Algılanan Ebeveyn Reddi ile Somatizasyon Arasındaki İlişkide Aleksitiminin Aracı Rolü

Somatik yakınmalar yetişkinlik döneminde karşılaşılan yaygın psikolojik sorunlardan biridir. Duyguları tanıma ve ifade etme güçlüğüyle nitelenen aleksitimi ise somatik yakınmaların güçlü yordayıcılarından biri olarak kabul edilmektedir. Alanyazındaki araştırma bulguları olumsuz çocukluk çağı yaşantılarının aleksitimiyi ve somatizasyonu yordadığını göstermektedir. Çocukluk döneminde bakım verenle kurulan ilişkinin kişilik özellikleri ve psikolojik iyi oluş üzerindeki etkilerine odaklanan kişiler arası kabul ve red kuramı bu açıdan geniş kapsamlı bir perspektif sunmaktadır. Bu çalışmanın amacı, algılanan ebeveyn reddinin yetişkinlik döneminde gözlemlenen aleksitimi ve somatik yakınmalar üzerindeki etkilerini incelemektir. Çalışma kapsamında algılanan anne ve baba reddinin somatik yakınmalar üzerindeki etkisinin ayrı iki modelle sınanması amaçlanmaktadır. Anne reddinin etkisi sınanırken baba reddinin, baba reddinin etkisi sınanırken de anne reddinin etkisinin kontrol edilmesi planlanmıştır. Aleksitiminin üç ayrı boyutunun bu ilişkilerdeki aracı rollerinin incelenmesi yoluyla da alanyazına katkı sağlanması hedeflenmektedir. Araştırma verileri çevrimiçi ortamda Türkiye’de yaşayan 224’ü kadın, 104’ü erkek olmak üzere 328 kişiden toplanmıştır. Veri toplama araçları Sosyo-demografik form, Ebeveyn Kabul/Red Ölçeği Yetişkin Anne ve Baba Formları (Rohner ve Khaleque, 2005), Kısa Belirti Envanteri Somatizasyon Alt Ölçeği (SCL-90-R; Derogatis, 1977) ve Toronto Aleksitimi Ölçeğinden (TAS-20; Bagby ve ark., 1994) oluşmaktadır. Bulgular, algılanan baba reddinin etkisi kontrol edildiğinde, algılanan anne reddinin aleksitiminin ‘duyguları tanımada güçlük’ ve ‘duyguları söze dökmede güçlük’ alt boyutlarını ve somatizasyonu yordadığını göstermiştir. Dahası, algılanan anne reddi ile somatizasyon arasındaki ilişkiye aleksitiminin duyguları tanımada güçlük boyutunun aracılık ettiği bulunmuştur. Algılanan anne reddinin etkisi kontrol edildiğinde ise babadan algılanan reddin aleksitiminin alt boyutları ve somatizasyon üzerinde istatistiksel açıdan anlamlı etkilerinin olmadığı görülmüştür. Bulgular somatizasyon ve aleksitimi arasındaki ilişkiye dair alanyazın bulgularını desteklemiştir. Ayrıca bu çalışma, anneden algılanan ebeveyn reddinin aleksitimi altboyutları aracılığıyla somatizasyonu yordadığına işaret ederek alanyazın bulgularını genişletmiştir. Bulgular alanyazın ışığında değerlendirilmiş, araştırmanın güçlü yönleri, sınırlılıkları, pratik çıkarımları ve gelecek araştırmalar için öneriler tartışılmıştır

The Mediating Role of Alexithymia in the Relationship Between Perceived Parental Rejection and Somatization

Somatic complaints are a prevalent psychological problem many adults experience. Alexithymia is characterized by difficulty identifying and expressing feelings and is widely considered to be a strong predictor of somatic complaints. Previous studies have indicated adverse childhood experiences to be associated with alexithymia and somatization. In this regard, interpersonal acceptance-rejection theory provides a comprehensive perspective that focuses on the effects the caregiver-infancy relationship that is established in the early years of life has on personality characteristics and psychological well-being. The aim of the current research is to examine the effects of perceived parental rejection on alexithymia and somatic complaints in adults using two separate models. The study will analyze the effect of maternal rejection while controlling for the effect of paternal rejection, as well as the