Abidin TEMİZER

Bulgaristan’ın Bağımsızlık Süreci ve Osmanlı Devleti’nin Sofya’daki İlk Sefiri Mustafa Asım Bey

The Independence Process of Bulgaria and the First Ambassador of the Ottoman Empire to Sofia, Mustafa Asım Bey

BELLETEN

2021 -Cilt: 85 - Sayı: 304

1073-1104

Balkanlar, Bulgaristan’ın Bağımsızlığı, Mustafa Asım Bey, Osmanlı-Bulgaristan İlişkileri, Sofya Sefareti

Balkans, Independence of Bulgaria, Mustafa Asım Bey, Ottoman-Bulgarian Relations, Sofia Embassy

91

Benzer Makaleler

The Easternmost record of Somatochlora borisi Marinov, 2001 from Turkish Thrace, with a zoogeographic assessment on the distribution of the species (odonata: Corduliidae)

Journal of the Entomological Research Society

NURTEN HACET

Balkanlar'dan Anadolu'ya Boza ve Türleri ile Türkiye’deki Balkan Kökenli Bozacılar

Journal of Humanities and Tourism Research

1695 Tarihli Mufassal Avârız Defterine Göre Filibe Kazâsında Nüfus ve Yerleşme Düzeni

Tarih İncelemeleri Dergisi

Turan GÖKÇE

Cave Europa! Turkey 2023: The Alternative to the EU of an Economic Super-Power / Uyan Avrupa! Türkiye 2023: AB'nin Alternatifi Bir Ekonomik Süpergüç

Adam Akademi Sosyal Bilimler Dergisi

Angelo SANTAGOSTİNO

Viktoryen Dönem Britanyası’nın Politik Söyleminde Dışsal, Mahrem ve İçerideki Öteki’lik Kanunlarının İnşasının Çok Katmanlı Bir Manifestosu Olarak Bulgaristan Krizi 1876 - 1877

BELLETEN

Nazan ÇİÇEK

BALKAN DEVLETLERİNİN İTTİFAK ARAYIŞI VE OSMANLI DEVLETİ

Tarih Dergisi

Suat Zeyrek

Rusya’nın Büyük Güç ve Egemen Devlet Algısının Balkanlar Üzerine Etkileri

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Murat YORULMAZ

MICHEL BALIVET, Islam Mystique et Révolution Armée dans les Balkans Ottomans: Vie du Cheikh Bedreddîn "le Hallâj des Turcs" (1358/59-1416) [Osmanlı Balkanlarında Tasavvufî İslâm ve Silahlı İhtilal: Türkler'in Hallâc'ı Şeyh Bedreddîn'in Hayatı (1358/59-1416), Cahier du Bosphore: XII, Les Éditions Isi

BELLETEN

Ahmet Yaşar OCAK