially or entirely different in meaning. Such words are called paronyms (Rus. пароним) in Russian. In contemporary Russian grammar, paronyms are defined as words that are similar in sound but do not match in meaning. Errors are usually allowed in the use of such words, which form a pair among themselves. Using the paronyms correctly in the sentence without confusing the meanings of the words makes the idea we want to convey understandable. The accessible way to distinguish the purposes of these words is through dictionaries. The existence of paronymous dictionaries in Russian informs the abundance of these words in this language. In this article, paronyms, in other words, similar words, which constitute an essential part of the vocabulary in the Contemporary Russian language, are discussed. First, the general structures of the paronyms in Russian, which influential words group constitute the majority, and then how the paronyms affect the semantic field in the sentence will be emphasized. At the same time, the paronymous dictionaries used in Russian and the features that distinguish the words paronomasia from the paronymous words will be mentioned. The purpose of the subject discussed in this article; It is important to pay attention to the spelling, pronunciation and the words used with the paronyms in Russian.

___

 • Ahmanova, O. S. (1966). Slovar Lingvistiçeskih Terminov. Moskva: Sovetskaya Entsiklopediya.
 • Belçikov, Yu. A. ve Panyuşeva, M. S. (2004). Slovar Paronimov Russkogo Yazıka. Moskva: Astrel Yayınevi. Erişim linki: https://djvu.online/file/5ilkqt1t9r30U (erişim tarihi 05.07.2022)
 • Belçikov, Yu. A. ve Panyuşeva, M. S. (1969). Trudnıye Sluçai Upotrebleniya Odnokorennıh Slov Russkogo Yazıka . Moskva: Sovetskaya Entsiklopediya. https://archive.org/details/B-001-034-856- ALL/page/20/mode/2up (erişim tarihi: 10.07.2022)
 • Dietrich, A. P. (2001). Dictionary of Linguıstıc Terms. İstanbul: Multilingual Yabancı Dil Yayınları.
 • Fomina, M. İ. (1990). Sovremennıy Russkiy Yazık. Leksikologiya. Moskva: Vısşaya şkola.
 • Golub, İ. B. (2010). Russkiy Yazık i Kultura Reçi. Uçebnoye posobiye. Moskva: Logos.
 • Golub, İ.B. (2010). Stilistika Russkogo Yazıka. Moskva: Ayris Press.
 • Gvozdev, A. N. (2018). Oçerki Po Stilistiki Russkogo Yazıka. Moskva: Flinta.
 • Karaağaç, G. (2013). Dil Bilimi Terimleri Sözlüğü. Ankara: TDK.
 • Kolesnikov, N. P. (1971). Slovar Paronimov Russkogo Yazıka, Tbilisi: İzdatelstvo Tbilisskogo Universiteta.
 • Kolesnikova, A. F., Uspenskaya, İ. D., Dorofeyeva, T. M. vd. (1986). Leksika. Grammatika: Uçebnik dlya zarubejnıh prepodavateley. Moskva: Russkiy yazık.
 • Korkmaz, Z. ( 2017). Türkiye Türkçesi Grameri: Şekil Bilgisi. Ankara: TDK
 • Krısin, L. P. (2007). Sovremennıy Russkiy Yazık. Leksiçeskaya Semantika. Leksikologiya. Frazeologiya. Leksikografiya. Moskva: Izdatelskiy tsentr “Akademiya”.
 • Kusnetsov, E. V. (1989). Leksikologiya Russkogo Yazıka. Moskva: Vısşaya şkola.
 • Kuzmina, N. A. (2010). Sovremennıy Russkiy Yazık. Leksikologiya: teoriya, trening, kontrol: uçebnoye posobiye. Omsk: Omskiy Gosudarstvennıy Universitet.
 • Lekant, P. A., Goltsova, N. G., Jukov, V. P. vd. (2001). Sovremennıy Russkiy Literaturnıy Yazık. Moskva: Vısşaya şkola.
 • Ojegov, S. İ. ve Şvedova, N. Yu. (2001). Tolkovıy Slovar Russkogo Yazıka. Moskva: Azbukovnik.
 • Rozental, D. E. (2001). Spravoçnik Po Russkomu Yazıku. Praktiçeskaya Stilistika. Moskva: ONİKS 21 Vek. Mir i obrazovaniye.
 • Rozental, D. E., Golub, İ. B., & Telenkova, M. A. (2007). Sovremennıy Russkiy Yazık. Moskva: Ayris Press.
 • Uşakov, D. N. Tolkovıy Slovar Russkogo Yazıka. Tom vtoroy. (erişim tarihi: 29.07.2022) https://povto.ru/russkie/slovari/tolkovie/ushakova/tom-2/ushakov-tom-2_0155.htm
 • Uşakova, S. A. (2007). Slovar Trudnostey Russkogo Yazıka Dlya Şkolnikov. Moskva: RİPOL klassik.
 • Vardar, B. (2002). Açıklamalı Dilbilim Terimleri Sözlüğü. İstanbul: Multilingual Yabancı Dil Yayınları.
 • Vişnyakova, O. V. (1984). Slovar Paronimov Russkogo Yazıka. Moskva: Russkiy yazık.
 • İnternet kaynakları
 • URL-1: Natsionalnıy korpus russkogo yazıka. Erişim adresi: https://ruscorpora.ru/new/ (erişim tarihi: 10.07.2022)
 • URL-2: Erişim adresi: https://kartaslov.ru/ (erişim tarihi: 10.07.2022)
 • URL-3: Erişim adresi: https://paronymonline.ru/paronomaziya.html (erişim tarihi: 05.07.2022)
 • URL-4: Erişim adresi: https://www.fluentu.com/blog/english/similar-words-in-english/ (erişim tarihi: 05.07.2022)
 • URL-5: Erişim adresi: https://www.turkedebiyati.org/sozcuklerin-yanlis-kullanilmasi/ (erişim tarihi: 12.12.2022)