SOSYAL MEDYANIN İMPULSİF SATIN ALMAYA ETKİSİ

Öz Gelişen internet ve bilgi teknolojileri ile sosyal medyanın önemi artmakta ve sosyal medya insanların yaşamlarının önemli bir parçası haline gelmektedir. Kullanıcılarına önemli avantajlar sunan sosyal medya, hem tüketicilerin hem de işletmelerin dikkatini çekmektedir. İnternet teknolojilerinin gelişmesi ve sosyal medya kullanımının yaygınlaşması ile geleneksel pazarlama anlayışı değişerek internet ve sosyal medya temelli pazarlama anlayışına kaymaktadır. Kıtlık mesajlarının da verildiği Facebook, Instagram ve Youtube gibi sosyal ağlar, işletmeler için reklam kaynağı olarak impulsif (plansız) satın almayı etkilemektedir. Bu araştırmanın amacı, sosyal medya kullanımının, sosyal medyada reklamlarının ve sosyal medya kıtlık mesajlarının kullanıcıların impulsif satın almaları üzerinde etkisinin olup olmadığını ortaya çıkarmaktır. Çalışma sosyal medya kullanan bireyler üzerinde yürütülmüştür. Araştırmaya yönelik veri seti oluşturmak için 404 birey üzerinde anket uygulanmıştır. Verilerin analizi için Aritmetik Ortalama, Standart Sapma, Güvenilirlik Analizi, Faktör Analizi ve Regresyon Analizi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, sosyal medya kullanımının impulsif satın alma üzerinde etkisi olduğu sonucuna varılmıştır.

