İŞLETME VE MUHASEBE EĞİTİMİ ALAN MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN GİRİŞİMCİLİK EĞİLİMLERİNİN DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ

Girişimcilik, dinamik bir güç olup, ülkelerin toplumsal ve ekonomik gelişiminde önemli bir yere sahiptir. Kişilerin girişimci olmaları ya da olmamaları konusunda belirleyici etkiye sahip birçok unsur bulunmakta olup, bunlar arasında finansal kaynaklar, eğitim, rol modelleri, iş tecrübesi, inanç, aile, kültür ve kişilik özellikleri öne çıkan unsurlardır. Bu çalışma, Meslek Yüksekokulları bünyesinde yer alan işletme ve muhasebe eğitimi verilen İşletme Yönetimi, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, Pazarlama, Dış Ticaret, Lojistik, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Bankacılık ve Sigortacılık programlarında eğitim gören öğrencilerin girişimcilik eğilimlerinin belirlenmesi ve demografik değişkenlere göre farklılık gösterip göstermediğinin tespit edilmesi amacını taşımaktadır. Bu amaçla Balıkesir Üniversitesine bağlı Meslek Yüksekokullarının ilgili programlarında eğitim gören öğrencilere literatürden yararlanılarak oluşturulan anket uygulanmıştır. Anket çalışmasından elde edilen veriler istatistiksel analizlere tabi tutulmuş ve sonuçlar yorumlanmıştır

REVIEW OF ENTREPRENEURSHIP TENDENCIES OF VOCATIONAL SCHOOL STUDENTS STUDYING AT BUSINESS AND ACCOUNTING ON THE BASIS OF DEMOGRAPHIC VARIABLES

Entrepreneurship is a dynamic power and plays a significant role for the social and economic development of countries. As well as there are many factors with decisive influence on whether individuals will be entrepreneur or not, financial resources, education, role models, work experience, faith, family, culture and personality are prominentones. This study was carried out with the aim of identifying vocational school students’ entrepreneurship tendencies studying at business and accounting at the programs of Business management, Accounting and Taxation, Marketing, Foreign Trade, Logistics, Office Management and Executive Assistance, Banking and Insurance Programs and determination of whether or not it differs on the basis of demographic variables. For this purpose, a questionnaire created by making use of the literature was made for the students studying at the related programs of vocational schools associated with Balikesir University. The data acquired from questionnaire study were analysed statistically and results were evaluated

