Önder YENİÇERİ, Neşat ÇULLU, Mehmet DEVEER, Burcu KASAP, Emine Neşe YENİÇERİ

Normal Gebe Populasyonda İntrakardiak Ekojenik Foküs Sıklığı ve Anomaliler ile İlişkisi

The Relationship between the Frequency of Intracardiac Echogenic Focus and Anomalies in Normal Pregnancies

Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi

2015 - Cilt: 12 - Sayı: 1

78 - 81

Gebelik, trizomi, ultrasonografi

Pregnancy, trisomy, ultrasonography

44 22

Benzer Makaleler

Hiperemezis Gravidarum Hastalarında Uzun Süreli Hospitalizasyonun Risk Faktörleri

Cukurova Medical Journal

Hasan TOPÇU, Can İSKENDER, Aslı OSKOVİ, Hakan TİMUR, Korkut DAĞLAR, Nuri DANIŞMAN

Keçilerde Gebelik Sürecinde Retinol,a-Tokoferol ve Vitamin D3 Konsantrasyonlarının Araştırılması

Van Veterinary Journal

İbrahim TASAL, İbrahim Hakkı YÖRÜK, Yunus ÇETİN

PLASENTA İNVAZYON ANOMALİLERİNİN YÖNETİMİNDE ÜROLOJİK KOMPLİKASYONLAR; TEK TERSİYER MERKEZİN 5 YILLIK SONUÇLARI

İstanbul Tıp Fakültesi Dergisi

Cenk YAŞA, Özlem DURAL, Tzevat TEFİK, Ercan BAŞTU, Hülya KANDEMİR, Öner ŞANLI, Tayfun OKTAR, İbrahim KALELİOĞLU, Gürcan TÜRKYILMAZ

PRENATAL STRESİN ANA-ÇOCUK SAĞLIĞI ÜZERİNE ETKİSİ

Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi

İlknur ATASEVER, Aslı SİS ÇELİK

MEGASİSTİS VE ARTMIŞ NUKAL TRANSLUSENSİ İLE PREZENTE OLAN TRİZOMİ 18: OLGU SUNUMU

İstanbul Tıp Fakültesi Dergisi

Önder SAKİN, Bülent KARS, Cenk DEMİR, Ömer Talip TURHAN, Doğan VATANSEVER

Organik Süt Üreten İşletmelerin Yapısal, Teknik ve Sosyo-Ekonomik Analizleri

Hayvansal Üretim

Bahri BAYRAM, İbrahim AK, Vecihi AKSAKAL, Halit MAZLUM

POSTMENOPOZAL UTERUS KANAMALARINDA TRANSVAJİNAL ULTRASONOGRAFİ, SONOHİSTEROGRAFİ VE HİSTEROSKOPİ KULLANIMININ TANISAL DEĞERİ

İstanbul Tıp Fakültesi Dergisi

Ahmet ÇETİN, Ahmet GÖRGEN, Cem DANE, Selda ÖZTÜRK, At ALL.

Gebelikte yapılan fiziksel aktivitenin sağlıkla ilgili yaşam kalitesi ve depresyon-anksiyete üzerine etkisi

Cukurova Medical Journal

Duygu İlke YILDIRIM, Şule BALCI, Oğuzhan GÜNENÇ, Mehmet Ali ERYILMAZ