SOCIAL MEDIA EFFECTS ON IMPULSE BUYING BEHAVİOR

Kaynakça

Aggarwal, P., Jun, S. Y., & Huh, J. H. (2011). Scarcıty Messages. The Journal of Advertising, 19-30. Alalwan, A. A., Rana, N. P., Dwivedi, Y. K., & Algharabat, R. (2017). Social Media in Marketing : A review and analysis of the Existing Literature. Telematics and Informatics, 1177-1180. Alan, A. K., Kabadayı, E. T., & Erişke, T. (2018). İletişimin yeni yüzü:dijital pazarlama ve sosyal medya pazarlaması. Elektronik sosyal bilimler dergisi, 493-504. Ayvaz, İ., & Alnıaçık, Ü. (2018). Pazarlama iletişiminde kullanılan kıtlık taktiklerinin tüketiciler üzerindeki etkisi. Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 1-19. Biçer, E.M.(2012). Sosyal Medya Pazarlaması ve Marka İmajı, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Tranzon: Karadeniz Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Chung, N., Song, H. G., & Lee, H. (2017). Consumer's impulsive buying behavior of restaurant products in social commerce. Internatioanal Journal of Contemproary Hospitality Management , 709-731. Çağlıyan, U., Işıklar, Z. E., & Hassan, S. A. (2016). Üniversı̇te Öğrencı̇lerı̇nin Satın Alma Davranışlarında Sosyal Medya Reklamlarının Etkisi̇: Selçuk ÜNiversı̇te ’nde Bir Araştırma . Sosyal ve Teknik AraşTırmalar Dergisi(11), 43-56. Can, P., ve Şen, G. (2018). Algılanan Kıtlığın Psikolojik Etkilerinin Satın Alma Davranışı Üzerindeki Rolü. Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, 866-898. Constantinides, E. (2014). Foundations of social media marketing. Procedia-Social and behavioral sciences, 148, 40-57. Demirel, A.(2013) E-Ticarette Sosyal Media Etkilerinin İncelenmesi Ve Bir Uygulama, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İzmir: Yaşar Üniversitesi, Sosyal bilimler Enstitüsü Denk, V.(2018) The Impact Of Socıal Medıa On Purchasıng Behavıor Of Tourısm Consumers In Turkey, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, Bahçeşehir Üniversitesi Edosomwan, S., Prakasan, S. K., Kouame, D., Watson, J., & Seymour, T. (2011). The History of Social Media and its Impact on Business. The Journal of Applied Management and Entrepreneurship. Elbaşı, G.Y. (2015). Sosyal Medyada Pazarlama: Sosyal Medyada Kullanıcı Motivasyonunun Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Medya Pazarlama Algısına İlişkin Bir Uygulama, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, İstanbul Ticaret Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Ertemel, A. V., & Ammoura, A. (2016). The role of social media advertising in consumer buying behavior. International Journal of Commerce and Finance, 2(1), 81-89.. Godey, B., Manthiou, A., Pederzoli, D., Rokka, J., Aiello, G., Donvito, R., & Singh, R. (2016). Social media marketing efforts of luxury brands: Influence on brand equity and consumer behavior. Journal of Business Research, 5833-5841. Hamouda, M. (2018). Understanding social media advertising effect on consumers’ responses: An empirical investigation of tourism advertising on Facebook. Journal of Enterprise Information Management, 426-44 Ismail, A. R. (2017). The influence of perceived social media marketing activities on brand loyalty: The mediation effect of brand and value consciousness. Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics, 29(1), 129-144. Kıranoğlu, O. (2018). Sosyal medyada yapılan yorumların tüketici satın alma niyeti üzerindeki etkisi: Bartın ili uygulaması (Master's thesis, Bartın Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü) Kodjamanis, A., & Angelopoulos, S. (2013, May). Consumer perception and attitude towards advertising on social networking sites: the case of Facebook. In International Conference on Communication, Media, Technology and Design, Famagusta, North Cyprus. Leong, L.-Y., Jaafar, N. I., & Ainin, S. (2018). The effects of Facebook browsing and usage intensity on impulse purchase in f-commerce. Computers in Human Behavior, 160-173. Mihić, M., & Kursan, I. (2010). Assessing the situational factors and impulsive buying behavior: Market segmentation approach. Journal of Contemporary Management Issues, 47-66. Mou, J., & Shin, D. (2018). Effects of social popularity and time scarcity on online consumer behaviour regarding smart healthcare products: An eye-tracking approach. Computers in Human Behavior, 74-89. Olgun, B. (2014) Sosyal Medya ve Tüketici Davranışları, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, İstanbul Aydın Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Parlak, F.(2010). Sosyal Medya ve Tüketici Satın Alma Karar Sürecine Etkileri: Nitel Bir Uygulama, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Kütahya, Dumlupınar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Rehman, F. u., Ilyas, M., Nawaz, T., & Hyder, S. (2014). How Facebook Advertising Affects Buying Behavior of Young Consumers:The Moderating Role of Gender. Academic Research International, 395-404. Söyleyici, G. T., & Bozkurt, Ö. Ç. (2017). Sosyal Medya ve Tüketici Davranışları İlişkisi: Türkiye'deki Sosyal Medya Kullanıcıları Üzerine Bir Araştırma. Kesit Akademi Dergisi, 36-54. Sharma, B. K., Mishra, S., & Arora, L. (2018). Does Social Medium Influence Impulse Buying of Indian Buyers? Journal of Management Research, 27-36. Sofi, S. A., & Nika, F. A. (2017). Role of intrinsic factors in impulsive buying decision: An empirical study of young consumers. Arab Economic and Business Journal, 29-43. Song, M., M.Noone, B., & J.Han, R. (2018). An examination of the role of booking lead time in consumers’ reactions to online scarcity messages. International Journal of Hospitality. Şenel, M.(2018). Farklı Kıtlık Mesajlarının Plansız Satın Alma Niyeti Üzerindeki Etkisi Ve Fomo (Fırsatları Kaçırma Korkusu)’Nun Aracı Rolü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Karabük: Karabük Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Tayfun, N. Ö. (2015). Market Alışverişlerinde Plansız Satın Alma Davranışında Demografik Farklılığı Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 87-94. Triwidisari, A., Nurkhin, A., & Muhsin, M. (2017). The Relationships Between Instagram Social Media Usage, Hedonic Shopping Motives and Financial Literacy on Impulse Buying. Dinamika Pendidikan, 12(2), 170-181. Villi, B., & Kayabaşı, A. (2013). Kozmetik Ürünlerde Kadınların Dürtüsel Satın Alma Davranışlarını Etkileyen Faktörlerin Analizi . Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 143-165. Warner-Søderholm, G., Bertsch, A., Sawe, E., Lee, D., Wolfe, T., Meyer, J., ... & Fatilua, U. N. (2018). Who trusts social media?. Computers in Human Behavior, 81, 303-315. Xiang, L., Zheng, X., Lee, M. K., & Zhao, D. (2016). Exploring consumers’impulse buying behavior on social commerce platform:The role of parasocial interaction. International Journal of Information Management, 333-347. Yüzüak, A.G.(2018). Sosyal medyada varlık gösteren markalara karşı tüketici davranış ve tutumlarının satın alma kararı ile ilişkisinin incelemesi case study: Koton'un sosyal medya stratejilerinin incelemesi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, İstanbul Bilgi ÜniversiTesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü347. Zheng, X., Men, J., Yang, F., & Gong, X. (2019). Understanding impulse buying in mobile commerce: An investigation into hedonic and utilitarian browsing. International Journal of Information Management, 151-160. (tarih yok). Türk Dil Kurumu Sözlükleri: https://sozluk.gov.tr/?kelime=kit adresinden alındı.