effect of paternal rejection while controlling for the effect of maternal rejection. The research also intends to contribute to the literature by investigating the mediating roles the three sub-dimensions of alexithymia has on these relationships. Data were collected online from 328 participants in Türkiye, of whom 224 are women and 104 are men. All participants filled out a socio-demographic form, the Somatization Subscale of the Symptom Checklist 90-R (SCL-90-R; Derogatis, 1977), the mother and father versions of the Adult Parental Acceptance-Rejection Questionnaire (Rohner & Khaleque, 2005), and the Toronto Alexithymia Scale (TAS-20; Bagby et al., 1994). The results reveal perceived maternal rejection to predict somatization as well as the TAS-20 subscales of difficulty identifying emotions and difficulty expressing emotions when controlling for the effect of perceived paternal rejection. In addition, the TAS-20 component of difficulty identifying emotions was found to mediate the relationship between perceived maternal rejection and somatization. Perceived paternal rejection had no statistically significant effects on somatization or the sub-dimensions of alexithymia when controlling for the effect of perceived maternal rejection. The results confirm previous research regarding the relationship between somatization and alexithymia. Additionally, this research expands on the results in the literature by emphasizing how perceived parental rejection from the mother predicts somatization through the sub-dimensions of alexithymia. The findings have been evaluated in light of the literature, with the study’s strengths, limitations, practical implications, and recommendations for future research also being discussed.

___

 • Ainsworth, M. ve Wittig, D. (1969). Attachment and exploratory behavior of one-year-olds in a strange situation. M. Foss (Ed.), Determinants of infant behavior içinde. (s.111-136). London: Methuen. google scholar
 • Akün, E. (2017). Relations among adults’ remembrances of parental acceptance-rejection in childhood, self-reported psychological adjustment, and adult psychopathology. Comprehensive Psychiatry, 77, 27-37. http://doi:10.1016/j.comppsych.2017.05.002 google scholar
 • Akün, E. ve Batigün, A. D. (2019). Negative symptoms and recollections of parental rejection: The moderating roles of psychological maladjustment and gender. Psychiatry Research, 275, 332-337. http://doi:10.1016/j.psychres.2019.03.042 google scholar
 • Aydın, A., Selvi, Y. ve Ozemir, P. G. (2013). The effect of alexithymia on somatization and sleep quality in patients with depression. Archives of Neuropsychiatry, 50(1), 65-70. google scholar
 • Bach, M. ve Bach, D. (1996). Alexithymia in somatoform disorder and somatic disease; A comparative study. Psychotherapy and Psychosomatics, 65(3), 150-152. https://doi.org/10.1159/000289067 google scholar
 • Bagby, R. M., Parker, J. D. ve Taylor, G. J. (1994). The twenty-item Toronto Alexithymia Scale I. Item selection and cross-validation of the factor structure. Journal of Psychosomatic Research, 38(1), 23-32. https://doi.org/10.1016/0022-3999(94)90005-1 google scholar
 • Bagby, R. M., Parker, J. D., & Taylor, G. J. (2020). Twenty-five years with the 20-item Toronto Alexithymia Scale. Journal of Psychosomatic Research, 131, 109940..https://doi.org/10.1016/j. jpsychores.2020.109940 google scholar
 • Bağcı, T. (2008). Üniversite öğrencilerinin aleksitimi düzeylerinin bazı değişkenlere göre incelenmesi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi örneği. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Gazi Üniversitesi. google scholar
