Nuriye SEMERCİ

Pedagojik Formasyon Öğrencilerinin Yanal Düşünme Eğilimleri

Pedagogical Formation Students’ Dispositions toward Lateral Thinking

Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

2017-Cilt: 6 - Sayı: 1

336-345

Pedagojik formasyon, yanal düşünme

Disposition to lateral thinking, leteral thinking

10265

Benzer Makaleler

Pedagojik Formasyon Sertifika Programına Katılan Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğini Tercih Nedenleri

Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Sabahattin DENİZ, Uğur DOĞAN, Nurettin ŞAHİN

Çevrimiçi Pedagojik Formasyon Sertifika Programının Tasarlanması, Uygulanması Ve Değerlendirilmesi

Folklor/Edebiyat

Volkan CANTEMİR, Müesser NAT

Pedagojik Formasyon Öğrencilerinin Yansıtıcı Düşünme Düzeyi Algıları ve Öğretimsel Karar Süreçleri

OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi

Kevser BAYKARA ÖZAYDINLIK, Mukaddes ERDEM

Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumun Bir Yordayıcısı Olarak Mutluluk: Pedagojik Formasyon Örneği

Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Akif KÖSE, Abdullah ÇEVİK

Eğitim Fakültesinde Öğrenim Gören ve Pedagojik Formasyon Eğitimi Alan Öğretmen Adaylarının Öz-Yeterlik İnançları, Kaygı Düzeyleri ve Öğretmenlik Mesleğine Karşı Tutumları

Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi

İbrahim DADANDI, Ayşe KALYON, Hikmet YAZICI

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ELEŞTİREL DÜŞÜNME VE YANAL DÜŞÜNME EĞİLİMLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Kaya YILDIZ, Büşra YILMAZ

Öğretmen Adaylarının Duygusal Zeka Düzeyleri, Öğretmen Liderlik Stilleri ve Akademik Başarıları Arasındaki İlişki

Eurasian Journal of Educational Research

Füsun YILDIZBAŞ

PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN KARİYER ALGILARI: AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ1

Aydın İktisat Fakültesi Dergisi

Aylin DİLEK, Nesrin ÖZSOY