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { pausbed685921, journal = {Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1308-2922}, eissn = {2147-6985}, address = {Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kınıklı Yerleşkesi 20070 Kınıklı – DENİZLİ / TÜRKİYE}, publisher = {Pamukkale Üniversitesi}, year = {2020}, volume = {}, pages = {427 - 440}, doi = {10.30794/pausbed.685921}, title = {SOSYAL MEDYANIN İMPULSİF SATIN ALMAYA ETKİSİ}, key = {cite}, author = {Yapraklı, Şükrü and Mutlu, Muhammet} }
APA Yapraklı, Ş , Mutlu, M . (2020). SOSYAL MEDYANIN İMPULSİF SATIN ALMAYA ETKİSİ . Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , (40) , 427-440 . DOI: 10.30794/pausbed.685921
MLA Yapraklı, Ş , Mutlu, M . "SOSYAL MEDYANIN İMPULSİF SATIN ALMAYA ETKİSİ" . Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2020 ): 427-440 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/pausbed/issue/55392/685921>
Chicago Yapraklı, Ş , Mutlu, M . "SOSYAL MEDYANIN İMPULSİF SATIN ALMAYA ETKİSİ". Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2020 ): 427-440
RIS TY - JOUR T1 - SOSYAL MEDYANIN İMPULSİF SATIN ALMAYA ETKİSİ AU - Şükrü Yapraklı , Muhammet Mutlu Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.30794/pausbed.685921 DO - 10.30794/pausbed.685921 T2 - Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 427 EP - 440 VL - IS - 40 SN - 1308-2922-2147-6985 M3 - doi: 10.30794/pausbed.685921 UR - https://doi.org/10.30794/pausbed.685921 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi SOSYAL MEDYANIN İMPULSİF SATIN ALMAYA ETKİSİ %A Şükrü Yapraklı , Muhammet Mutlu %T SOSYAL MEDYANIN İMPULSİF SATIN ALMAYA ETKİSİ %D 2020 %J Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1308-2922-2147-6985 %V %N 40 %R doi: 10.30794/pausbed.685921 %U 10.30794/pausbed.685921
ISNAD Yapraklı, Şükrü , Mutlu, Muhammet . "SOSYAL MEDYANIN İMPULSİF SATIN ALMAYA ETKİSİ". Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi / 40 (Haziran 2020): 427-440 . https://doi.org/10.30794/pausbed.685921
AMA Yapraklı Ş , Mutlu M . SOSYAL MEDYANIN İMPULSİF SATIN ALMAYA ETKİSİ. PAUSBED. 2020; (40): 427-440.
Vancouver Yapraklı Ş , Mutlu M . SOSYAL MEDYANIN İMPULSİF SATIN ALMAYA ETKİSİ. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2020; (40): 427-440.
IEEE Ş. Yapraklı ve M. Mutlu , "SOSYAL MEDYANIN İMPULSİF SATIN ALMAYA ETKİSİ", Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, sayı. 40, ss. 427-440, Haz. 2020, doi:10.30794/pausbed.685921