 • Bartholomew, K. ve Horowitz, L. M. (1991). Attachment styles among young adults: A test of a four-category model. Journal of Personality and Social Psychology, 61(2), 226-244. https://doi. org/10.1037/0022-3514.61.2.226 google scholar
 • Beckendam, C. C. (1997). Dimensions of emotional intelligence: Attachment, affect regulation, alexithymia and empathy. The Fielding Institute. google scholar
 • Berenbaum, H. (1996). Childhood abuse, alexithymia and personality disorder. Journal ofPsychosomatic Research, 41(6), 585-595. https://doi.org/10.1016/S0022-3999(96)00225-5 google scholar
 • Berenbaum, H. ve James, T. (1994). Correlates and retrospectively reported antecedents of alexithymia. Psychosomatic Medicine, 56(4), 353-359. google scholar
 • Brown, R. J., Schrag, A. ve Trimble, M. R. (2005). Dissociation, childhood interpersonal trauma, and family functioning in patients with somatization disorder. American Journal ofPsychiatry, 162(5), 899-905. https://doi.org/10.1176/appi.ajp.162.5 google scholar
 • Brown, S., Fite, P. J., Stone, K., & Bortolato, M. (2016). Accounting for the associations between child maltreatment and internalizing problems: The role of alexithymia. Child Abuse & Neglect, 52, 20-28.https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2015.12.008 google scholar
 • Cannon, E. A., Schoppe-Sullivan, S. J., Mangelsdorf, S. C., Brown, G. L.ve Sokolowski, M. S. (2008). Parent characteristics as antecedents of maternal gatekeeping and fathering behavior. Family Process, 47(4), 501-519. https://doi.org/10.1111/j.1545-5300.2008.00268.x google scholar
 • Cloninger, C. R., Martin, R. L., Guze, S. B. ve Clayton, P. J. (1986). A prospective follow-up and family study of somatization in men and women. The American Journal ofPsychiatry, 143(7), 873-878. https://doi.org/10.1176/ajp.143.7.873 google scholar
 • Dağ, I. (1991). Belirti Tarama Listesi (Scl-90-R)’nin Üniversite Öğrencileri için güvenirliği ve geçerliği [Reliability and validity of the Symptom Check List (SCL-90-R) for university students]. Türk Psikiyatri Dergisi, 2(1), 5-12. google scholar
 • Dedeler, M., Akün, E. ve Batigün, A. D. (2017). Turkish adaptation of Adult Parental AcceptanceRejection Questionnaire Short Form. Düşünen Adam, 30(3), 181-193. https://doi.org/10.5350/ DAJPN2017300302 google scholar
 • Dereboy I. F. (1990). Aleksitimi öz-bildirim ölçeklerinin psikometrik özellikleri üzerine çalışma. (Yayımlanmamış Tıpta Uzmanlık Tezi). Hacettepe Üniversitesi. google scholar
 • Derogatis, L. R. (1977). SCL-90-R. Administration, scoring, and procedures manual I for the revised version od the SCL-90. John Hopkins University Press. google scholar
 • Dural, G. ve Yalçın, I. (2014). Investigation of relationship between parental acceptance and psychological adjustment among university students. Düşünen Adam, 27, 221-232. google scholar
 • Elzinga, B. M., Bermond, B.ve van Dyck, R. (2002). The relationship between dissociative proneness and alexithymia. Psychotherapy and Psychosomatics, 71(2), 104-111. https://doi. org/10.1159/000049353 google scholar
 • Epözdemir, H. (2012). Aleksitimi: Psikolojik Bir Semptom Mu, Yoksa Bir Kişilik Özelliği Mi? Türk Psikoloji Yazıları, 15(30), 25-33. google scholar
 • Ganong, L. H., Coleman, M. ve Mapes, D. (1990). A meta-analytic review of family structure stereotypes. Journal of Marriage and the Family, 52(2), 287-297. https://doi.org/10.2307/353026 google scholar
 • Georgas, J. E., Berry, J. W., Van de Vijver, F. J., Kağıtçıbaşı, Ç. E. ve Poortinga, Y. H. (2006). Families across cultures: A 30-nation psychological study. Cambridge University Press. google scholar
