KALE TAVAS’IN NAHİYE MERKEZİ HALİNE GELİŞİ (1895)

Bugün Kale Tavas olarak bilinen, antik dönemin Tabae (Taba, Tabai, Tabenon)’sı, kuruluş tarihi tam olarak bilinmemekle beraber, eski bir yerleşim merkezi olarak modern zamanlara kadar önemini muhafaza etmiştir. Nitekim, bu yerleşim merkezinin Roma, Selçuklu, Beylikler ve Osmanlı dönemlerinde terk edilmeyip iskân olunması, yüzyıllarca bölgedeki stratejik önemini devam ettirdiğinin açık bir göstergesidir. Zamanla bulunduğu hâkim ve korunaklı sarp tepeden, kuzeyindeki ovaya kayan Kale Tavas, 19. yüzyıla kadar bir kaza merkezi olagelmiştir. Ancak, Kale Tavas bu konumunu, 17. ve 18. yüzyıllarda gelişerek 1868’de kaza merkezi haline gelen, 26 km kuzeydoğusundaki Yarengüme’ye bırakmıştır. 1868 yılından 1895 yılına kadar idarî bakımdan köy statüsünde bulunan Kale Tavas’ın nahiye merkezi olması 1892’lerde konuşulmaya başlanmış ve nihayet bu yönde Denizli Mutasarrıflığı’nın Aydın Vilayeti’ne gönderdiği 29 Haziran 1308 (11 Temmuz 1892) tarihli tahriratla başlayan süreç 14 Şevval 1312/28 Mart 1311 (10 Nisan 1895) tarihli İrade ile tamamlanmıştır. İşte bu çalışma, Kale Tavas’ın nahiye merkezi olması sürecini ele almaktadır. Bu çerçevede Kale Tavas’ın nahiye merkezi olmasını gerektiren faktörler üzerinde durularak, nüfusu, stratejik konumu, buraya bağlanacak köyler ve ilk yıllardaki yönetimi konusuna açıklık getirmeye çalışmıştır.

KALE TAVAS’ BECOMING A NAHİYE/A SUB DISTRICT (1895)

Ancient times’ Tabae (Taba, Tabai, Tabenon), known as Kale Tavas today and also with unknown foundation date, doesn’t lose its significance until modern times. Thus, not being left this settlement in periods of Rome, Seljuk, Anatolian Principalities and Ottoman is a clear sign of its strategic importance in the region throughout centuries. After a while, Kale Tavas, moving from the overlooking and sheltered steep hill toward to plain on its north, became a county settlement till 19th century. However, Kale Tavas left its location to Yarengüme which was 26 km northeast of it and became a county settlement in 1868 developing in 17th and 18th centuries. It was started to be talked about in 1892s that Kale Tavas, a village in administrative respect from 1868 to 1895, became a sub district and the period started with the correspondence dated June 29, 1308 (July 11, 1892) - Denizli Mutasarrıflığı eventually sent to Aydın in this respect - was completed with behest dated Shawwal 14, 1312/March 28, 1311 (April 10, 1895). This study deals with the period of Kale Tavas’ being a sub district. In this framework, it tried to clarify its population, strategic location, the villages connected to that place and administration in the first years emphasizing factors requiring Kale Tavas’ becoming a sub district.