PEYZAJ MİMARLIĞI ÖĞRETİM PROGRAMLARININ KALİTE VE AKREDİTASYON SÜREÇLERİNE ÖĞRENCİ KATILIMI

Akreditasyon, bir kurumun, hizmetin veya bireyin, ihtiyaç duyulan bir hizmeti sunabilmesi için onun olanaklarının, kapasitesinin, tarafsızlığının, yetkinliğinin ve tutarlılığının tanınırlığı olan bir ajans tarafından belgelenmesidir. Günümüzde eğitim veren programların akredite edilmesi eğitimde belirli bir kalite standardının yakalanması, geliştirilmesi ve sürdürülmesi açısından önemlidir. Bu konuya son yıllarda ülkemizde daha fazla önem verilmeye başlanmış olup, Yükseköğretim Kalite Kurulu’nun (YÖKAK) oluşturulmasıyla yapılan çalışmalara hız verilmiştir. Öğretim programlarının kalite ve akreditasyon süreçlerine paydaş katılımı önemlidir. Bu paydaşlardan bir tanesi de öğrencilerdir. Öğrencilerin akreditasyon süreçlerine katılımı çeşitli şekillerde olmaktadır. Bunlardan birincisi ilgili programın ya da kurumun iç kalite süreçlerine katılımdır. İkincisi akreditasyon hizmeti veren kuruluşların değerlendirme takımlarında yer almak suretiyle, öğrenci değerlendirici olarak katılımıdır. Üçüncüsü ise, bir programın akreditasyonu sürecinde öz değerlendirme raporlarının hazırlanmasında ya da değerlendirme takımları ile görüşme yapmak suretiyle katılmaktır. Bu bildiride, eğitim programlarının kalite geliştirme ve akreditasyonu sürecinde öğrenci katılımına ülkemizden ve yurt dışından örnekler verilecek ve Peyzaj Mimarlığı programlarının akreditasyonunda öğrenci katılımı konusu irdelenecektir.

STUDENT PARTICIPATION IN THE QUALITY AND ACCREDITATION PROCESSES OF LANDSCAPE ARCHITECTURE TEACHING PROGRAMS

Accreditation is the certification of an institution, service or individual by an agency which was authorized on account of its capabilities, capacity, impartiality, competence and consistency in order to deliver a required service. Today, accreditation of teaching programs is important in terms of achieving, developing and maintaining a certain quality standard in education. This issue has been given more importance in Turkey in recent years, and the activities have gathered momentum with the establishment of the Turkish Higher Education Quality Board (YÖKAK). Stakeholder participation in the quality and accreditation processes of teaching programs is important. One of these stakeholders is students. Students' participation in accreditation processes takes place in various ways. The first one is the participation in the internal quality processes of the relevant program or institution. The second one is the participation as a student evaluator by taking part in the evaluation teams of agencies providing accreditation services. The third one is the participation in the preparation of self-evaluation reports of institutions or taking part in the interviews of evaluation teams during the accreditation process of a program. In this paper, examples from our country and abroad will be given to student participation in the process of quality improvement and accreditation of teaching programs, and the issue of student participation in accreditation of Landscape Architecture programs will be discussed.

___

 • Aktan C, Gencel U (2007) Değişim Çağında Yüksek Öğretim. Yaşar Üniversitesi Ders Kitabı, İzmir.
 • Alaniska H, Eriksson S (2006). Student Participation in Quality Assurance in Finland. Student İnvolvement in the Processes of Quality Assurance Agencies. Helsinki, pp: 12 – 15.
 • Altınöz İ (2011). Yükseköğretimde Kalite ve Akreditasyon. Uluslarası Yükseköğretim Kongresi: Yeni Yönelişler ve Sorunlar. İstanbul, Cilt:2 Bölüm: IX Sayfa 1077-1092.
 • Anonim 2019a. Peyzaj Mimarlığı Eğitim ve Bilim Derneği (PEMDER) Program Değerlendirme ve Akreditasyon Yönetmeliği. http://pemder.org.tr/wp-content/uploads/2019/04/PEMDER-Akreditasyon-Yonetmeligi.pdf (Erişim tarihi: 31 Aralık 2019)
 • Anonim 2019b. PEMDER Program Değerlendirme ve Akreditasyon Uygulama Esasları Yönergesi. http://pemder.org.tr/wp-content/uploads/2019/04/PEMDER-Akreditasyon-Yonergesi.pdf (Erişim tarihi: 31 Aralık 2019)
 • Anonim 2019c. PEMDER Program Değerlendirme Kılavuzu. http://pemder.org.tr/wp-content/uploads/2019/04/PEMDER-Program-Degerlendirme-Kilavuzu.pdf (Erişim tarihi: 31 Aralık 2019)
 • Artar M (2014). Akreditasyon Süreci ve İngiltere: Peyzaj Enstitüsü (Landscape Institute) Deneyimi. I. Peyzaj Mimarlığı Eğitim-Öğretim Çalıştayı. Antalya, Sayfa: 267- 276.
 • Bohrer J (2006). The Role of The Student in Quality Assurance Processes in England. Wales and Northern Ireland. Student İnvolvement in the Processes of Quality Assurance Agencies. Helsinki, pp: 23 – 31.
 • Bostan Ç (2018) Peyzaj Mimarlığı Öğretiminde Akreditasyon Sürecinin İrdelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Isparta.
 • Codina E A (2006). Student İnvolvement in Quality Assurance Agency Processes: The Catalan Experience. Student İnvolvement in the Processes of Quality Assurance Agencies. Helsinki, pp: 16 – 22.
 • Çabuk N (2010) Peyzaj Mimarlığı Eğitiminde Kalite Yönetimi ve Akreditasyon: Ülkesel Bir Model Önerisi. Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Çabuk N, Çabuk A (2007). Peyzaj Mimarlığında Sektörel Gelişim İçin Akreditasyon ve Kalite. Peyzaj Mimarlığı 3. Kongresi, Antalya.
 • Çabuk N, Çabuk A, Tazebay İ (2010). Peyzaj Mimarlığı Eğitiminde Program Akreditasyonuna İlişkin Bir Değerlendirme. Peyzaj Mimarlığı 4. Kongresi, İzmir.
 • Wiberg L K (2006). The Role of Students in The External Review of QA Agencies: A Comparative Reflection with the External Review of Higher Education Institutions. Student İnvolvement in the Processes of Quality Assurance Agencies. Helsinki, pp: 8 – 11.