İKTİSADİ HOŞNUTSUZLUĞUN GELİR DAĞILIMI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: SEÇİLİ KIRILGAN EKONOMİLER ÖRNEĞİ

Amaç- Bir ülkenin ekonomik büyüme performansını belirlemede makro ekonomik göstergeler kadar üretimden elde edilen değerin yeniden bölüşümü de bir o kadar önem arz etmektedir. Ancak ülkelerin farklı büyüme performansının olması ve konjoktörel değişimler nedenyile üretilen değerlerden elde edilen gelirin yeniden dağılımında farklılıklar meydana gelmekte ve bu durumda adaletsizliğe neden olabilmektedir. Kırılgan ekonomiye sahip ülkelerde ise yüksek enflasyon, işsizlik, bütçe açığı ve cari açık gibi birçok problemlerle karşı karşıya kalmaktadır. Bu durum da ülkede makroekonomik performansını kötü etkilemekte ve gelir dağılımında dengesizliğe yol açmaktadır Bu çalışmanın amacı kırılgan ekonomilerde meydana gelen enflasyon ve işsizlik halinin toplamından oluşan hoşnutsuzluk endeksinin gelir dağılımı adaleti üzerindeki etkisi incelenmektir. Yöntem- 1985-2019 yılları arasında ekonomisi kırılgan olan Türkiye, Brezilya, Arjantin ve Endonezya’nın iktisadi hoşnutsuzluk, toplam faktör verimliliği ve beşeri sermayesinin gelir dağılımı üzerindeki etkisini analiz etmek amacıyla panel eş bütünleşme testi yapılmıştır. Bulgular- Yapılan analiz sonucunda iktisadi hoşnutsuzluk, toplam faktör verimliliği ve beşeri sermaye ile gelir dağılımı arasında uzun dönemli ilişki tespit edilememiştir. Sonuç- Gelir dağılımındaki adaletsizliğine etki eden faktörlerin makro ve mikro ölçekte belirlenerek geniş kapsamlı olarak incelenmesi gerekmektedir. Ayrıca bu çalışmayı farklı ülke grupları eklenerek geliştirilmesi planlanmaktadır.

THE IMPACT OF ECONOMIC DISCONTENT ON INCOME DISTRIBUTION: THE CASE OF SELECTED FRAGILE ECONOMIES

Purpose- The redistribution of the production value is one of important macroeconomic indicators in determining the economic growth performance of a country. However, since the countries present different growth performance and have various conjunctural changes, they may present different income redistribution of production values and therefore they migh show variation in socialinjustice. Commonly countries with fragile economies face many problems incluing high inflation and unemployment rates, budget deficit and current account deficit. This study aims to examine the impact of the discontent index on the fairness of income distribution in fragile economies. Methodology- A panel co-integration test was conducted to analyze the impact of economic discontent, total factor productivity and human capital on income distribution in four countries (Türkiye Brazil, Argentina and Indonesiaduring the the 1985-2019s. Findings- The panel co-integration test did reveal any significant factors affecting the discontent index on the fairness of income distribution in fragile economies considered in this study. Conclusion- According to the results of the research, inequality in income distribution should be analyzed comprehensively both at macro and micro scales so that this study is planned to be carried out bteween a large number and group of country

___

 • Akalin, G. , Özbek, R. İ. & Çifçi, İ. (2018). Türkiye’de gelir dağılımı ve ekonomik büyüme arasındaki ilişki: ARDL sınır testi yaklaşımı . Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 20 (4) , 59-76.
 • Akçayir, Ö. (2022). Döviz kurlarının ve kredi faiz oranlarının okun sefalet endeksi üzerindeki etkileri. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 18(2), 595-617.
 • Akpınar, R. , Taşcı, K. , Özsan, M. E. & Özsan, M. E. (2016). Hoşnutsuzluk endeksine göre Türkiye’de bölgesel farklılık . International Journal of Eurasia Social Sciences, 13 (10) , 59-70.
 • Barro, Robert J. (1999). Reagan vs. Clinton: Who’s The Economic Champ?’. Business Week, Economic Viewpoint.
 • Cohen, I.K. vd., (2014). Decomposing the misery index: a dynamic approach. Cogent Economics and Finance, 2, 991089, 1-8.
 • Dişbudak C, Süslü B (2007). Türkiye'de kişisel gelir dağılımını belirleyen makroekonomik faktörler. Ekonomik Yaklaşım, 18(65), 1 - 23.
 • Efeoğlu, R. (2021). İnsani gelişmenin ekonomik ve politik belirleyicileri: panel sıralı nitel tercih analizi. Alanya Akademik Bakış, 5(2), 911-923.
 • Işık, M. & Öztürk Çetenak, Ö. (2018). İktisadi Hoşnutsuzluk Endeksi Makroekonomik Performansın Ölçülmesinde Başarılı Bir Gösterge midir?: Türkiye ve BRICS Ülkeleri Üzerine Bir Değerlendirme. Uluslararası Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 4(4), 37-50.
 • Kanca, O. & Bayrak, M. (2019). Vergilerin gelir dağılımı üzerindeki belirleyiciliği: panel veri analizi. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 23(4), 1495-1514 .
 • Karaman, B. & Özçalık, M. (2007). Türkiye’de gelir dağılımı eşitsizliğinin bir sonucu: çocuk işgücü. Yönetim ve Ekonomi Dergisi, 14 (1), 25-41.
 • Koçbulut, Ö. & Barış, S. (2016). Avrupa Birliği ülkelerinde ihracat ve doğrudan yabancı yatırımların kadın istihdamı üzerindeki etkisi: panel veri analizi. Aydın İktisat Fakültesi Dergisi, 1(2), 22-39.
 • Özcan, S. E. (2016). Yoksulluk göstergesi olarak hoşnutsuzluk endeksi: Türkiye için bir deneme. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 48, 294-313.
 • Pesaran, M. H. (2004). General Diagnostic Tests for Cross Section Dependence in Panels. (No. 1240), Institute for the Study of Labor (IZA). Pesaran, M. H., ve Yamagata, T. (2008). Testing Slope Homogeneity in Large Panels. Journal of Econometrics, 142(1), 50-93.
 • Salar, N. (2017). The concept of stagflation: the case of Turkey 1987-2015. Full texts book, 104.
 • Şentürk, M., & Akbaş, Y. E. (2014). İşsizlik-enflasyon ve ekonomik büyüme arasındaki karşılıklı ilişkinin değerlendirilmesi: Türkiye örneğii. Journal of Yasar University, 9(34), 5820-5832.
 • Ülgen, G. & Özer, M. O. (2020). İktisadi hoşnutsuzluk endeksi ile cari açık arasındaki ilişkinin ampirik analizi: Türkiye örneği. Akademik İncelemeler Dergisi, 15(1), 83-112.
 • Yerdelen Tatoğlu, F. (2020).Panel Zaman Serileri Analizi , Beta Yayınları, İstanbul, 1. Basım.