 • Giddens, A. ve Bowlby, J. (1970). Attachment and Loss, Volume I: Attachment. British Journal of Sociology, 21, 111. https://doi.org/10.2307/588279 google scholar
 • Gignac, G. E., Palmer, B. R. ve Stough, C. (2007). A confirmatory factor analytic investigation of the TAS-20: Corroboration of a five-factor model and suggestions for improvement. Journal of Personality Assessment, 89(3), 247-257. https://doi.org/10.1080/00223890701629730 google scholar
 • Goerlich, K. S. (2018) The Multifaceted Nature of Alexithymia - A Neuroscientific Perspective Article, Frontiers in Psychology, 9, 1614. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2018.01614 google scholar
 • Guzzo, G., Pace, U., Cascio, V. L., Craparo, G. ve Schimmenti, A. (2014). Bullying victimization, post-traumatic symptoms, and the mediating role of alexithymia. Child Indicators Research, 7(1), 141-153. https://doi.org/10.1007/s12187-013-9206-6 google scholar
 • Güleç, M. Y., Kılıç, A., Gül, Ü. ve Güleç, H. (2009). Psoriasis Hastalarında Aleksitimi ve Öfke. Archives Of Neuropsychiatry/Noropsikiatri Arsivi, 46(4), 169-174. google scholar
 • Hayes, A. F. (2012). PROCESS: A versatile computational tool for observed variable mediation, moderation, and conditional process modeling [White paper]. https://www.afhayes.com/public/ process2012.pdf google scholar
 • Hayes, A. F., Montoya, A. K. ve Rockwood, N. J. (2017). The analysis of mechanisms and their contingencies: PROCESS versus structural equation modeling. Australasian Marketing Journal, 25(1), 76-81. https://doi.org/10.1016/j.ausmj.2017.02.001 google scholar
 • Hussain, S., ve Ahmed, Z. (2014). Parental Acceptance-Rejection as Predictor of Alexithymia among Students in Gilgit-Pakistan. International Journal of Information and Education Technology, 4(3), 285-288. https://doi.org/10.7763/ijiet.2014.v4.414 google scholar
 • Ibrahim, D. M., Rohner, R. P., Smith, R. L. ve Flannery, K. M. (2015). Adults’ Remembrances of Parental Acceptance-Rejection in Childhood Predict Current Rejection Sensitivity in Adulthood. Family & Consumer Sciences Research Journal, 44(1), 51-62. https://doi.org/10.1111/fcsr.12119 google scholar
 • Irish, L., Kobayashi, I. ve Delahanty, D. L. (2010). Long-term physical health consequences of childhood sexual abuse: A meta-analytic review. Journal of Pediatric Psychology, 35(5),450-461. https://doi.org/10.1093/jpepsy/jsp118 google scholar
 • Kaczynski, K. J., Simons, L. E. ve Claar, R. L. (2011). Anxiety, coping, and disability: A test of mediation in a pediatric chronic pain sample. Journal of Pediatric Psychology, 36(8), 932-941. https://doi. org/10.1093/jpepsy/jsr024 google scholar
 • Karakis, E. N. ve Levant, R. F. (2012). Is normative male alexithymia associated with relationship satisfaction, fear of intimacy and communication quality among men in relationships? The Journal of Men’s Studies, 20, 179-186. https://doi.org/10.3149/jms.2003.179 google scholar
 • Katon, W., Sullivan, M. ve Walker, E. (2001). Medical symptoms without identified pathology: Relationship to psychiatric disorders, childhood and adult trauma, and personality traits. Annals of Internal Medicine, 134(9), 917-925.https://doi.org/10.7326/0003-4819-134-9_part_2-200105011-00017 google scholar
 • Khaleque, A. ve Rohner, R. P. (2002). Perceived parental acceptance-rejection and psychological adjustment: A meta-analysis of crosscultural and intracultural studies. Journal of Marriage and Family, 64(1), 54-64. https://doi.Org/10.1111/j.1741-3737.2002.00054.x google scholar
