Mehmet ALTAY, Filiz Yalçin TILFARLIOĞLU

KURGUSAL OLMAYAN YARATICI DÜZYAZI YOLUYLA BİR ÖĞRENCİ DERLEMİ OLUŞTURMA: DENEYSEL BİR ÇALIŞMA

BUILDING UP A LEARNER CORPUS THROUGH CREATIVE NONFICTION PROSE: AN EXPERIMENTAL RESEARCH

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi

2012 - Cilt: 11 - Sayı: 39

22 - 35

Öğrenci derlemi, Genel derlemler, Kurgusal olmayan yaratıcı düzyazı, Bilgisayar tabanlı iletişim, Nitel veri, Nicel veri, Deneysel araştırma

30 14