Mohammad Javid FEDAYEE

Çağdaş Uluslararası İlişkilerde Postkolonyalizmin Önemi

The Relevance of Postcolonialism in Contemporary International Relations

Ortadoğu Etütleri

2022-Cilt: 14 Sayı: 4

315-345

Sömürgecilik, Postkolonyalizm, Katkı, Uluslararası İlişkiler, Eleştirel Değerlendirme

Colonialism, Postcolonialism, Contribution, International Relations, Critical Evaluation

38727