 • Ki, P., Rohner, R. P., Britner, P. A., Halgunseth, L. C. ve Rigazio-DiGilio, S. A. (2018). Coping With Remembrances of Parental Rejection in Childhood: Gender Differences and Associations With Intimate Partner Relationships. Journal of Child & Family Studies, 27(8), 2441-2455. https://doi. org/10.1007/s10826-018-1074-8 google scholar
 • Kooiman, C. G., Spinhoven, P., Trijsburg, R. W. (2002). The assessment of alexithymia: A critical review of the literature and a psychometric study of the Toronto Alexithymia Scale-20. Journal of Psychosomatic Research, 53(6), 1083-1090. https://doi.org/10.1016/s0022-3999(02)00348-3 google scholar
 • Kooiman, C. G., van Rees Vellinga, S., Spinhoven, P., Draijer, N., Trijsburg, R. W. ve Rooijmans, H. G. (2004). Childhood adversities as risk factors for alexithymia and other aspects of affect dysregulation in adulthood. Psychotherapy and Psychosomatics, 73(2), 107-116. https://doi. org/10.1159/000075542 google scholar
 • Krystal, H. (1988). On some roots of creativity. Psychiatric Clinics of North America, 11(3), 475-491. https://doi.org/10.1016/S0193-953X(18)30494-5 google scholar
 • Kulaksız, G. ve Erensoy, H. (2021). 18-65 Yaş Kişilerde Erken Çoçuklukta Babalarından Algıladıkları Kabul/Red İlişkisinin Somatizasyon ve Anksiyete Geliştirme Etkisinin İncelenmesi. International Journal of Academic Medicine and Pharmacy, 3(2), 142-149. http://dx.doi.org/10.29228/ jamp.49321 google scholar
 • Leserman, J., Li, Z., Drossman, D. A. ve Hu, Y. J. B. (1998). Selected symptoms associated with sexual and physical abuse history among female patients with gastrointestinal disorders: The impact on subsequent health care visits. Psychological Medicine, 28(2), 417-425. https://doi.org/10.1017/ S0033291797006508 google scholar
 • Levant, R. F., Hall, R. J., Williams, C. M. ve Hasan, N. T. (2009). Gender differences in alexithymia. Psychology of Men & Masculinity, 10(3), 190-203. https://doi.org/10.1037/a0015652 google scholar
 • Lila, M., Garcia, F. ve Gracia, E. (2007). Perceived paternal and maternal acceptance and children’s outcomes in Colombia. Social Behavior and Personality: An International Journal, 35(1), 115-124. https://doi.org/10.2224/sbp.2007.35.1.115 google scholar
 • Lipowski, Z. J. (1988). Somatization: The concept and its clinical application. American Journal of Psychiatry, 145(11), 1358-1368. https://doi.org/10.1176/ajp.145.11.1358 google scholar
 • Logan, D. E., Williams, S. E., Carullo, V. P., Claar, R. L., Bruehl, S. ve Berde, C. B. (2013). Children and adolescents with complex regional pain syndrome: More psychologically distressed than other children in pain?. Pain Research and Management, 18(2), 87-93. https://doi. org/10.1155/2013/964352 google scholar
 • Lumley, M. A. (2000). Alexithymia and negative emotional conditions. Journal of Psychosomatic Research, 49(1), 51-54. https://doi.org/10.1016/S0022-3999(00)00161-6 google scholar
 • Lumley, M. A., Neely, L. C. ve Burger, A. J. (2007). The assessment of alexithymia in medical settings: Implications for understanding and treating health problems. Journal of Personality Assessment, 89(3), 230-246. https://doi.org/10.1080/00223890701629698 google scholar
 • Madenci, E., Herken, H., Keven, S., Yağız, E. ve Gürsoy, S. (2007). Alexithymia in patients with fibromyalgia syndrome. Turkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi 27(1), 32-35. google scholar
 • Mahalanobis, P. C. (1936). On the generalized distance in statistics. Proceedings of the National Institute of Sciences (Calcutta), 2, 49-55. google scholar
 • Mattila, A. K., Kronholm, E., Jula, A., Salminen, J. K., Koivisto, A. M., Mielonen, R. L. ve Joukamaa, M. (2008). Alexithymia and somatization in general population. Psychosomatic Medicine, 70(6), 716-722. https://doi.org/10.1097/PSY.0b013e31816ffc39 google scholar
