Kazakların etnik dünya görüşü ve dildeki yansıması

Dilsel dünya görüşü kavramı, Humboldt'un dilsel dünya görüşü kavramına kadar uzanır (Dobrovol'skij D ., 1996: 172). Modern dilbilim, gerçekten işe yarayan insan dili modellerinin ancak belirli bilgi türleri hesaba katıldığında geliştirilebileceğini kabul etmiştir. Bunlar, dünya görüşü kavramının rönesansını hazırlayan modern bilişsel yönelimli dilbilimin en önemli bulgularıdır: (1) dil yapıları, belirli bilişsel-kavramsal varlıkların refleksleridir, (2) dil fenomeni tanımının ve açıklamasının temeli bilgidir, (3) "dilsel anlam", herhangi bir psikolojik gerçekliği iddia edemeyen dilsel bir yapıdır, (4) Dil bilgisi ve dünya bilgisi yakından bağlantılıdır: dilbilimsel ifadelerin kabulü, yalnızca dünya bilgisine başvurmak ve dünyanın dil aracılığıyla ontolojileştirilmesi yoluyla mümkündür. Dil, bilgi ontolojisinin bir aracıdır ve sadece bir iletişim aracı değildir. Dünya görüşü, belirli bir şekilde organize edilmiş bilginin toplamı olan, ilgili dilin anlamlı işleyişi için gerekli olan veya o dilin taşıyıcısının ilgili dilde dünya hakkındaki tüm sabit fikirlerinin toplamı olan bir görüntüyü temsil eder. Dil taşıyıcısı, belirli bir kavramsal sistemin taşıyıcısıdır. Bu makalede genel olarak “at” kavramı ve “akrabalık” kavramı dünya görüşü teorisi perspektifinden ayrıntılı olarak incelenmiştir. Böylelikle dünya görüşlerindeki farklılığın sosyal, kültürel ve etno-psikolojik faktörlere bağlı olduğu görüşünü teyit ediyoruz.

The Kazakhs' ethnomental worldview and its reflection in the language

The concept of linguistic worldview goes back to Humboldt's concept of worldview (Dobrovol’skij D., 1996: 172). Modern linguistics has recognized that real functioning models of human language can only be developed if certain types of knowledge are taken into account. These are the most important findings of modern cognitive oriented linguistics that have prepared the renaissance of worldview concept: (1) the linguistic structures are reflexes of certain cognitive-conceptual entities, (2) the basis of the description and explication of linguistic phenomena is the knowledge, (3) the "linguistic meaning" is a linguistic construct that cannot claim any psychological reality, (4) language knowledge and world knowledge are closely linked: The reception of linguistic expressions is only possible through the appeal to world knowledge and the ontologization of the world through the medium of language. Language is the instrument of knowledge ontologization and not just a means of communication. The worldview represents an image that is the sum of the knowledge, organized in a certain way, that is necessary for the meaningful functioning of the respective language or the totality of all ideas of the world of the bearers of this language that are fixed in the respective language The language carrier is the carrier of a particular conceptual system. In this article the concept of “horse” in general and the concept of “kinship” are analyzed in detail from the perspective of the theory of the world view. We thereby confirm the view that the difference in worldviews depends on social, cultural and ethno-psychological factors.

___

  • Dobrovol’skij, D.; Piirainen, E. (2009). Zur Theorie der Phraseologie. Kognitive und kulturelle Aspekte. Tübingen: Stauffenburg.
  • Herder, YG. K. N. (2009) Literatur Lexikon. Verlag München. In: Heinz Ludwig Arnold (Hrsg.): Kindlers Literatur Lexikon. 3., völlig neu bearbeitete Auflage. 18 Bde. Metzler, Stuttgart/Weimar 2009. Bd. 7, S. 707
  • Humboldt, W. von (1967): Ansichten. Halle. S.107.................................................
  • Karlinskij, A. Е. (2011): Jazyk I soznanie: rech I myschlenie//Mir jazyka. Tsch. II, S.120-132
  • Kubrjakova, Е. S., Demjankov V.S. (1996). Кratkij slovar kognitivnych termiov. – М.: MGU
  • Nurmanova Sh. К.; Ismachan R. К. (2019). Оsobennosti terminologii rodstva v kasachskom jazyke // Моlodoi uchenyi. — 2019. — №17. — С. 261-263. — URL https://moluch.ru/archive/255/58526/
  • Reiners, L. (1998). Stilkunst. Ein Lehrbuch deutscher Prosa. – C-H-Beck. – S. 8,12.
  • Sarybayeva, М. Sch. (1991): Sistema oboznachenij rodstva v anglijskom, russkom I kasachskom jazykach: Аvtoref. dis.kand. filol. nauk. -Аlma-Аta, 31 b.
  • Shanabilov, Sch.(1982): Kasakscha mal ataulary. – Аlmaty: Kaynar, 9-20 b...........................
  • http://islam.kz/kk/articles/atamura/qazaqtyn-tuystyq-ataulary-2048/#gsc.tab=0..........................