Can KARABIYIK

BANKACILIK SİSTEMİ LİKİDİTESİ VE MAKROEKONOMİK DEĞİŞKENLER ARASINDAKİ ETKİLEŞİM: VEKTÖR HATA DÜZELTME YAKLAŞIMI

AN INTERACTION BETWEEN BANKING SYSTEM LIQUIDITY AND MACROECONOMIC VARIABLES: A VECTOR ERROR CORRECTION APPROACH

Uygulamalı Ekonomi ve Sosyal Bilimler Dergisi

2021-Cilt: 3 - Sayı: 2

1-18

Likidite, Finansal Kriz, Bankacılık Sektörü, Makro iktisadi Faktörler, Vektör Hata Düzeltme Modeli

Liquidity, Financial Crisis, Banking Sector, Macroeconomic Factors, Vector Error Correction Model

8422