 • McDougall, J. (1982). Alexithymia: A psychoanalytic viewpoint. Psychotherapy and Psychosomatics, 38(1-4), 81-90. https://doi.org/10.1159/000287617 google scholar
 • Mendonça, M. H. M. D., Martins, M. I. C., Giovanella, L. ve Escorel, S. (2010). Challenges for human resources management from successful experiences of Family Health Strategy expansion. Ciencia & Saude Coletiva, 15(5), 2355-2365. https://doi.org/10.1590/s1413-81232010000500011 google scholar
 • Nelson, G. ve Prilleltensky, I. (2010). Community psychology: In pursuit of liberation and well-being. Palgrave Macmillan. google scholar
 • Nemiah, J. C., Freyberger, H. ve Sifneos, P.E. (1976). Alexithymia: A view of the psychosomatic process. Modern Trends in Psychosomatic Medicine. O. W. Hill (Ed.), vol. 3 içinde, (s. 430-439). Butterworths. google scholar
 • Nickel, R. ve Egle, U. T. (2006). Psychological defense styles, childhood adversities and psychopathology in adulthood. Child Abuse and Neglect, 30(2), 157-170. https://doi.org/10.1016/j. chiabu.2005.08.016 google scholar
 • Paivio, S. C. ve McCulloch, C. R. (2004). Alexithymia as a mediator between childhood trauma and self-injurious behaviors. Child Abuse & Neglect, 28(3), 339-354. https://doi.org/10.1016/j. chiabu.2003.11.018 google scholar
 • Parke, R. D. (2007). Fathers, families, and the future: A plethora of plausible predictions. G. W. Ladd (Ed.), Appraising the human developmental sciences: Essays in honor of Merrill-Palmer Quarterly içinde (s.211-225). Wayne State University Press. google scholar
 • Parker, J. D., Taylor, G. J. ve Bagby, M. (1993). Alexithymia and the recognition of facial expressions of emotion. Psychotherapy and Psychosomatics, 59(3-4), 197-202. google scholar
 • Postilnik, I., Eisman, H. D., Price, R. ve Fogel, J. (2006). An Algorithm for Defining Somatization in Children. Journal of the Canadian Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 15(2), 64-74. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18392196/ google scholar
 • Preacher, K. J. ve Hayes, A. F. (2008). Asymptotic and resampling strategies for assessing and comparing indirect effects in multiple mediator models. Behavior Research Methods. 40, 879-891. https://doi. org/10.3758/BRM.40.3.879 google scholar
 • Raffagnato, A., Angelico, C., Valentini, P., Miscioscia, M. ve Gatta, M. (2020). Using the body when there are No words for feelings: alexithymia and somatization in self-harming adolescents. Frontiers in Psychiatry, 11, 262. https://doi.org/10.3389/fpsyt.2020.00262 google scholar
 • Ramírez-Uclés, I., González-Calderón, M. J., del Barrio-Gándara, V. ve Carrasco, M. Á. (2018). Perceived parental acceptance-rejection and children’s psychological adjustment: The moderating effects of sex and age. Journal of Child and Family Studies, 27(4), 1336-1348. https://doi. org/10.1007/s10826-017-0975-2 google scholar
 • Rieffe, C., Terwogt, M. M., Bosch, J. D., Frank Kneepkens, C. M., Douwes, A. C. ve Jellesma, F. C. (2007). Interaction between emotions and somatic complaints in children who did or did not seek medical care. Cognition and Emotion, 21(8), 1630-1646. https://doi.org/10.1080/02699930701238495 google scholar
 • Rohner, R. P. (1986). The warmth dimension: Foundations of parental acceptance-rejection theory. Sage Publications, Inc. google scholar
 • Rohner, R. P. (2005). Glossary of significant concepts in parental acceptance-rejection theory (PARTheory). Erişim tarihi: 20 Mayıs 2005 google scholar
