DİNİ ANLATIMDA SİNEMA DİLİNİN MANİPÜLASYONU: MESİAH DİZİSİ ALGILARI

Sinema dünyası toplumun ifade biçimlerinden biridir. Sinema bütünüyle toplumun içinden gelmeyebilir. Sinema herhangi bir düşünce, fikir ve ideolojik çerçeveden hareketle toplumun değişim dönüşümünde etkili araca dönüşmüştür. İstediği toplumsal algıyı oluşturmak adına hedef kitlesini göz önünde bulundurarak bir sinema dili oluşturur. Bu dil sinemada gerçeklerin değil yapımcı şirketlerin hedefleri doğrultusunda hareket eder. oluşturulmaya çalışılan bu dil politik iktisadi ve dini gibi birçok anlatım diline dönüşebilir. Sinemanın ortaya koyduğu kurgu ile dinin sembollerini anlamlarını manüple ederek din dili olarak ekrana taşıma gücü vardır. Bu makaledeki amacımız, sinema dilinin ifade biçimi olan Amerikan filmlerinin dini temaları nasıl işlendiğini Messiah Dizisi üzerinden hareketle ortaya koymaktır. Messiah dizisi, 1 Ocak 2020 tarihi itibariyle Netflix’te yayınlanmaya başlamıştır. Kurgusal bir metin olarak Messiah dizisi hem olay örgüsü hem de içerdiği dini sembollerle farklı inanç gruplarına mesajlar iletmektedir. Dizi farklı tarihsel dönemlere ait dini ve ideolojik sembollerle günümüze gönderme yaparken hem söylem hem de semboller aracılığıyla yeni bir anlam ve gerçeklik inşa etmektedir. Dizide sunulan dini semboller toplumsal ayrışmalara hizmet etmektedir. Yönetmenlerin, toplumun dini kültür hafızasında yer alan, binlerce yıldır tartışılan bir konuyu seçmesi ve bu tartışmalarda yer alan dini sembol ve motifleri çarpıtarak belirli ideolojilere hizmet amacıyla kullanması eleştirilere neden olmuştur. Bu dizi dinlerin sinema diliyle nasıl manüblatif bir din dili işlevi gören bir araca dönüştüğünü görmekteyiz.

___

 • Akgün, Tuncay, (2013) .Modern Batı Düşüncesinin Felsefi Temelleri, İz Yay., İstanbul,
 • Ayğan, F. (2019). Geleceğe dönük kurtarıcı beklentisinin apokaliptik temelleri: Mesih/Mehdi tasavvuruna ilişkin bir analiz. Siirt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 6(2), 225-259.
 • Bolat, Salih, (2007). İletişim ve Edebiyat, Varlık Yay., İstanbul,.
 • Bedia Akarsu, (1998). Dil- Kültür Bağlantısı, 3. Baskı (İstanbul: İnkılap Kitabevi,) 21-22.
 • Braithwaite, Richard Bevan, (2003). “Dini İnancın Doğasını Bir Deneycinin Anlayışı”. Din Dilinin Ahlaki Yorumu. Der. Temel Yeşilyurt. İstanbul: İnsan Yayınları,
 • Cebeci, S. (2004). “Din Dilinin Mahiyeti ve Kavramsal Uzlaşı Sorunu”, Değerler Eğitimi Dergisi, 2/5 7-20
 • Duralı, Teoman, (2016). Çağdaş Küresel Medeniyet, Dergah Yay., İstanbul,
 • Ferre, Frederick. (1999). Din Dilinin Anlamı. Trc. Zeki Özcan. İstanbul: Alfa Basım Yayım Dağıtım,
 • Gögercin, Ahmet, (2012).Kısa Kısa Sinema Yazıları, Çizgi Yay., Konya,
 • Gülşen, Enver, Sinemanın Hakikati, Külliyat Yay., İstanbul, 2014
 • Gülşen, Enver, (2016). Sinemanın Kökleri, İnsan Yay., İstanbul,
 • Gün, F. (2017). Mehdilik inancı üzerine bir inceleme. Artuklu Akademi Dergisi, 4(1), 99-130.
 • Oruç Arouba, (2016). De ki İşte, 2. Baskı (İstanbul: Metis Yayıncılık,), 128.
 • Tarkovski, Andrey, (2008). Mühürlenmiş Zaman, (çev: Füsun Ant) , Agora Kitaplığı, İstanbul,
 • Kalın, İbrahim, (2004). İslam ve Batı, İsam Yay., İstanbul,.
 • Koç, M. ve GÜLER, M. (2021). Messiah Dizisi’nin eleştirel söylem analizi: Mesih’in dönüşü mü? Mesih’in dönüşümü mü?. Medya ve Din Araştırmaları Dergisi, 4(1), 81-104.
 • Yıldırım, H. (2011).Sömürgeci Batının Barbarlık Tarihi, Kum Saati Yay., İstanbul