Seyfullah GÖKOĞLU

Bilgisayar okuryazarlığı eğitimi için bilgisayar programlama öz-yeterlik ölçeği: Türkçe geçerlik ve güvenirlik çalışması

Computer programming self-efficacy scale for computer literacy education: Turkish validity and reliability study

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

2022-Cilt: 22 - Sayı: 2

529-551

bilgisayar programlama, bilgi-işlemsel düşünme, öz-yeterlik, bilgisayar programlama öz-yeterlik ölçeği, ölçek uyarlama

computer programming, computational thinking, self-efficacy, computer programming self-efficacy scale, cale adaptation

14061