YÜKSEKÖĞRETİMDE AKREDİTASYON

Bu çalışmanın amacı, bir yükseköğretim kurumunun ya da herhangi bir programının, ulusal ve/veya uluslararası düzeyde belirli performans ölçütlerine uygunluğunu denetleyen, belgeleyen ve kalite güvencesinin sürekliliğini sağlayan akreditasyon sisteminin ele alınmasıdır. Yükseköğretimde akreditasyon, akademik kalite, saydamlık ve hesap verme sorumluluğunun bir aracı olarak kabul edilmektedir. Akreditasyon, yükseköğretim kurumlarının ulusal ve uluslararası düzeyde birbirini tanıma sürecini kolaylaştırarak, diploma, unvan ve denkliklerin eşgüdümünü denetlemektedir. Çalışmada, akreditasyon kavramının içeriği üzerinde durulmuş, dünyada akreditasyon sisteminin işleyişi incelenmiş ve ülkemiz pratiğinde yükseköğretim kurumlarında akreditasyona yönelik yapılan çalışmalar çeşitli yönleriyle ele alınmıştır.

ACREDITATION IN HIGHER EDUCATION

The aim of this study is to examine the accreditation system, which checks, certifies, and ensures the continuity of quality assurance of a higher education institution or any program in compliance with certain performance criteria at national and/or international level. Accreditation in higher education is accepted as an instrument of academic quality, transparency, and accountability. Accreditation is a process that allows recognition of diplomas, titles, and equivalents from national and international institutions. In this study, the concept of accreditation was emphasized, the functioning of the accreditation system in the world was examined and the studies carried out for accreditation in higher education institutions in our Turkey are discussed in various aspects.

___

 • Aktan CC., U Gencel (2010). Yükseköğretimde Akreditasyon. Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi Cilt 2, Sayı 2, 2010 ISSN: 1309-8039.
 • ASAP (2019). https://www.asap-akkreditierung.de/en/about-asap (Erişim: 25.11.2019).
 • ASLA (2019). Accreditation and Landscape Architectural Accreditation Board (LAAB) https://www.asla.org/accreditationlaab.aspx (Erişim: 25.11.2019).
 • Aslan B (2009). Accreditation of Higher Education in Different Countries and Improvements in Turkish Higher Education (Çeşitli Ülkelerde Yükseköğretimde Akreditasyon ve Türk Yükseköğretimindeki Gelişmeler), Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, yıl: 2009, cilt: 42, sayı: 1, s. 287-309.
 • Ayvaz B, Kuşakçı AO ve Bor O (2016). Kalite Güvencesi ve Akreditasyon Süreçleri, Yeni Türkiye 88/2016.
 • CHEA (2006). 2006 CHEA Recognition Policy and Procedures, https://www.chea.org/2006-chea-recognition-policy-and-procedures (Erişim: 25.11.2019).
 • CSLA (2019). What is Accreditation? https://www.csla-aapc.ca/society/landscape-architecture-accreditation-council (Erişim: 25.11.2019).
 • Doğan, İ (1999). Eğitimde Kalite ve Akreditasyon Sorunu: Eğitim Fakülteleri Üzerine Bir Deneme, Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, Cilt 5, Sayı:4.
 • ECA (2019). Organization, http://ecahe.eu/home/about/organisation/ (Erişim: 25.11.2019).
 • Gül Sallan S, Gül H (2014) “Türkiye’de Yükseköğretimin Gelişimi, Güncel Durumu ve Eleştirisi”, Toplum ve Demokrasi, Yıl 8, Sayı 17-18, Ocak-Aralık, s. 51-66.
 • Güney A (2019). Kalite Yönetimi Çerçevesinde Yükseköğretimde Akreditasyon Süreci, Turkish Studies Volume 14 Issue 2, 2019, p. 401-412.
 • IFLA (2019). https://www.iflaworld.com/members
 • Kısakürek, M.A (2007). Çeşitli Ülkelerde Akreditasyon. Eğitim Bilimleri Bakış Açısıyla Eğitim Fakülteleri ve Akreditasyon Çalıştayı. A.Ü. Eğitim Bilimleri Fakültesi Yayınları: Ankara. Yayın no: 204.
 • Landscape Institute (2019). https://www.landscapeinstitute.org/education/university-course-accreditation/ (Erişim: 25.11.2019).
 • MÜDEK (2014). Mühendislik Lisans Programları Değerlendirme Ölçütleri, 13 s.
 • PEMDER (2019). Akreditasyon, http://pemder.org.tr/akreditasyon/ (Erişim: 27.11.2019).
 • Süngü H. ve Bayrakçı M (2010). Bologna Süreci Sonrası Yükseköğretimde Akreditasyon Çalışmaları, Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 8(4), s. 895-912.
 • Tantekin Ersolmaz Ş (2018). MÜDEK: Yükseköğretimde İlk Ulusal Akreditasyon Kuruluşu, İTÜ Vakfı Dergisi Sayı 79, s. 76-79.
 • T.C. Yükseköğretim Kurulu (2007). Türkiye’nin Yükseköğretim Stratejisi, Yayın No: 2007-1 ISBN: 978-975-7912-32-3 Baskı ve Cilt: Meteksan A.Ş. 251s.
 • YÖK (2019). Yükseköğretimde Akreditasyon, Tanıma ve Denklik Hizmetleri Daire Başkanlığı, https://denklik.yok.gov.tr/akreditasyon-tanima-denklik-nedir (Erişim: 22.11.2019).
 • YÖKAK (2019). Yükseköğretim Kalite Kurulu https://www.yokak.gov.tr/akreditasyon-kuruluslari/akreditasyon-kuruluslari-nedir (Erişim: 22.11.2019).
PEYZAJ-Cover
 • Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
 • Başlangıç: 2019
 • Yayıncı: Peyzaj Mimarlığı Eğitim ve Bilim Derneği