Süleyman AKKUŞ - Recep ÖNAL

Muhammed Murtazâ ez-Zebîdî ve İthâfü’s Sâdeti’l-Müttakîn bi Şerhi Esrârı İhyâi ‘Ulûmi’d- Dîn Adlı Eserinin Kelâm İlmi Açısından Tahlili

Usul İslam Araştırmaları

2006 - Cilt: 6 - Sayı: 6

-

ez-Zebîdî, Biyografi, Kelâm, İthâfü’s-sâde

20 4