KENTSEL MEKÂNLARDA EKOLOJİK ÇOCUK OYUN ALANLARI VE SİTES (THE SUSTAINABLE SITES INITIATIVE) SERTİFİKALANDIRMA SİSTEMİ

Günümüzde yaşanılan ekolojik problemler-küresel ısınma, iklim değişikliği, kentsel ısı adadı etkisi, doğal kaynakların kontrolsüz tüketimi ve yetersizliği, artan insan popülasyonu, hızlı kentleşme, karbon salınımı, yeşil alanların yetersizliği, toprak ve su erozyonu, taşkınlar- ışığında 1992’ de imzalanan Broudland Raporu ile alınan kararlar doğrultusunda yeni oluşturulacak peyzaj alanlarında ekoloji temelli yaklaşımlara yer verilmesi, doğal kaynakların gelecek kuşaklara aktarımının ön planda tutulacak şekilde mekânsal planlama kararlarının alınması, peyzaj tasarımında diğer kullanımlar gibi çocuk oyun alanları tasarımlarını de etkilemiştir. Bu çerçevede çocuk oyun alanlarındaki ekolojik bakış açısı ve peyzaj alanlarındaki güncel değerlendirme sistemi olan SITES (The Sustainable Sites Initiative) sertifikalandırması açıklanmaya çalışılmıştır. Bu kapsamda literatür taramaları yapılmış ve yurtdışı örnekleri araştırılarak çocuk oyun alanlarında SITES sertifikasına sahip örnek çocuk oyun alanı uygulamalarına yer verilmiştir. Anahtar Kelimeler: Ekoloji, Sürdürülebilirlik, SITES

ECOLOGICAL PLAYGROUND AREAS in URBAN SPACES and SITES (THE SUSTAINABLE SITES INITIATIVE) CERTIFICATION SYSTEM

Broudland signed in 1992 in the light of the ecological problems experienced today-global warming, climate change, urban heat island effect, uncontrolled consumption and insufficiency of natural resources, increasing human population, rapid urbanization, carbon emission, inadequacy of green areas, soil and water erosion, floods. In line with the decisions taken with the report, the use of ecology-based approaches in the new landscape areas to be created, the taking of spatial planning decisions in a way to prioritize the transfer of natural resources to future generations, and other uses in landscape design have also affected the designs of children's playgrounds. In this context, the ecological perspective in children's playgrounds and the SITES (The Sustainable Sites Initiative) certification, which is the current evaluation system in landscape areas, has been tried to be explained. In this context, literature review has been made and examples from abroad have been researched and sample children's playground applications with SITES certificate in children's playgrounds have been included.

___

 • KAYNAKÇA Aşık, Y., Yücedağ, C. ve Kaya, L. (2021). Kamusal Çocuk Oyun Alanlarının Güvenliğinin Değerlendirilmesi: Burdur Kent Merkezi Örneği. Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Ormancılık Dergisi, 17(1), 142-158.
 • Kavuran, D. (2021). Sürdürülebilir Peyzaj Planlama ve Tasarım Kriterleri Çerçevesinde Mevcut Kent Parklarının İyileştirilmesi-Mogan Parkı Örneği. Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı, 302s, Ankara.
 • Kısakürek, Ş. ve Yılmaz, M. B. (2019). Çocuk Oyun Alanlarında Güvenlik: Hatay Antakya Örneği. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, 22(3), 104-113.
 • Köklü, A. ve Eraslan, Ş. . (2020). Kentsel Mekânlarda Ekolojik Yaklaşımlı Çocuk Oyun Alanlarının Değerlendirilmesi. Uluslararası Doğu Anadolu Fen Mühendislik ve Tasarım Dergisi, 2(1), 33-47.
 • Kösa, S. (2020). Antalya' daki Bazı Çocuk Oyun Alanlarının Bitki Materyali ve Bitkisel Tasarım Yönünden Değerlendirilmesi. Düzce Orman Fakültesi Ormancılık Dergisi, 16(2), 105-122.
 • Onay, B. ve Kuş Şahin, C. (2019). Security in Children's Playgrounds in the context of Urban Recreation: The Case of Isparta Ayazmana and Gökçay Mesireliği. Kent Akademisi, 12(3), 575-585.
 • Pouya, S., ve Savaş, S. (2020). Engelsiz Çocuk Oyun Alanları. GSI Journals Serie A: Advancements in Tourism, Recreation and Sports Sciences, 3(1), 17-34.
 • Sarıaslan Senyen, H. ve Erdoğan, E. (2019). Kamusal Çocuk Oyun Alanlarında Güvenliğin Avrupa Standartları Üzerinden İncelenmesi. Bartın Orman Fakültesi Dergisi, 21(3), 665-684.
 • Şenol, Y. (2019). Sürdürülebilir Peyzaj Tasarım Kriterleri Doğrultusunda Sultanbeyli Gölet Parkı İçin Bir Model Önerisi. İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı, 199s, İstanbul.
 • Türkan, E. ve Önder, S. (2011). Balıkesir Kenti Çocuk Oyun Alanlarının İrdelenmesi. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi Journal of Tekirdag Agricultural Faculty, 8(3), 69-80.
 • Üsküplü, M. ve Polat, Z. (2019). Permakültür Çocuk Oyun Alanları. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 16(2), 245-252.