 • Rohner, R. P. (2016). Introduction to Interpersonal Acceptance-Rejection Theory (IPARTheory) and Evidence. Online Readings in Psychology and Culture, 6(1), 2307-0919. https://doi. org/10.9707/2307-0919.1055 google scholar
 • Rohner, R. P. (2021). Introduction to Interpersonal Acceptance-Rejection Theory (IPARTheory) and Evidence. Online Readings in Psychology and Culture, 6(1), 4-65. https://doi.org/10.9707/2307-0919.1055 google scholar
 • Rohner, R. P. ve Britner, P. A. (2002). Worldwide mental health correlates of parental acceptancerejection: Review of cross-cultural and intracultural evidence. Cross-Cultural Research, 36(1), 1647. https://doi.org/10.1177/106939710203600102 google scholar
 • Rohner, R. P., Filus, A., Melendez-Rhodes, T., Kuyumcu, B., Machado, F., Roszak, J., Hussain, S., Chyung, Y.-J., Senese, V P., Daneshmandi, S., Ashdown, B. K., Giovazolias, T., Glavak-Tkalic, R., Chen, S., Uddin, M. K., Harris, S., Gregory, N., Favero, M., Zahra, S., ... Roy, K. (2019). Psychological Maladjustment Mediates the Relation Between Remembrances of Parental Rejection in Childhood and Adults’ Fear of Intimacy: A Multicultural Study. Cross-Cultural Research, 53(5), 508-542. https://doi.org/10.1177/1069397118822992 google scholar
 • Rohner, R. P. ve Khaleque, A. (2005). Parental acceptance-rejection questionnaire (PARQ): Test manual. K. A. Rohner RP (Ed.), Handbook for The Study of Parental Acceptance and Rejection içinde (s. 43-60). Storrs, CT: Rohner Research Publications. google scholar
 • Rohner, R. P., Khaleque, A. ve Cournoyer, D. E. (2008). Parental acceptance-rejection: Theory, methods, cross-cultural evidence, and Implications. Ethos, 299-334. https://doi.org/10.1525/ eth.2005.33.3.299 google scholar
 • Rohner, R. P. ve Lansford, J. E. (2017). Deep structure of the human affectional system: Introduction to interpersonal acceptance-rejection theory. Journal of Family Theory & Review, 9(4), 426-440. https://doi.org/10.1111/jftr.12219 google scholar
 • Rohner, R. P. ve Rohner, E. C. (1980). Antecedents and consequences of parental rejection: A theory of emotional abuse. Child Abuse & Neglect, 4(3), 189-198. https://doi.org/10.1016/0145-2134(80)90007-1 google scholar
 • Rohner, R.P., Saavedra, J.M. ve Granum, E.O. (1978). Development and validation of the Parental Acceptance-Rejection Questionnaire. Catalog of Selected Documents in Psychology, 8, 7-8. google scholar
 • Rohner, R. P. ve Veneziano, R. A. (2001). The importance of father love: History and contemporary evidence. Review of General Psychology, 5(4), 382-405. https://doi.org/10.1037/1089-2680.5.4.38 google scholar
 • Scher, D. ve Twaite, J. A. (1999). The relationship between child sexual abuse and alexithymic symptoms in a population of recovering adult substance abusers. Journal of Child Sexual Abuse, 8(2), 2540. https://doi.org/10.1300/J070v08n02_02 google scholar
 • Schore, A. N. (1994). Affect regulation and the origin of the self. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates. google scholar
 • Schroeders, U., Kubera, F. ve Gnambs, T. (2022). The Structure of the Toronto Alexithymia Scale (TAS-20): A Meta-Analytic Confirmatory Factor Analysis. Assessment, 29(8), 1806-1823. https:// doi.org/10.1177/10731911211033894 google scholar
 • Sifneos, P. E. (1979). The difficulties in teaching ‘psychosomatic medicine.’ Psychotherapy and Psychosomatics, 32, 218-222. https://doi.org/10.1159/000287390 google scholar
 • Smith, A. M. ve Flannery-Schroeder, E. C. (2013). Childhood Emotional Maltreatment and Somatic Complaints: The Mediating Role of Alexithymia. Journal of Child and Adolescent Trauma, 6(3), 157-172. https://doi.org/10.1080/19361521.2013.811456 google scholar