___

 • Arslan, K. (2002). Üniversiteli Gençlerde Mesleki tercihler ve Girişimcilik Eğilimleri. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 6, 1-11.
 • Bozkurt, Ö. Ç., & Alparslan, A. M. (2013). Girişimcilerde Bulunması Gereken Özellikler ile Girişimcilik Eğitimi: Girişimci ve Öğrenci
 • Görüşleri. Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, 8(1), 7-28. Börü, D. (2006). Girişimcilik Eğilimi: Marmara Üniversitesi İşletme Bölümü Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma. Marmara Üniversitesi Sosyal
 • Bilimler Enstitüsü, Yayın No.21. Bygrave, W.D., & Hofer, C.W. (1991). Theorizing About Entrepreneurship. Entrepreneurship Theory and Practice 16(2),13–21.
 • Charantimath, P.(2009). Entrepreneurship Development Small Business Enterprise, Pearson Education, Fifth Impresion, New Delhi.
 • Çarıkçı, İ. H., & Koyuncu, O. (2010). Bireyci-Toplumcu Kültür ve Girişimcilik Eğilimi Arasındaki İlişkiyi Belirlemeye Yönelik Bir
 • Araştırma. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (3), 1-18. Demircan, N. (2000). Girişimcilik ve Girişimcilerin Kişilik Özellikleri Konusunda Bir Uygulama. TC Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Sosyal
 • Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gebze. Doğan, N. (2013). Türkiye’de Girişimcilik Eğilimi: Üniversite Öğrencilerine Yönelik Bir Araştırma. Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal
 • Bilimler Enstitüsü, İstanbul. Emsen, Ö., Yılmaz, Ö., & Çınar, S. (2001). Genç Nesilde Mesleki Eğilimler ve Girişimcilik: Ampirik Bir Çalışma. Milli Prodüktivite Merkezi,
 • Verimlilik Dergisi, 1, 153-176. Girginer, N., & Uçkun, N. (2004). İsletmecilik Eğitimi Alan Lisans Öğrencilerinin Girişimciliğe Bakış Açıları: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
 • İİBF İsletme Bölümü Öğrencilerine Yönelik Bir Uygulama, 3. Ulusal Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi Bildiriler Kitabı, 783-795. Gürol, Y., & Atsan, N. (2006). Entrepreneurial characteristics amongst university students Some insights for entrepreneurship education and training in Turkey. Education+ Training, 48(1), 25-38.
 • Ismail, M., Khalid, S. A., Othman, M., Jusoff, H. K., Rahman, N. A., Kassim, K. M., & Zain, R. S. (2009). Entrepreneurial Intention among
 • Malaysian Undergraduates. International Journal of Business and Management, 4(10), 54-60. Kirzner, I. (1982). “Uncertainty, Discovery, and Human Action: A Study of the Entrepreneurial Profile in the Misesian System”. In Israel
 • Kirzner (ed) Method, Process, and Austrian Economics. Lexington, Mass: D. C. Heath and Company:143-155. Klofsten, M. (2000). Training entrepreneurship at universities: a Swedish case. Journal of European Industrial Training, 24(6), 337-344.
 • Kuratko, D. F. (2007). Entrepreneurial Leadership in the 21st Century. Journal of Leadership & Organizational Studies, 13(4), 1-11.
 • Maysami, R. C., & Ziemnowicz, C. (2007). Ethnicity, Gender and Entrepreneurial Tendencies: The Singapore Perspective. The Copenhagen
 • Journal of Asian Studies, 25, 74-98. Müftüoğlu, Tamer (2000). Kobi ve Girişimcilik. KOSGEB Sanayicinin Sesi, Aralık, 1, 10-11.
 • Öktem, M. K., Leblebici, D. N., Arslan, M., Kılıç, M., & Aydın, M. D. (2003). Girişimci Örgütsel Kültür ve Çalışanların İç Girişimcilik Düzeyi:
 • Uygulamalı Bir Çalışma. H.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 21(1), 169-188. Özden, K., Temurlenk, M. S., & Başar, S. (2008). Girişimcilik Eğilimi: Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi ve Atatürk Üniversitesi
 • Öğrencileri üzerine bir Araştırma. Review of Social, Economic & Business Studies, Vol.11-12, 1-20. Patır, S., & Karahan, M. (2010). Girişimcilik Eğitimi ve Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Profillerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Alan
 • Araştırması. Business and Economics Research Journal, 1(2), 27-44. Reynolds, P. D., Bygrave, W. D., & Autio, E. (2004). GEM 2003 Global Report. Babson Park, Babson College, MA, USA.
 • Schumpeter, J.A. (1965). Economic Theory and Entrepreneurial History. In: Aitken HG (ed) Explorations in enterprise. Harvard University Press, Cambridge.
 • Uygun, M., Mete, S., & Güner, E. (2012). Genç Girişimci Adayların Girişimcilik Eğilimi ve Girişimcilik Özellikleri Arasındaki
 • İlişkiler. Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 4(2), 145-156. Yılmaz, E., & Sünbül, A. M. (2008). Üniversite Öğrencilerine Yönelik Girişimcilik Ölçeğinin Geliştirilmesi. Selcuk University Social Sciences Institute Journal, 21, 195-203.

