Kentsel Turizm ve Kentlerin Tüketim Odaklı Hale Gelmesi

Çalışmanın çıkış noktası kapitalizm ve mekân ilişkisidir. Bu arka plan dahilinde çalışma, kentlerin üretim mekânından tüketim mekanına dönüştüğü tarihsel bağlamda kentsel turizme odaklanmaktadır. Bu bağlamda makalenin amacı, kentsel turizmin gelişimi ve kentlerin tüketim odaklı hale gelmeleri arasındaki ilişkinin açıklanmasıdır. Sanayisizleşme süreçleri sonrasında kentsel turizme yönelimle beraber kentler tüketim odaklı hale gelmişlerdir. Bu süreçte kentlerin kendisinin de metalaştırıldığı ve imajlarla donatılarak tüketime sunulduğu görülmektedir.

Urban Tourism and Cities Becoming Consumption-oriented

The relationship between capitalism and space is the starting point of this study. In this background, it focuses on the urban tourism, in the historical base in which cities are transformed from production space to consumption space. Within this context, the aim of the article is that explain relation between development of urban tourism and cities become consumption-oriented. After the deindustrialization processes, cities have become consumption-oriented with the orientatiton to urban tourism. Within that period, it is seen that the cities themselves are commodified and presented to consumption by being equipped with images.

___

 • Bahar, Ozan. Metin Kozak. Turizm Ekonomisi. Ankara: Detay Yayıncılık, 2006.
 • Duru, Bülent. Ayten Alkan. “Giriş”. 20. yüzyıl Kenti. çev. ve der. Bülent Duru, Ayten Alkan, Ankara: İmge Kitabevi, 2002: 7-25.
 • Ersoy, Melih. “Sanayisizleşme Süreçleri ve Kentler”. Praksis. Sayı 2. (2001): 32-52.
 • Gottdiener, Mark. “Mekân Kuramı Üzerine Tartışma: Kentsel Praksise Doğru”. Praksis. Sayı 2. (2001): 248-269.
 • Harvey, David. “Esneklik: Tehdit mi Yoksa Fırsat mı?”. Toplum ve Bilim. Sayı 56-61. (1993): 83-92.
 • Harvey, David. Postmodernliğin Durumu: Kültürel Değişimin Kökenleri. çev. Sungur Savran. 7. bs. İstanbul: Metis Yayınları, 2014.
 • Kahraman, Nüzhet. Oğuz Türkay. Turizm ve Çevre. 3. Bs. Ankara: Detay Yayıncılık, 2009.
 • Lefebvre, Henri. Mekânın Üretimi. çev. Işık Ergüden. İstanbul: Sel Yayıncılık, 2014.
 • Özdemir, Dilek. “Yeniden Canlandırma Projelerinde Kültür, Turizm ve Emlak Piyasaları Üzerine Kurulu Stratejilerin Başarı(sızlık) Koşullarının İncelenmesi”. Kentsel Dönüşüm Sempozyumu Bildiriler. İstanbul: Yıldız Teknik Üniversitesi, 2003: 384-397.
 • Şarkaya İçellioğlu, Cansu. “Kent Turizmi ve Marka Kentler: Turizm Potansiyeli Açısından İstanbul’un SWOT Analizi”. İ.Ü. Sosyal Bilimler Dergisi. (2014/1): 37-55.
 • Terakye Ünsal, Burcu. “Turizm ve Yapılı Çevre Arasındaki İlişki: Batum Örneği”. Uzmanlık Tezi, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü, 2012.
 • Toskay, Tunca. Turizm: Turizm Olayına Genel Yaklaşım. İstanbul: Der Yayınları, 1983.
 • Turgut, Sırma. Pınar Özden. “Sürdürülebilir ve Turizm Eksenli Bir Kentsel Dönüşüm Hedefine Doğru: Eminönü Tarihi Kent Merkezi”. Planlama. Cilt 1. Sayı 35. (2005): 49-62.
 • Türkün, Asuman. “Kentsel Turizm: Yeni Bir Mekânsal Önceliğe Doğru…”. Almanak 2003. İstanbul: Sosyal Araştırmalar Vakfı, 2004: 427-438.
 • Türkün, Asuman. “Kentsel Turizmin Gelişmiş ve Azgelişmiş Ülkelerde Yansımaları”. TMMOB İstanbul Kent Sempozyumu Bildiriler. İstanbul: TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu, 2007.
 • Türkün, Asuman. Zuhal Ulusoy, “Kentsel Sit Alanlarında Turizm Amaçlı Dönüşüm ve Sorunlar: Ankara Kalesi Örneği”, Planlama Dergisi, c. 2, (2006): 129-138.
 • Urry, John. Mekânları Tüketmek. çev. Rahmi G. Öğdül. İstanbul: Ayrıntı Yayınları, 1999.