 • Solmaz, M., Sayar, K., Özer, O. A., Özturk, M. ve Acar, B. (2000). Alexithymia, hopelessness and depression in social phobic patients: A study with a control group. Klinik Psikiyatri Dergisi, 3, 235-241. https://jag.joumalagent.com/kpd/pdfs/KPD_3_4_235_241.pdf google scholar
 • Solomon, J. ve George, C. (1999). The development of attachment in separated and divorced families: Effects of overnight visitation, parent and couple variables. Attachment & Human Development, 1(1), 2-33. https://doi.org/10.1080/14616739900134011 google scholar
 • Spertus, I. L., Yehuda, R., Wong, C. M., Halligan, S. ve Seremetis, S. V. (2003). Childhood emotional abuse and neglect as predictors of psychological and physical symptoms in women presenting to a primary care practice. Child Abuse and Neglect, 27(11), 1247-1258. https://doi.org/10.1016/j. chiabu.2003.05.001 google scholar
 • Stuart, S. ve Noyes, R. (1999). Attachment and interpersonal communication in somatization. Psychosomatics, 40(1), 34-43. https://doi.org/10.1016/S0033-3182(99)71269-7 google scholar
 • Şirvanlı Özen, D. ve Olgaç D. (2019). Kişiler arası kabul red kuramının ebeveynliğe bakışı. A. Güre (ed). Aile Sistemleri içinde (s. 22-29). 1. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri. google scholar
 • Tabachnick, B. G. ve Fidell, L. S. (2013). Using Multivariate Statistics 6th Edition: Pearson New International Edition. google scholar
 • Tamis-LeMonda, C. S., Shannon, J. D., Cabrera, N. J. ve Lamb, M. E. (2004). Fathers and mothers at play with their 2-and 3-year-olds: Contributions to language and cognitive development. Child Development, 75(6), 1806-1820. https://doi.org/10.1111/j.1467-8624.2004.00818.x google scholar
 • Taylor, G. J. ve Bagby, R. M. (2000). An overview of the alexithymia construct. R. Bar-On ve J. D. A. Parker (Ed.), The handbook of emotional intelligence: Theory, development, assessment, and application at home, school, and in the workplace içinde (s. 40-67). Jossey-Bass. google scholar
 • Taylor, G. J.ve Bagby, R. M. (2004). New trends in alexithymia research. Psychotherapy and Psychosomatics, 73(2), 68-77. https://doi.org/10.1159/000075537 google scholar
 • Taylor, G. J., Bagby, R. M. ve Parker, J. D. A. (1997). Disorders of affect regulation: Alexithymia in medical and psychiatric illness. Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/ CBO9780511526831 google scholar
 • Tezcan, G., Erden, G. ve Yiğit, İ. (2017). Çocukluk döneminde sosyal kaygının gelişiminde ebeveyn kabul-red algısı: Otomatik düşüncelerin aracı rolü. Klinik Psikoloji Dergisi, 1(1), 12-23. https://doi. org/10.7816/kpd-01-01-02 google scholar
 • Waldinger, R. J., Schulz, M. S., Barsky, A. J. ve Ahern, D. K. (2006). Mapping the road from childhood trauma to adult somatization: The role of attachment. Psychosomatic Medicine, 68(1), 129135. https://doi.org/10.1097/01.psy.0000195834.37094.a4 google scholar
 • Wool, C. A. ve Barsky, A. J. (1994). Do Women Somatize More Than Men? Psychosomatics, 35(5), 445-452. https://doi.org/10.1016/s0033-3182(94)71738-2 google scholar
 • Yavuz, M., Guliyeva, S., Tetik, G., Gürbaş, C. ve Kadak, M. T. (2018). Associations between somatization symptoms, ability of reading mind in the eyes and alexithymia in adolescents. Yeni Symposium, 56(3), 15-19. https://doi.org/10.5455/NYS.20180830051746 google scholar
 • Zlotnick, C., Mattia, J. I. ve Zimmerman, M. (2001). The relationship between posttraumatic stress disorder, childhood trauma and alexithymia in an outpatient sample. Journal of Traumatic Stress, 14(1), 177-188. https://doi.org/10.1023/A:1007899918410 google scholar