___

Bibtex @ { pap270962, journal = {PressAcademia Procedia}, eissn = {2459-0762}, address = {Siteler Sok. No.12/18 Maltepe, 34843, Istanbul}, publisher = {PressAcademia}, year = {2016}, volume = {2}, number = {1}, pages = {465 - 474}, title = {REVIEW OF ENTREPRENEURSHIP TENDENCIES OF VOCATIONAL SCHOOL STUDENTS STUDYING AT BUSINESS AND ACCOUNTING ON THE BASIS OF DEMOGRAPHIC VARIABLES}, key = {cite}, author = {Atabay, İsmail and Alamur, Bayram} }
APA Atabay, İ. & Alamur, B. (2016). REVIEW OF ENTREPRENEURSHIP TENDENCIES OF VOCATIONAL SCHOOL STUDENTS STUDYING AT BUSINESS AND ACCOUNTING ON THE BASIS OF DEMOGRAPHIC VARIABLES . PressAcademia Procedia , 2 (1) , 465-474 .
MLA Atabay, İ. , Alamur, B. "REVIEW OF ENTREPRENEURSHIP TENDENCIES OF VOCATIONAL SCHOOL STUDENTS STUDYING AT BUSINESS AND ACCOUNTING ON THE BASIS OF DEMOGRAPHIC VARIABLES" . PressAcademia Procedia 2 (2016 ): 465-474 <
Chicago Atabay, İ. , Alamur, B. "REVIEW OF ENTREPRENEURSHIP TENDENCIES OF VOCATIONAL SCHOOL STUDENTS STUDYING AT BUSINESS AND ACCOUNTING ON THE BASIS OF DEMOGRAPHIC VARIABLES". PressAcademia Procedia 2 (2016 ): 465-474
RIS TY - JOUR T1 - İŞLETME VE MUHASEBE EĞİTİMİ ALAN MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN GİRİŞİMCİLİK EĞİLİMLERİNİN DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ AU - İsmailAtabay, BayramAlamur Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - PressAcademia Procedia JF - Journal JO - JOR SP - 465 EP - 474 VL - 2 IS - 1 SN - -2459-0762 M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 PressAcademia Procedia REVIEW OF ENTREPRENEURSHIP TENDENCIES OF VOCATIONAL SCHOOL STUDENTS STUDYING AT BUSINESS AND ACCOUNTING ON THE BASIS OF DEMOGRAPHIC VARIABLES %A İsmail Atabay , Bayram Alamur %T REVIEW OF ENTREPRENEURSHIP TENDENCIES OF VOCATIONAL SCHOOL STUDENTS STUDYING AT BUSINESS AND ACCOUNTING ON THE BASIS OF DEMOGRAPHIC VARIABLES %D 2016 %J PressAcademia Procedia %P -2459-0762 %V 2 %N 1 %R %U
ISNAD Atabay, İsmail , Alamur, Bayram . "REVIEW OF ENTREPRENEURSHIP TENDENCIES OF VOCATIONAL SCHOOL STUDENTS STUDYING AT BUSINESS AND ACCOUNTING ON THE BASIS OF DEMOGRAPHIC VARIABLES". PressAcademia Procedia 2 / 1 (Haziran 2016): 465-474 .
AMA Atabay İ. , Alamur B. REVIEW OF ENTREPRENEURSHIP TENDENCIES OF VOCATIONAL SCHOOL STUDENTS STUDYING AT BUSINESS AND ACCOUNTING ON THE BASIS OF DEMOGRAPHIC VARIABLES. PAP. 2016; 2(1): 465-474.
Vancouver Atabay İ. , Alamur B. REVIEW OF ENTREPRENEURSHIP TENDENCIES OF VOCATIONAL SCHOOL STUDENTS STUDYING AT BUSINESS AND ACCOUNTING ON THE BASIS OF DEMOGRAPHIC VARIABLES. PressAcademia Procedia. 2016; 2(1): 465-474.
IEEE İ. Atabay ve B. Alamur , "REVIEW OF ENTREPRENEURSHIP TENDENCIES OF VOCATIONAL SCHOOL STUDENTS STUDYING AT BUSINESS AND ACCOUNTING ON THE BASIS OF DEMOGRAPHIC VARIABLES", , c. 2, sayı. 1, ss. 465-474, Haz. 2016